Wrześniowa wędrówka po Beskidzie Makowskim. Z miejscowości Poręba wyruszamy zielonym szlakiem na Kamiennik. Po początkowym, intensywnym podejściu docieramy na punkt widokowy, z którego roztacza się rozległa panorama na Jezioro Dobczyckie i Pogórze Wiśnickie. Po powrocie na szlak wchodzimy na niższy wierzchołek Kamienika - Kamiennik Północy. Następnie po przejściu płytkiej przełęczy zdobywamy Kamiennik Południowy, najwyższy szczyt tego masywu. Idąc dalej schodzimy na malowniczą Przełęcz Suchą z widokiem na Łysinę. Z przełęczy wracamy piękną doliną Kamieniczanki do Poręby.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Kamiennik z Poręby, Polska
🏞️ Trasa: Poręba, parking przy Kaplicy Świętego Maksymiliana Kolbe (416 m n.p.m.; 49.795924, 20.018318) – Punkt widokowy na Kamienniku (735 m n.p.m.; 49.801002, 20.040347) – Kamiennik Północny (785 m n.p.m.; 49.799231, 20.047919) – Kamiennik Południowy (827 m n.p.m.; 49.789542, 20.056765) – Przełęcz Sucha (708 m n.p.m.; 49.783063, 20.050988) – Poręba, parking przy Kaplicy Świętego Maksymiliana Kolbe (416 m n.p.m.; 49.795924, 20.018318)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, droga bez szlaku
📏 Długość: około 9,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 422 m
↘️ Suma zejść: 422 m

00:00:26 Poręba, parking przy Kaplicy Świętego Maksymiliana Kolbe
00:03:03 Poręba, przystanek autobusowy
00:41:53 Szlak do punktu widokowego
00:43:17 Punkt widokowy na Kamienniku
00:46:50 Powrót na zielony szlak
00:57:28 Kamiennik Północny
01:10:56 Skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku
01:19:09 Kamiennik Południowy
01:32:15 Przełęcz Sucha
01:32:37 Skrzyżowanie zielonego, żółtego i czarnego szlaku
01:37:28 Zejście ze szlaku
01:42:00 Kamieniczanka
02:16:12 Kamieniczanka
02:21:29 Kamieniczanka
02:21:44 Poręba, parking przy Kaplicy Świętego Maksymiliana Kolbe

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień pomiędzy którymi wyrzeźbione zostały doliny górskie. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).

Kamiennik – masyw górski o dwóch wierzchołkach: Kamiennik Południowy (827 m n.p.m.) oraz Kamiennik Północny (785 m n.p.m.). Znajduje się w Paśmie Lubomira i Łysiny w Beskidzie Makowskim. Rozciąga się od Przełęczy Suchej na południu po dolinę Trzemeśnianki na zachodzie. Od północy sąsiaduje z Przełęczą Zasańską a od wschodu z doliną Krzyworzeki. Kamienniki porośnięte są lasem, na północnym stoku znajduje się punkt widokowy z rozległą panoramą Beskidu Makowskiego i Pogórza Wiśnickiego. Stoki wschodnie i północne są w górnych partiach są bardziej strome niż zachodnie. Wschodnie zbocze przechodzi w płaski teren, ciągnący się aż do doliny Krzyworzeki.

Przełęcz Sucha (708 m n.p.m.) – przełęcz w Paśmie Lubomira i Łysiny pomiędzy Łysiną a Kamiennikiem Południowym. Na północny zachód od przełęczy położone jest źródło potoku Kamieniczanka, zaś po przeciwnej stronie bierze początek jeden z dopływów Lipnika. Na przełęczy znajduje się Polana Sucha z miejscem biwakowym.

Film zarejestrowany w dniu 25 września 2022 roku.

🇬🇧
September hiking in the Makowski Beskid Mountains. From Poręba, we follow the green trail to Kamiennik Mountain. After the initial, intensive ascent, we reach the vantage point, from which there is a vast panorama of Dobczyce Lake and the Wiśnicz Foothills. After returning to the trail, we go to the lower peak of Kamiennik – North Kamiennik. Then, after crossing a shallow pass, we reach South Kamiennik, the highest peak of this massif. Going further, we descend to the picturesque Sucha Pass with a view of Łysina Mountain. From the pass we return through the beautiful Kamieniczanka valley to Poręba.

🚶 Virtual hike: Ascent to Kamiennik Mountain Góra from Poręba, Poland
🏞️ Route: Poręba, parking at St. Maximilian Kolbe Chapel (416 m a.s.l.; 49.795924, 20.018318) – Viewpoint (735 m a.s.l.; 49.801002, 20.040347) – North Kamiennik (785 m a.s.l.; 49.799231, 20.047919) – South Kamiennik (827 m a.s.l.; 49.789542, 20.056765) – Sucha Pass (708 m a.s.l.; 49.783063, 20.050988) – Poręba, parking at St. Maximilian Kolbe Chapel (416 m a.s.l.; 49.795924, 20.018318)
🆔 Trail designation: green trail, road without trail
📏 Length: about 9.1 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 422 m
↘️ Sum down: 422 m

00:00:26 Poręba, parking at St. Maximilian Kolbe Chapel
00:03:03 Poręba, bus stop
00:41:53 The trail to the viewpoint
00:43:17 Viewpoint
00:46:50 Return to the green trail
00:57:28 North Kamiennik
01:10:56 Crossing of the green trail and the yellow trail
01:19:09 South Kamiennik
01:32:15 Sucha Pass
01:32:37 Crossing of the green, the yellow and the black trails
01:37:28 Goinf off the trail
01:42:00 Kamieniczanka Stream
02:16:12 Kamieniczanka Stream
02:21:29 Kamieniczanka Stream
02:21:44 Poręba, parking at St. Maximilian Kolbe Chapel

Makowski Beskid – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. It consists of many fragmented mountain ranges and hills between which mountain valleys have been carved. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m a.s.l.).

Kamiennik – a mountain massif with two peaks: South Kamiennik (827 m a.s.l.) and North Kamiennik (785 m a.s.l.). It is located in the Lubomir and Łysina Range in the Makowski Beskid. It stretches from Sucha Pass in the south to the Trzemesnianka valley in the west. From the north it is adjacent to the Zasań Pass and from the east to the Krzyworzeki valley. Kamiennik is covered with forest, on the northern slope there is a vantage point with a vast panorama of Makowski Beskid and Wiśnicz Foothills. The eastern and northern slopes are steeper than the western ones in the upper parts. The eastern slope turns into a flat area, stretching all the way to the Krzyworzeka valley.

Sucha Pass (708 m a.s.l.) – a pass in the Lubomir and Łysina Range between Łysina and South Kamiennik. To the north-west of the pass, the source of the Kamieniczanka stream is located, and one of the Lipnik’s tributaries begins on the opposite side. On the pass there is Sucha Glade with a camping site.

The film was recorded on September 25, 2022.

Region