Vyhliadková túra vo Veľkej Fatre. Z Liptovských Revúc sa vydáme po žltým chodníku na Ploskú, jeden z najvyšších vrchov tohto pohoria. Po opustení lesa ideme po malebnom hrebeni Mogura, ktorý vedie do Sedlo Ploská. Z priesmyku ďalej po žltým chodníku vystúpime na štít Ploská, z ktorého sú rozsiahle výhľady na Veľkú Fatru, Malú Fatru, Chočské vrchy a Nízke Tatry a v diaľke vidieť aj Tatry a Beskydy.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Ploskú z Liptovských Revúc, Slovensko
🏞️ Trasa: Liptovské Revúce, Vyšná Revúca (709 m n.m.; 48.909202, 19.165687) – Magury, salaše (1137 m n.m.; 48.921530, 19.144723) – Sedlo Ploskej (1390 m n.m.; 48.930492, 19.130516) – Ploská (1532 m n.m.; 48.933934, 19.116950)
🆔 Označenie chodníka: žltý chodník
📏 Dĺžka: približne 5,6 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:30 h
↗️ Suma prístupov: 826 m
↘️ Zostup: 0 m

00:00:22 Liptovské Revúce, Vyšná Revúca
00:46:00 Magury
00:55:28 Magury, salaše
01:05:41 Prameň
01:13:54 Prameň
01:14:34 Prameň
01:28:50 Sedlo Ploskej
01:29:41 Križovanie žltých a zelených chodníkov
01:35:26 Križovanie žltých a zelených chodníkov
01:51:28 Ploská
01:52:43 Hrob vojaka Ondreja Kissa

Veľká Fatra – rozsiahle pohorie v Západných Karpatoch na Slovensku. Zo severu hraničí s Malou Fatrou, z východu s Nízkymi Tatrami, z juhu s Kremnickými vrchmi a zo západu s Turčianskou kotlinou. Budujú ho prevažne sedimentárne druhohorné horniny a žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Lubochniańskej doliny.
Veľká Fatra je jednou z najviac neobývaných a neobývaných horských skupín na Slovensku, ktorá sa vyznačuje dlhými, hornatými, malebnými hrebeňmi, hlbokými dolinami, početnými skalnými útvarmi a rozsiahlymi lesnými komplexmi. Je takmer celý chránený ako súčasť Národného parku Veľká Fatra a zároveň dobre vyvinutý pre turistiku (početné turistické chodníky).
Pohorie sa člení na 7 podcelkov: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. Najvyšším vrchom je Ostredok s výškou 1596 m n. m.
Medzi najznámejšie doliny Veľkej Fatry patrí Ľubochnianska dolina (najdlhšia), Gaderská dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorská dolina, Jasenská dolina.

Ploská – vrch s výškou 1532 m n. m. vo Veľkej Fatre na Slovensku. Nachádza sa v strednej časti Veľkej Fatry, v jej hlavnom hrebeni, medzi vrchmi Čierny kameň a Chyžky. Ploská sa týči nad tromi dolinami, Revúckou dolinou na juhovýchode, Ľubochnianskou dolinou na severe a Necpalskou dolinou na západe. Tvoria ho prevažne pomerne mäkké slienité bridlice z obdobia spodnej kriedy. Vrch je plochý, máme tu do činenia s rozľahlou, veľmi jemne zaoblenou, takmer rovnou vrcholovou plošinou, ktorá je pozostatkom niekdajšej vyrovnávacej plochy. Západné svahy sú trávnaté a strmé, preto sa po nich v zime zosúvajú veľké lavíny do Hornoborišovskej doliny. Vrch je pokrytý druhovo bohatými horskými lúkami so svetielkom európskym, cesnakom sibírskym a čečinou. Nejde o prírodnú horskú podlahu, ale o umelú pastiersku búdu. Na severných svahoch sú chudobnejšie lúky a čučoriedkové lesy, na jar rozkvitnuté krókusmi. Hornú hranicu lesa tvoria bukové lesy. Z vrcholu je všestranná panoráma Veľkej Fatry, Malej Fatry, Chočských vrchov a Nízkych Tatier.

