Druhá časť túry po malebných chodníkoch Veľkej Fatry. Schádzame z Ostredku a stúpame na susedný, tiež vyhliadkový vrch Suchý vrch. Vraciame sa na červený chodník (Veľkofatranská magistrála) a cez vrchol Koniarky a štít Chyžky sa dostaneme na rázcestie v malebnom sedle Chyžky. Vchádzame na žltý chodník a míňame veľké stáda oviec pasúcich sa na miestnych pasienkoch. Prechádzame hornou hranicou lesa a lesnými cestami schádzame do Liptovských Revúc.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup z Ostredku cez Suchý vrch do Liptovských Revúc, Slovensko
🏞️ Trasa: Ostredok (1596 m n.m.; 48.899843, 19.081083) – Suchý vrch (1550 m n.m.; 48.909844, 19.088206) – Koniarky (1377 m n.m.; 48.918750, 19.092991) – Chyžky (1340 m n.m.; 48.924105, 19.101017) – Zelená dolina, Radovô (837 m n.m.; 48.909013, 19.119559) – Liptovské Revúce, Vyšná Revúca (705 m n.m.; 48.904833, 19.161514)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník, žltý chodník
📏 Dĺžka: približne 10,5 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:00 h
↗️ Suma prístupov: 92 m
↘️ Zostup: 975 m

00:00:22 Ostredok
00:11:41 Križovatka zeleného a červeného chodníka
00:26:44 Zjazd z chodníka
00:32:38 Suchý vrch
00:44:17 Návrat na červený chodník
01:05:51 Koniarky
01:06:01 Križovatka červeného a žltého chodníka
01:19:50 Chyžky
01:23:41 Sedlo Chyžky
01:23:51 Križovatka červeného, modrého a žltého chodníka
02:00:32 Potok
02:07:17 Zelená dolina, Radovô
02:50:22 Liptovské Revúce, Vyšná Revúca

Veľká Fatra – rozsiahle pohorie v Západných Karpatoch na Slovensku. Zo severu hraničí s Malou Fatrou, z východu s Nízkymi Tatrami, z juhu s Kremnickými vrchmi a zo západu s Turčianskou kotlinou. Budujú ho prevažne sedimentárne druhohorné horniny a žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Lubochniańskej doliny.
Veľká Fatra je jednou z najviac neobývaných a neobývaných horských skupín na Slovensku, ktorá sa vyznačuje dlhými, hornatými, malebnými hrebeňmi, hlbokými dolinami, početnými skalnými útvarmi a rozsiahlymi lesnými komplexmi. Je takmer celý chránený ako súčasť Národného parku Veľká Fatra a zároveň dobre vyvinutý pre turistiku (početné turistické chodníky).
Pohorie sa člení na 7 podcelkov: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. Najvyšším vrchom je Ostredok s výškou 1596 m n. m.
Medzi najznámejšie doliny Veľkej Fatry patrí Ľubochnianska dolina (najdlhšia), Gaderská dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorská dolina, Jasenská dolina.

Suchý vrch – vrch s výškou 1550 m n. m. vo Veľkej Fatre na Slovensku. Týči sa v južnej časti hlavného hrebeňa Veľkej Fatry, medzi vrchmi Ostredok a Koniarky. Má dva vrcholy. Severovýchodný vrchol je vyšší a skalnatý. Z nej smerom na východ klesá krátky hrebeň, ktorý oddeľuje dve ramená hornej časti Zelenej doliny: Lopušnú a Radovo. Zelená dolina je zasa odbočkou Revúckej doliny. Z nižšieho vrcholu odbočuje na severozápad dosť dlhý hrebeň s vrcholmi Biela skala a Lactavovská. Oddeľuje dolinu Revúcky mlyn (odbočka Necpalskej doliny) od Vrátnej doliny (odbočka Dedošovej doliny). Suchý vrch je zaradený do tzv. Hôľnej Fatry – časti pohoria, ktorá sa vyznačuje vysokohorským, ale celkovo pomerne miernym terénom a výskytom rozsiahlych horských lúk umelo zníženého alpínskeho stupňa v hrebeňových pásmach.
Suchý Wierch je vytvorený v úzkom páse triasových vápencov tiahnucom sa pohorím Veľká Fatra, od Ostrého Brda na juhovýchode po Bielu skalu (1 385 m) na severozápade.
Vrch Suchý Wierch je jedným z najbohatších a najcennejších nálezísk vápenatej flóry v celej Veľkej Fatre. Na pomerne malom území sa tu vyskytuje značné množstvo vzácnych a zákonom chránených druhov rastlín, medzi ktoré patria plesnivca, horec krátkosrstý a fialka žltá sudetská. Svahy na severnej strane sú čiastočne trávnaté, čiastočne pokryté lesom.

