Turistika po malebných chodníkoch Veľkej Fatry. Vyrazili sme z Liptovských Revúc spočiatku po zelenom chodníku cez malebnú Suchú dolinu. S naberaním výšky sa otvárajú čoraz krajšie výhľady na hlavné vrcholy Veľkej Fatry. Na Rybovskom sedle vstupujeme na červený chodník a zdoláme tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry - Krížnu. Ďalej nás Veľkofatranská magistrála vedie po hlavnom hrebeni na druhý najvyšší vrch - Frčkov a následne zdolávame najvyšší vrch Veľkej Fatry - Ostredok. V celom úseku Veľkej Fatry nás sprevádzajú fantastické panorámy Veľkej Fatry, Malej Fatry, Nízkych Tatier, Poľany, Veporských vrchov a Strážovských vrchov.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Ostredok z Liptovských Revúc, Slovensko
🏞️ Trasa: Liptovské Revúce, Suchá dolina (724 m n.m.; 48.899967, 19.158413) – Suchá dolina, Horáreň Hajabačka (757 m n.m.; 48.890897, 19.149477) – Suchá dolina, Ramanovo (888 m n.m.; 48.887689, 19.110986) – Rybovské sedlo (1317 m n.m.; 48.877017, 19.089885) – Rázcestie pod Krížnou (1530 m n.m.; 48.874808, 19.080921) – Krížna (1574 m n.m.; 48.876714, 19.078980) – Frčkov (1585 m n.m.; 48.893259, 19.078472) – Ostredok (1596 m n.m.; 48.899843, 19.081083)
🆔 Označenie chodníka: zelený chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 10,6 km
⏲️ Čas chôdze: približne 4:30 h
↗️ Suma prístupov: 1011 m
↘️ Zostup: 154 m

00:00:29 Liptovské Revúce, Suchá dolina
00:01:25 Revúca
00:05:29 Revúca
00:15:41 Suchá dolina, Horáreň Hajabačka
00:28:08 Revúca
00:35:10 Revúca
00:46:39 Revúca
00:55:56 Revúca
00:56:12 Suchá dolina, Ramanovo
01:07:55 Potok
01:18:59 Poškodený chodník
01:28:15 Návrat na zelený chodník
01:30:59 Potok Prameň
02:14:59 Zdroj
02:22:46 Rybovské sedlo
02:44:51 Rázcestie pod Krížnou
02:50:34 Krížna
03:25:38 Frčkov
03:42:01 Ostredok

Veľká Fatra – rozsiahle pohorie v Západných Karpatoch na Slovensku. Zo severu hraničí s Malou Fatrou, z východu s Nízkymi Tatrami, z juhu s Kremnickými vrchmi a zo západu s Turčianskou kotlinou. Budujú ho prevažne sedimentárne druhohorné horniny a žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Lubochniańskej doliny.
Veľká Fatra je jednou z najviac neobývaných a neobývaných horských skupín na Slovensku, ktorá sa vyznačuje dlhými, hornatými, malebnými hrebeňmi, hlbokými dolinami, početnými skalnými útvarmi a rozsiahlymi lesnými komplexmi. Je takmer celý chránený ako súčasť Národného parku Veľká Fatra a zároveň dobre vyvinutý pre turistiku (početné turistické chodníky).
Pohorie sa člení na 7 podcelkov: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. Najvyšším vrchom je Ostredok s výškou 1596 m n. m.
Medzi najznámejšie doliny Veľkej Fatry patrí Ľubochnianska dolina (najdlhšia), Gaderská dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorská dolina, Jasenská dolina.

Ostredok – najvyšší vrch Veľkej Fatry na Slovensku, 1 596 m n.m. Ide o dvojvrchol nachádzajúci sa v centrálnej časti Veľkej Fatry, v geomorfologickej oblasti Hôľna Fatra. Nachádza sa nad obcou Liptovské Revúce. Nachádza sa v Národnom parku Veľká Fatra. Nachádza sa na hlavnom hrebeni, ktorý vyčnieva v tejto horskej skupine, približne 3 km severozápadne od úpätia Krížnej. Od západu jej svahy klesajú smerom do doliny Dedošová. Severozápadný vrchol tvorí krátky hrebeň oddeľujúci Vrátnu dolinu od Veternej doliny (obe sú vetvami Dedošovej doliny). Z Ostredku na východ odbočuje hrebeň s vrcholom Ostré brdo (1 319 m). Tento hrebeň oddeľuje Suchú dolinu, čo je horná časť Revúckej doliny, od Zelenej doliny – ramena Revúckej doliny.
Hornatý, hladko modelovaný reliéf vrcholu, ako aj celého úseku hlavného hrebeňa južne od Ostredku po Krížnu, vyplýva z toho, že tento fragment je tvorený menej odolnými slieňmi, takzvaným krížnym príkrovom. Nižšie, na západnom ramene Ostredku, nad Dedošovou dolinou sa nachádzajú odolnejšie vápence, tzv. Chočský príkrov, tvoriace skalné Štrochy (1 386 m). Podobná situácia je aj na opačnej strane, kde Ostredok posiela na východ dlhé, zalesnené rameno s vrcholom Ostré brdo. Skalné útvary tohto ramena boli vypreparované v izolovanom vápencovom uzávere Chočského príkrovu, ležiacom na opukovom podloží.
Vrcholové partie Ostredku, ako väčšina vysokých vrchov Halnej Fatry, nie sú zalesnené. V dôsledku ľudskej činnosti sa tu znížila horná hranica lesa na 1 260 – 1 350 m. Najmä v masíve Ostredok úplne vymizla kosodrevinová vrstva. V uzáveroch obklopujúcich vrcholy dolín sa v nadmorských výškach 1 000 – 1 200 m zachovalo niekoľko väčších fragmentov pralesovitých jedľových a bukových lesov.