Video natočené 7. júla 2023

🇬🇧
Scenic hike in the Great Fatra. From Liptovské Revúce, we follow the yellow trail to Ploská, one of the highest peaks of this mountain range. After leaving the forest, we go along the picturesque Mogura ridge, which leads to the Ploská Pass. From the pass, further along the yellow trail, we ascend to the Ploská peak, from which there are extensive views of the Great Fatra, Little Fatra, Choč Mountains and Low Tatras, and in the distance you can also see the Tatras and the Beskydy Mountains.

🚶 Virtual hike: Ascent to Ploská Mountain from Liptovské Revúce, Slovakia
🏞️ Route: Liptovské Revúce, Vyšná Revúca hamlet (709 m a.s.l.; 48.909202, 19.165687) – Magury, salaše (1137 m a.s.l.; 48.921530, 19.144723) – Ploská Pass (1390 m a.s.l.; 48.930492, 19.130516) – Ploská Mountain (1532 m a.s.l.; 48.933934, 19.116950)
🆔 Trail designation: yellow trail
📏 Length: about 5.6 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 826 m
↘️ Sum down: 0 m

00:00:22 Liptovské Revúce, Vyšná Revúca hamlet
00:46:00 Magury
00:55:28 Magury, salaše
01:05:41 Spring
01:13:54 Spring
01:14:34 Spring
01:28:50 Ploská Pass
01:29:41 Crossing of the yellow and the green trails
01:35:26 Crossing of the yellow and the green trails
01:51:28 Ploská Mountain
01:52:43 Soldier Ondrej Kiss Grave

Great Fatra Mountains – a vast mountain range in the Western Carpathians in Slovakia. From the north it borders with the Little Fatra Mountains, from the east with the Low Tatra Mountains, from the south with the Kremnica Mountains and from the west with the Turčian Basin. It is built mainly of sedimentary Mesozoic rocks and the granite core comes to the surface only in the area of Smrekovica and Lubochniańska Valley.
The Great Fatra is one of the most uninhabited and uninhabited mountain groups in Slovakia, characterized by long, mountainous, scenic ridges, deep valleys, numerous rock formations and vast forest complexes. It is almost entirely protected as part of the Veľká Fatra National Park, and at the same time well developed for tourism (numerous hiking trails).
The mountain range is divided into 7 subunits: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. The highest peak is Ostredok with a height of 1596 m a.s.l.
The most famous valleys of the Great Fatra include Ľubochnianska dolina (the longest), Gaderska dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorska dolina, Jasenská dolina.

Ploská – a peak with a height of 1532 m a.s.l. in the Great Fatra Mountains in Slovakia. It is located in the middle part of the Great Fatra, in its main ridge, between the peaks of Čierny kameň and Chyžky. Ploská rises above three valleys, Revúcka dolina in the south-east, Ľubochnianska dolina in the north and Necpalská dolina in the west. It is mostly composed of relatively soft marly shales from the Lower Cretaceous period. The top is flat, we are dealing here with a vast, very gently rounded, almost flat top plateau, which is a remnant of the former leveling surface. The western slopes are grassy and steep, which is why large avalanches slide down them in winter into the Hornoborišov valley. The top is covered with species-rich mountain meadows with European globeflower, Siberian garlic and squill. This is not a natural mountain floor, but a man-made shepherd’s shed. On the northern slopes there are poorer meadows and blueberry forests, blooming with crocuses in the spring. Beech forests form the upper border of the forest. From the top there is an all-round panorama of the Great Fatra Mountanis, the Little Fatra Mountains, the Choč Mountains and the Low Tatra Mountains.

The film was recorded on July 7, 2023.

Region