Druhá časť letnej túry po Veľkej Fatre. Z vrcholu Ploskej zídeme po žltým chodníku do Sedla Ploská, potom po zelenom chodníku okolo Čierneho kameňa zo severnej strany do Sedla pod Čiernym kameňom. Vchádzame na červený chodník a schádzame ním do Liptovských Revúc, pričom cestou navštívime malý vodopád.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup z Ploskej cez Čierny kameň do Liptovských Revúc, Slovensko
🏞️ Trasa: Ploská (1532 m n.m.; 48.933934, 19.116950) – Sedlo Ploskej (1390 m n.m.; 48.930492, 19.130516) – Sedlo pod Čiernym kameňom (1266 m n.m.; 48.940202, 19.147271) – Vodopád (816 m n.m.; 48.927557, 19.167666) – Liptovské Revúce (648 m n.m.; 48.922908, 19.181507)
🆔 Označenie chodníka: žltý chodník, zelený chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 7,0 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:20 h
↗️ Suma prístupov: 850 m
↘️ Zostup: 0 m

00:00:22 Ploská
00:17:50 Križovanie žltých a zelených chodníkov
00:21:38 Križovanie žltých a zelených chodníkov
00:22:13 Sedlo Ploskej
00:29:46 Prameň
00:34:36 Prameň
00:48:36 Zdroj
00:49:36 Sedlo pod Čiernym kameňom
00:49:46 Križovanie červených a zelených chodníkov
01:24:54 Marčekovho
01:33:45 Prameň
01:34:39 Vodopád
01:51:37 Liptovské Revúce

Veľká Fatra – rozsiahle pohorie v Západných Karpatoch na Slovensku. Zo severu hraničí s Malou Fatrou, z východu s Nízkymi Tatrami, z juhu s Kremnickými vrchmi a zo západu s Turčianskou kotlinou. Budujú ho prevažne sedimentárne druhohorné horniny a žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Lubochniańskej doliny.
Veľká Fatra je jednou z najviac neobývaných a neobývaných horských skupín na Slovensku, ktorá sa vyznačuje dlhými, hornatými, malebnými hrebeňmi, hlbokými dolinami, početnými skalnými útvarmi a rozsiahlymi lesnými komplexmi. Je takmer celý chránený ako súčasť Národného parku Veľká Fatra a zároveň dobre vyvinutý pre turistiku (početné turistické chodníky).
Pohorie sa člení na 7 podcelkov: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. Najvyšším vrchom je Ostredok s výškou 1596 m n. m.
Medzi najznámejšie doliny Veľkej Fatry patrí Ľubochnianska dolina (najdlhšia), Gaderská dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorská dolina, Jasenská dolina.

Čierny kameň – vrchol s výškou 1 479 m n.m. v pohorí Veľká Fatra na Slovensku. Nachádza sa na území Národného parku Veľká Fatra.
Čierny kameň leží vo východnej „Liptovskej“ vetve hlavného hrebeňa Veľkej Fatry. Je prvým vrcholom tohto ramena, počítajúc od hlavného kameňa Ploskej, od ktorej ho oddeľuje široký trávnatý priesmyk Sedlo Ploská (1390 m). Od vrcholu Minčol, nazývaného aj Kračkov (1 398 m) a od zvyšku severovýchodne vybiehajúceho hrebeňa, ho oddeľuje široké, trávnaté sedlo Sedlo pod Čierny kameňom (1 266 m). Čierny kameň sa vypína nad dvoma hlavnými dolinami; Revúcka dolina na juhovýchodnej strane a Ľubochnianska dolina na severozápadnej strane.
Vrchol Čierneho kameňa má klasickú podobu monadnocku, budovaného dolomitmi a vápencom, tzv. Chocza Nappe na lôžku z oveľa mäkších slieň. Rozprestiera sa od juhozápadu na severovýchod a má dva vrcholy rovnakej výšky. Na juhovýchod klesá kolmými stenami a skalnými stupňami, na severozápad naopak strmým, husto zalesneným svahom.
Masív Čierneho kameňa je jednou z najcennejších prírodných častí Národného parku Veľká Fatra, zahŕňa zachovalé vegetačné komplexy subalpínskeho a alpínskeho stupňa. Severozápadné svahy vrcholu Čierny Kamien od vrcholového hrebeňa po vrstevnicu cca 1220 m pokrýva prírodná rezervácia Čierny kameň. Samotný vrchol a vrcholový hrebeň sú pre turistov neprístupné.

