Marcowa wędrówka po Beskidzie Makowskim. Z Zembrzyc podchodzimy czerwonym szlakiem na Chełm, najwyższy szczyt w Paśmie Chełmu. Zaczynamy przy potoku Paleczka kierując się na północny-wschód. Szlak początkowo prowadzi przez las do widokowo położonego przysiółka Pilchówka. Można stąd podziwiać Beskid Żywiecki, szczyty Pasm Pewelsko-Krzeczowskich oraz Beskid Makowski. Po minięciu przysiółków Obaldówka i Bałdyse docieramy na polanę, skąd roztacza się rozległy widok na Beskid Makowski, Beskid Żywiecki, Pasma Pewelsko-Krzeczowskie oraz na Beskid Mały. Z polany wchodzimy na zalesiony szczyt Starowidz, dalej mijamy przysiółki Zalesie i Kramarki z widokami na Beskid Mały, Jezioro Mucharskie i Pogórze Wielickie a następnie przez las wchodzimy na Chełm.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Chełm z Zembrzyc, Polska
🏞️ Trasa: Zembrzyce, potok Paleczka (314 m n.p.m.; 49.779289, 19.602200) – Starowidz (534 m n.p.m.; 49.794401, 19.609453) – Chełm (603 m n.p.m.; 49.807973, 19.644724)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 5,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 368 m
↘️ Suma zejść: 82 m

00:00:47 Zembrzyce, potok Paleczka
00:42:33 Starowidz
01:02:23 Kaplica
01:30:23 Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej
01:31:25 Mogiły nieznanych z imienia i nazwiska partyzantów z czasów II Wojny Światowej
01:31:36 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:32:49 Chełm
01:33:52 Kapliczka św. Onufrego

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień pomiędzy którymi wyrzeźbione zostały doliny górskie. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).

Chełm – szczyt o wysokości 603 m n.p.m. w Paśmie Chełmu w Beskidzie Makowskim. Stanowi główną kulminację w zachodniej części tego pasma górując obłym, zalesionym kształtem ponad dolną częścią doliny Paleczki. Chełm jest porośnięty lasem, z polan i pastwisk poniżej szczytu roztaczają się widoki na Pogórze Wielickie, Beskid Makowski, Beskid Mały a w oddali na Beskid Żywiecki.
Na szczycie znajduje się Kapliczka i Figurka św. Onufrego pochodząca z 1564 r. lub 1681 r. Św. Onufry jest patronem mnichów, dorożkarzy i pielgrzymów, zapewnia podróżnym powodzenie i szczęśliwą wędrówkę.
W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy znajdują się mogiły nieznanych z imienia i nazwiska partyzantów z czasów II Wojny Światowej.

Starowidz – szczyt o wysokości 534 m n.p.m. położony w Paśmie Chełmu, w Beskidzie Makowskim. Szczyt jest porośnięty lasem, nieco poniżej znajduje się punkt widokowy z panoramą Beskidu Makowskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego.

Film zarejestrowany w dniu 7 marca 2023 roku.

🇬🇧
March hiking in Makowski Beskid. From Zembrzyce we take the red trail to Chełm Mountain, the highest peak in the Chełm Range. We start at the Paleczka stream, heading north-east. The trail initially leads through the forest to the picturesque hamlet of Pilchówka. From here you can admire the Żywiec Beskid Mountains, the peaks of the Pewel-Krzeczów Ranges and the Makowski Beskid. After passing the hamlets of Obaldówka and Bałdyse, we reach a glade with a wide view of the Makowski Beskid, the Żywiec Beskids, the Pewel-Krzeczów Ranges and the Mały Beskid. From the glade we ascend the forested Starowidz peak, then pass the hamlets of Zalesie and Kramarki with views of the Mały Beskid, Mucharz Lake and Wieliczka Foothills, and then through the forest we ascend Chełm Mountain.

🚶 Virtual hike: Ascent to Cheł Mountain from Zembrzyce, Poland
🏞️ Route: Zembrzyce, Paleczka Stream (314 m a.s.l.; 49.779289, 19.602200) – Starowidz Mountain (534 m a.s.l.; 49.794401, 19.609453) – Chełm Mountain (603 m a.s.l.; 49.807973, 19.644724)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 5.8 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 368 m
↘️ Sum down: 82 m

00:00:47 Zembrzyce, Paleczka Stream
00:42:33 Starowidz Mountain
01:02:23 Chapel
01:30:23 Grave of Home Army soldiers
01:31:25 Graves of unknown partisans from World War II
01:31:36 Crossing of the red trail and the blue trail
01:32:49 Chełm Mountain
01:33:52 Chapel and of St. Onuphrius

Makowski Beskid – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. It consists of many fragmented mountain ranges and hills between which mountain valleys have been carved. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m a.s.l.).

Chełm – a peak with a height of 603 m a.s.l. in the Chełm Range in the Makowski Beskid. It is the main culmination in the western part of this range, towering with its oval, forested shape above the lower part of the Paleczka valley. Chełm is covered with forest, glades and pastures below the peak offer views of the Wieliczka Foothills, Beskid Makowski, Beskid Mały and in the distance the Żywiec Beskid Mountains.
At the top there is a chapel and a statue of St. Onuphrius from 1564 or 1681. St. Onufry is the patron saint of monks, cabbies and pilgrims, he assures travelers good luck and a happy journey.
In the immediate vicinity of the chapel there are graves of unknown partisans from World War II.

Starowidz – a peak with a height of 534 m a.s.l. located in the Chełm Range, in the Makowski Beskid. The peak is covered with a forest, slightly below there is a viewpoint with a panorama of the Makowski Beskid, Mały Beskid and the Żywiec Beskid Mountains.

The film was recorded on March 7, 2023.

Region