Druga część marcowej wędrówki po Beskidzie Makowskim. Z Chełmu kierujemy się czerwonym szlakiem na Chełm Wschodni, niższy wierzchołek Pasma Chełmu. Zalesiony szczyt leży poza szlakiem i nie prowadzi na niego żadna ścieżka. Ze szczytu schodzimy zielonym szlakiem na widokową Przełęcz Wrotkowską, z której roztacza się rozległy widok na Pasmo Koskowej Góry i Pasmo Babicy. Z przełęczy wchodzimy na nieco wyższy od Chełmu Wschodniego szczyt Mysia Góra i dalej zielonym szlakiem przez Przełęcz Mysią schodzimy do Budzowa.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Chełmu i wejście na Chełm Wschodni, Polska
🏞️ Trasa: Chełm (603 m n.p.m.; 49.807973, 19.644724) – Chełm Wschodni (565 m n.p.m.; 49.808553, 19.673638) – Przełęcz Wrotkowska (549 m n.p.m.; 49.806200, 19.674754) – Mysia Góra (576 m n.p.m.; 49.803761, 19.675655) – Przełęcz Mysia (472 m n.p.m.; 49.794774, 19.671106) – Budzów, parking (359 m n.p.m.; 49.777567, 19.677125)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 6,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 93 m
↘️ Suma zejść: 382 m

00:00:21 Kapliczka św. Onufrego
00:01:03 Chełm
00:14:47 Kapliczka Matki Boskiej Piekarskiej
00:15:31 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:32:12 Zejście ze szlaku
00:33:29 Chełm Wschodni
00:35:42 Powrót na szlak
00:36:46 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i żółtego szlaku
00:40:58 Przełęcz Wrotkowska
00:47:25 Mysia Góra
01:09:34 Przełęcz Mysia
01:27:19 Kapliczka
01:41:17 Budzów, parking

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień pomiędzy którymi wyrzeźbione zostały doliny górskie. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).

Chełm Wschodni – szczyt o wysokości 565 m n.p.m. w środkowej części Pasma Chełmu w Beskidzie Makowskim. Wierzchołek porośnięty jest lasem, na południowy-wschód od szczytu znajduje się Przełęcz Wrotkowska, z której roztaczają się rozległe widoki na Beskid Makowski. Z Chełmu Wschodniego spływają liczne strumienie, tworząc doliny i jary.

Film zarejestrowany w dniu 7 marca 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the March hike in Makowski Beskid. From Chełm Mountain, we follow the red trail to East Chełm Mountain, the lower peak of the Chełm Range. The wooded peak lies off the trail and no path leads to it. From the top, we descend the green trail to the scenic Wrotkowska Pass, from which there is a vast view of the Koskowa Góra Range and the Babica Range. From the pass, we ascend Mysia Góra Mountain, which is slightly higher than East Chełm Mountain, and continue hike along the green trail through the Mysia Pass to Budzów.

🚶 Virtual hike: Descent from Chełm Mountain and ascent to East Chełm Mountain, Poland
🏞️ Route: Chełm Mountain (603 m a.s.l.; 49.807973, 19.644724) – East Chełm Mountain (565 m a.s.l.; 49.808553, 19.673638) – Wrotkowska Pass (549 m a.s.l.; 49.806200, 19.674754) – Mysia Góra (576 m a.s.l.; 49.803761, 19.675655) – Mysia Pass (472 m a.s.l.; 49.794774, 19.671106) – Budzów, parking (359 m a.s.l.; 49.777567, 19.677125)
🆔 Trail designation: red trail, green trail
📏 Length: about 6.1 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 93 m
↘️ Sum down: 382 m

00:00:21 Chapel of St. Onuphrius
00:01:03 Chełm Mountain
00:14:47 The Chapel of Our Lady of Piekary
00:15:31 Crossing of the red trail and the green trail
00:32:12 Going off the trail
00:33:29 East Chełm Mountain
00:35:42 Return to the red and green trails
00:36:46 Crossing of the red, green and the yellow trails
00:40:58 Wrotkowska Pass
00:47:25 Mysia Góra
01:09:34 Mysia Pass
01:27:19 Chapel
01:41:17 Budzów, parking

Makowski Beskid – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. It consists of many fragmented mountain ranges and hills between which mountain valleys have been carved. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m a.s.l.).

East Chełm Mountain – a peak with a height of 565 m a.s.l. in the middle part of the Chełm Range in the Makowski Beskid. The top is covered with a forest, to the south-east of the peak there is the Wrotkowska Pass, from which there are extensive views of the Makowski Beskid. Numerous streams flow from East Chełm, creating valleys and ravines.

The film was recorded on March 7, 2023.

Region