Frčkov – druhý najvyšší vrch Veľkej Fatry na Slovensku, 1585 m n. m. Názov sa vzťahuje na vyvýšenie hlavného hrebeňa tohto pohoria medzi Krížnou na juhu a Ostredkom na severe, približne 1 km južne od druhého vrcholu. Na niektorých mapách je vrchol Nošteka rozlíšený aj medzi Krížnou a Frčkovom. Tento zdvih je bodom spomínaného, celkom zarovnaného úseku hrebeňa, súhrnne nazývaného Pustolovčia. Tvorený, podobne ako susedné vrchy, z pomerne odolných sliet, má jemne tvarovaný reliéf a je celý pokrytý lúkami. Na západe sa tiahne mohutné, prudko sa zvažujúce rameno, oddeľujúce Veterné a Rovné doliny, ktoré tvoria najvyššie stupne doliny Dedošová. Na východ klesá do doliny Klinčeky, ktorá je odbočkou Suchej doliny.

Krížna – tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry na Slovensku, 1574 m n. m. Rozľahlý, úplne bezlesý masív Krížnej sa týči v južnej časti Veľkej Fatry, v časti zvanej Hôľna Fatra. Krížna sa vypína nad 4 dolinami: Dedošová dolina, Revúcka dolina, Hornojelenská dolina a Turecká dolina. Vrchol je pokrytý rôznymi typmi horských lúk. V južnej časti masívu, v blízkosti vrcholov Malá Krížna (1 319 m) a Liška (1 445 m), nájdeme len niekoľko fľakov borovice horskej. Nižšie sa na ťažko dostupných miestach v uzáveroch dolín zachovali fragmenty pôvodných jedľových a bukových lesov. Hladké, strmé svahy spôsobujú v zime veľké lavíny.

Video natočené 6. septembra 2023

🇬🇧
Hiking along the scenic trails of the Great Fatra Mountains. We set off from Liptovské Revúce, initially following the green trail through the picturesque Suchá dolina. As you gain height, more and more beautiful views of the main peaks of the Great Fatra Mountains become visible. At the Rybovské Pass we take the red trail and conquer the third highest peak of the Great Fatra Mountains – Krížna. Next, the Great Fatra Trail leads us along the main ridge to the second highest peak – Frčkov, and then we conquer the highest peak of the Great Fatra Mountains – Ostredok. Throughout the entire section of the Great Fatra Trail, we are accompanied by fantastic panoramas of the Great Fatra Mountains, the Little Fatra Mountains, the Low Tatra Mountains, the Poľana Mountains, the Vepor Mountains, and the Strážov Mountains.

🚶 Virtual hike: Ascent to Ostredok Mountain from Liptovské Revúce, Slovakia
🏞️ Route: Liptovské Revúce, Suchá dolina (724 m a.s.l.; 48.899967, 19.158413) – Suchá dolina, Horáreň Hajabačka (757 m a.s.l.; 48.890897, 19.149477) – Suchá dolina, Ramanovo (888 m a.s.l.; 48.887689, 19.110986) – Rybovské Pass (1317 m a.s.l.; 48.877017, 19.089885) – Crossroads under Krížna (1530 m a.s.l.; 48.874808, 19.080921) – Krížna (1574 m a.s.l.; 48.876714, 19.078980) – Frčkov (1585 m a.s.l.; 48.893259, 19.078472) – Ostredok (1596 m a.s.l.; 48.899843, 19.081083)
🆔 Trail designation: green trail, red trail
📏 Length: about 10.6 km
⏲️ Walking time: about 4:30 h
↗️ Sum of approaches: 1011 m
↘️ Sum down: 154 m