Video natočené 7. júla 2023

🇬🇧
The second part of the summer hike on the Great Fatra Mountains. From the top of Ploská we go down the yellow trail to the Ploská Pass and then follow the green trail around Čierna Kameň from the northern side to the Pod Čiernym Kameňom Pass. We take the red trail and descend to Liptovské Revúce, visiting a small waterfall along the way.

🚶 Virtual hike: Descent from Ploská Mountain through Čierny kameň to Liptovské Revúce, Slovakia
🏞️ Route: Ploská Mountain (1532 m a.s.l.; 48.933934, 19.116950) – Ploská Pass (1390 m a.s.l.; 48.930492, 19.130516) – Pod Čiernym Kameňom Pass (1266 m a.s.l.; 48.940202, 19.147271) – Waterfall (816 m a.s.l.; 48.927557, 19.167666) – Liptovské Revúce (648 m a.s.l.; 48.922908, 19.181507)
🆔 Trail designation: yellow trail, green trail, red trail
📏 Length: about 7.0 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 850 m
↘️ Sum down: 0 m

00:00:22 Ploská Mountain
00:17:50 Crossing of the yellow and the green trails
00:21:38 Crossing of the yellow and the green trails
00:22:13 Ploská Pass
00:29:46 Stream
00:34:36 Stream
00:48:36 Spring
00:49:36 Pod Čiernym Kameňom Pass
00:49:46 Crossing of the red and the green trails
01:24:54 Marčekovo
01:33:45 Stream
01:34:39 Waterfall
01:51:37 Liptovské Revúce

Great Fatra Mountains – a vast mountain range in the Western Carpathians in Slovakia. From the north it borders with the Little Fatra Mountains, from the east with the Low Tatra Mountains, from the south with the Kremnica Mountains and from the west with the Turčian Basin. It is built mainly of sedimentary Mesozoic rocks and the granite core comes to the surface only in the area of Smrekovica and Lubochniańska Valley.
The Great Fatra is one of the most uninhabited and uninhabited mountain groups in Slovakia, characterized by long, mountainous, scenic ridges, deep valleys, numerous rock formations and vast forest complexes. It is almost entirely protected as part of the Veľká Fatra National Park, and at the same time well developed for tourism (numerous hiking trails).
The mountain range is divided into 7 subunits: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. The highest peak is Ostredok with a height of 1596 m a.s.l.
The most famous valleys of the Great Fatra include Ľubochnianska dolina (the longest), Gaderska dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorska dolina, Jasenská dolina.

Čierny kameň – a peak with a height of 1479 m a.s.l. in the Great Fatra mountain group in Slovakia. It is situated in the area of the Veľká Fatra National Park.
Čierny kameň lies in the eastern branch of the main ridge of the Great Fatra. It is the first peak of this branch, counting from the keystone of Ploská, from which it is separated by a wide, grassy pass known as Sedlo Ploskej (1390 m). It is also separated from the peak of Minčol, also called Kračkov (1,398 m) and the rest of the ridge, which runs to the north-east, by a wide, grassy saddle called Sedlo pod Čierny kameňom (1,266 m). Čierny kameň rises above two main valleys; Revúcka valley on the south-eastern side and Ľubochnianska valley on the north-western side.
The peak damming of Čierny kameň has the classic form of a monadnock, built of dolomites and limestones, the so-called of the Chocza Nappe on a bed of much softer marls. Stretched from southwest to northeast, it has two vertices of equal height. To the south-east it descends with vertical walls and rock steps, and to the north-west by a steep, densely forested slope.
The Čierny kameň Massif is one of the most valuable natural parts of the Veľká Fatra National Park, encompassing well-preserved vegetation complexes of the subalpine and alpine levels. The north-western slopes of the Čierny Kamien peak, from the peak ridge to the contour line of about 1220 m, are covered by the Čierny kameň nature reserve. The peak itself and the peak ridge are inaccessible to tourists.

The film was recorded on July 7, 2023.

Region