Wirtualna wędrówka po Pogórzu Popradzkim. Z Przełęczy Gromadzkiej zielonym szlakiem podchodzimy na Eliaszówkę, najwyższy szczyt tego pogórza. Po drodze mijamy polany z rozległymi widokami na Beskid Sądecki. Na szczycie Eliaszówki znajduje się wieża widokowa, skąd można podziwiać fantastyczną panoramę Beskidu Sądeckiego, Gorców, Pienin oraz Tatr.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Eliaszówkę z Przełęczy Gromadzkiej, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Gromadzka, parking (919 m n.p.m.; 49.419468, 20.618688) – Przełęcz Gromadzka, skrzyżowanie szlaków (908 m n.p.m.; 49.418830, 20.620999) – Górne Stacje (930 m n.p.m.; 49.408914, 20.634626) – Eliaszówka (1023 m n.p.m.; 49.401116, 20.642742)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 3,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 153 m
↘️ Suma zejść: 44 m

00:00:22 Przełęcz Gromadzka, parking
00:03:05 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
00:28:09 Górne Stacje
00:47:33 Eliaszówka

Pogórze Popradzkie – mezoregion fizycznogeograficzny położony na terenie Polski i Słowacji obejmujący swoim zasięgiem Pasmo Lubowelskie oraz Pasmo Leluchowskie. Graniczy z Beskidem Sądeckim, Beskidem Niskim, Pogórzem Ondawskim, Górami Czerchowskimi, Pieninami i Międzygórzem Spisko-Szaryskim. W granicach Polski znajdują się dwie izolowane części wchodzące w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W regionalizacji Słowacji pogórze jest zdefiniowane jako mezoregion o nazwie Ľubovnianska vrchovina.
Główną rzeką regionu jest Poprad, którego przełomowa dolina dzieli go na dwie części – zachodnie Pasmo Lubowelskie z kulminacją Eliaszówki (1023 m) i wschodnie Pasmo Leluchowskie z Kraczonikiem. Występuje tutaj rzeźba pogórska i niskogórska z deniwelacjami jedynie miejscami przekraczającymi 300 m. Region porastają nasadzone lasy świerkowe, miejscami występują naturalne siedliska buka i jodły.

Eliaszówka (Eliášovka) – szczyt o wysokości 1023 m n.p.m. na Pogórzu Popradzkim, Jest najwyższym szczytem tego regionu. Znajduje się w grzbiecie biegnącym od Gromadzkiej Przełęczy przez szczyt Okrúhla w kierunku południowo-wschodnim, w miejscu, w którym grzbiet ten skręca ku północnemu wschodowi, biegnąc dalej przez Świni Groń do Karczmarskiej Góry i Bucznika, w widły Popradu i Czercza.
Stoki północne Eliaszówki opadają w stronę doliny potoku Czercz, zachodnie – po stronie słowackiej – do doliny Wielkiego Lipnika, natomiast ze stoku południowo-wschodniego początek bierze również słowacki potok Eliaszówka (Eliášovka).

Film zarejestrowany w dniu 9 lipca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Eliaszówka Mountain from Gromadzka Pass, Poland
🏞️ Route: Gromadzka Pass, parking (919 m a.s.l.; 49.419468, 20.618688) – Gromadzka Pass, crossing of trails (908 m a.s.l.; 49.418830, 20.620999) – Górne Stacje (930 m a.s.l.; 49.408914, 20.634626) – Eliaszówka Mountain (1023 m a.s.l.; 49.401116, 20.642742)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 3.1 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 153 m
↘️ Sum down: 44 m

00:00:22 Gromadzka Pass, parking
00:03:05 Crossing of the green and the red trails
00:28:09 Górne Stacje
00:47:33 Eliaszówka Mountain

Poprad Foothills – a physical and geographic mesoregion located in Poland and Slovakia, covering the Ľubovňa Range and the Leluchów Range. It borders with the Sącz Beskid Mountains, the Low Beskids, the Ondawskie Foothills, the Czerchowskie Mountains, the Pieniny Mountains and the Międzygórze Spisko-Szaryskie. There are two isolated parts within the borders of Poland, which are part of the Poprad Landscape Park. In the regionalization of Slovakia, the foothills are defined as a mesoregion called Ľubovnianska vrchovina.
The main river of the region is the Poprad, whose ravine valley divides it into two parts – the western Lubowelskie Range with the culmination of Eliaszówka and the eastern Leluchowski Range with Kraczonik. There is a mountain and low-mountain relief here, with height differences only in places exceeding 300 m. The region is overgrown with planted spruce forests, in places there are natural habitats of beech and fir.

Eliaszówka (Eliášovka) – a peak 1023 m a.s.l. in the Poprad foothills. It is the highest peak of this region. It is located in the ridge running from the Gromadzka Pass through the Okrúhla Peak to the southeast, at the point where this ridge turns to the north-east, continuing through Świni Groń to Karczmarska Góra and Bucznik, into the forks of Poprad and Czercz.
The northern slopes of Eliaszówka descend towards the valley of the Czercz stream, the western slopes – on the Slovak side – into the valley of Wielki Lipnik, while the Slovak Eliaszówka (Eliášovka) stream also starts from the south-eastern slope.

The film was recorded on July 9, 2022.

Region