00:00:29 Liptovské Revúce, Suchá dolina
00:01:25 Revúca river
00:05:29 Revúca river
00:15:41 Suchá dolina, Horáreň Hajabačka
00:28:08 Revúca river
00:35:10 Revúca river
00:46:39 Revúca river
00:55:56 Revúca river
00:56:12 Suchá dolina, Ramanovo
01:07:55 Stream
01:18:59 Damaged trail
01:28:15 Return to the green trail
01:30:59 Stream
02:14:59 Spring
02:22:46 Rybovské Pass
02:44:51 Crossroads under Krížna
02:50:34 Krížna
03:25:38 Frčkov
03:42:01 Ostredok

Great Fatra Mountains – a vast mountain range in the Western Carpathians in Slovakia. From the north it borders with the Little Fatra Mountains, from the east with the Low Tatra Mountains, from the south with the Kremnica Mountains and from the west with the Turčian Basin. It is built mainly of sedimentary Mesozoic rocks and the granite core comes to the surface only in the area of Smrekovica and Lubochniańska Valley.
The Great Fatra is one of the most uninhabited and uninhabited mountain groups in Slovakia, characterized by long, mountainous, scenic ridges, deep valleys, numerous rock formations and vast forest complexes. It is almost entirely protected as part of the Veľká Fatra National Park, and at the same time well developed for tourism (numerous hiking trails).
The mountain range is divided into 7 subunits: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. The highest peak is Ostredok with a height of 1596 m a.s.l.
The most famous valleys of the Great Fatra include Ľubochnianska dolina (the longest), Gaderska dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorska dolina, Jasenská dolina.

Ostredok – the highest peak of the Veľká Fatra Mountains in Slovakia, 1596 m a.s.l. It is a two-peaked peak located in the central part of the Veľká Fatra Mountains, in the Hôľna Fatra geomorphological area. It is situated above the village of Liptovské Revúce. It is located in the Velka Fatra National Park. It is located on the main ridge that stands out in this mountain group, approximately 3 km north-west of the keystone Krížná. From the west, its slopes descend towards the Dedošová valley. The north-western peak forms a short ridge separating the Vratna dolina from the Veterné dolina (both are branches of the Dedošová dolina). A ridge with the peak Ostré brdo (1319 m) branches off to the east from Ostredok. This ridge separates Suchá dolina, which is the upper part of the Revúcka valley, from Zelena dolina – a branch of the Revúcka valley.
The mountainous, smoothly modeled relief of the peak, as well as the entire section of the main ridge south from Ostredok to Krížná, results from the fact that this fragment is made of less resistant marls, the so-called Križna Nappe. Lower down, on the western arm of Ostredok, above the Dedošová valley, there are more resistant limestones, the so-called Choč nappe, forming the rocky Štrochy (1386 m). The situation is similar on the opposite side, where Ostredok sends a long, forested arm to the east with the Ostré brdo peak. The rock formations of this arm were prepared in an isolated limestone cap of the Choč nappe, lying on a marl bedrock.
The top parts of Ostredok, like most of the high peaks of Halna Fatra, are not forested. As a result of human activity, the upper forest limit here has been lowered to 1,260–1,350 m. In particular, in the Ostredok massif, the dwarf pine layer has completely disappeared. In the closures surrounding the top of the valleys, at altitudes of 1,000–1,200 m, several larger fragments of primeval fir and beech forests have been preserved.

Frčkov – the second highest peak of the Veľká Fatra Mountains in Slovakia, 1585 m a.s.l. The name refers to the uplift of the main ridge of this mountain group, between Krížná in the south and Ostredok in the north, approximately 1 km south of the latter peak. On some maps, the peak of Noštek is also distinguished between Krížná and Frčkov. This uplift is the point of the mentioned, quite leveled section of the ridge, collectively known as Pustolovčia. Made, like the neighboring peaks, of relatively resistant marls, it has a gently formed relief and is entirely covered with meadows. To the west there is a massive, rapidly sloping arm, separating the Veterné and Rovné valleys, which constitute the highest levels of the Dedošová valley. To the east it descends into the Klinčeky valley, which is a branch of the Suchá dolina.

Krížna – the third highest peak of the Veľká Fatra Mountains in Slovakia, 1574 m a.s.l. The vast, completely forestless Krížná massif rises in the southern part of the Veľká Fatra Mountains, in the part called Hôľna Fatra. Krížna rises above 4 valleys: Dedošová dolina, Revúcka dolina, Hornojelenská dolina and Turecká dolina. The peak is covered with various types of mountain meadows. In the southern part of the massif, near the peaks of Malá Krížna (1,319 m) and Liška (1,445 m), we can find only a few patches of mountain pine. Lower down, in hard-to-reach places in the valley closures, fragments of original fir and beech forests have been preserved. Smooth, steep slopes cause large avalanches in winter.

The film was recorded on September 6, 2023.

Region