Video natočené 6. septembra 2023

🇬🇧
The second part of the hike along the scenic trails of the Great Fatra Mountains. We descend from Ostredok and climb the neighboring, also scenic peak Suchý vrch. We return to the red trail (Veľkofatranská magistrála) and through the Koniarky peak and the Chyžky peak we reach the crossroads at the scenic Chyžky pass. We enter the yellow trail and pass large herds of sheep grazing in the local pastures. We pass the upper border of the forest and go down forest paths to Liptovské Revúce.

🚶 Virtual hike: Descent from Ostredok Mountain through Suchý vrch to Liptovské Revúce, Slovakia
🏞️ Route: Ostredok (1596 m a.s.l.; 48.899843, 19.081083) – Suchý vrch (1550 m a.s.l.; 48.909844, 19.088206) – Koniarky (1377 m a.s.l.; 48.918750, 19.092991) – Chyžky (1340 m a.s.l.; 48.924105, 19.101017) – Zelená dolina, Radovô (837 m a.s.l.; 48.909013, 19.119559) – Liptovské Revúce, Vyšná Revúca (705 m a.s.l.; 48.904833, 19.161514)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail
📏 Length: about 10.5 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 92 m
↘️ Sum down: 975 m

00:00:22 Ostredok
00:11:41 Crossing of the red and the green trails
00:26:44 Going off the trail
00:32:38 Suchý vrch
00:44:17 Return to the red trail
01:05:51 Koniarky
01:06:01 Crossing of the yellow and the red trails
01:19:50 Chyžky
01:23:41 Sedlo Chyžky
01:23:51 Crossing of the yellow, blue and the red trails
02:00:32 Stream
02:07:17 Zelená dolina, Radovô
02:50:22 Liptovské Revúce, Vyšná Revúca

Great Fatra Mountains – a vast mountain range in the Western Carpathians in Slovakia. From the north it borders with the Little Fatra Mountains, from the east with the Low Tatra Mountains, from the south with the Kremnica Mountains and from the west with the Turčian Basin. It is built mainly of sedimentary Mesozoic rocks and the granite core comes to the surface only in the area of Smrekovica and Lubochniańska Valley.
The Great Fatra is one of the most uninhabited and uninhabited mountain groups in Slovakia, characterized by long, mountainous, scenic ridges, deep valleys, numerous rock formations and vast forest complexes. It is almost entirely protected as part of the Veľká Fatra National Park, and at the same time well developed for tourism (numerous hiking trails).
The mountain range is divided into 7 subunits: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. The highest peak is Ostredok with a height of 1596 m a.s.l.
The most famous valleys of the Great Fatra include Ľubochnianska dolina (the longest), Gaderska dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorska dolina, Jasenská dolina.

Suchý vrch – a peak with a height of 1550 m a.s.l. in the Great Fatra Mountains, Slovakia. It rises in the southern part of the main ridge of the Great Fatra Mountains, between the peaks of Ostredok and Koniarky. It has two vertices. The northeastern peak is higher and rocky. A short ridge descends from it to the east, separating two branches of the upper part of Zelená dolina: Lopušná and Radovo. Zelená dolina, in turn, is a branch of the Revúcka dolina. From the lower peak, a fairly long ridge with the peaks of Biela skala and Láctavovská branches off to the northwest. It separates the Revúcky mlyn valley (a branch of the Necpalska valley) from the Vrátna dolina (a branch of the Dedošová valley). Suchý vrch is included in the so-called Hôľna Fatra – a part of the mountains characterized by high-mountain, but generally quite gentle terrain and the presence of extensive mountain meadows of an artificially lowered alpine level in the ridge zones.
Suchy Wierch is formed in a narrow belt of Triassic limestones stretching across the Veľká Fatra Mountains, from Ostré Brdo in the southeast to Biela skala (Biela skala, 1,385 m) in the northwest.
The peak of Suchy Wierch is one of the richest and most valuable sites of calcareous flora in the entire Big Fatra Mountains. There is a significant number of rare and legally protected plant species here in a relatively small area, including: edelweiss, short-stemmed gentian and yellow Sudetes violet. The slopes on the northern side are partly grassy, partly covered with forest.

The film was recorded on September 6, 2023.

Region