Druga część wirtualnej wędrówki po Pogórzu Popradzkim. Schodzimy z Eliaszówki zielonym szlakiem do granicy Polsko-Słowackiej i rozległą, widokową polaną przechodzimy przez Słowację. Wracamy do Polski na niebieski szlak, którym kolejno zdobywamy szczyty pogórza: Szczob i Syhła. Wracamy tym samym szlakiem na Przełęcz Gromadzką.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Eliaszówki przez Szczob na Przełęcz Gromadzką Polska
🏞️ Trasa: Eliaszówka (1023 m n.p.m.; 49.401116, 20.642742) – Górne Stacje (930 m n.p.m.; 49.408914, 20.634626) – Granica polsko-słowacka (896 m n.p.m.; 49.414188, 20.621923) – Granica słowacko-polska (938 m n.p.m.; 49.413860, 20.611564) – Szczob (920 m n.p.m.; 49.401287, 20.605760) – Syhła (935 m n.p.m.; 49.401674, 20.613565) – Przełęcz Gromadzka, parking (919 m n.p.m.; 49.419468, 20.618688)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, ścieżka bez szlaku, niebieski szlak
📏 Długość: około 8,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 324 m
↘️ Suma zejść: 426 m

00:00:22 Eliaszówka
00:21:24 Górne Stacje
00:35:22 Zejście ze szlaku
00:35:46 Kapliczka
00:35:58 Granica polsko-słowacka
00:51:41 Granica słowacko-polska
01:17:21 Szczob
01:23:00 Zejście ze szlaku
01:27:05 Syhła
01:32:43 Powrót na niebieski szlak
01:57:17 Obidza
01:59:25 Przełęcz Gromadzka, parking

Pogórze Popradzkie – mezoregion fizycznogeograficzny położony na terenie Polski i Słowacji obejmujący swoim zasięgiem Pasmo Lubowelskie oraz Pasmo Leluchowskie. Graniczy z Beskidem Sądeckim, Beskidem Niskim, Pogórzem Ondawskim, Górami Czerchowskimi, Pieninami i Międzygórzem Spisko-Szaryskim. W granicach Polski znajdują się dwie izolowane części wchodzące w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W regionalizacji Słowacji pogórze jest zdefiniowane jako mezoregion o nazwie Ľubovnianska vrchovina.
Główną rzeką regionu jest Poprad, którego przełomowa dolina dzieli go na dwie części – zachodnie Pasmo Lubowelskie z kulminacją Eliaszówki (1023 m) i wschodnie Pasmo Leluchowskie z Kraczonikiem. Występuje tutaj rzeźba pogórska i niskogórska z deniwelacjami jedynie miejscami przekraczającymi 300 m. Region porastają nasadzone lasy świerkowe, miejscami występują naturalne siedliska buka i jodły.

Szczob (Grúnik) – szczyt o wysokości 920 m n.p.m. na Pogórzu Popradzkim. Znajduje się w grzbiecie łączącym Beskid Sądecki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka. Stoki zachodnie (polskie) opadają do doliny potoku Rogacz, stoki wschodnie (słowackie) do doliny potoku Wielki Lipnik. Na słowackich stokach Szczoba znajdują się odkryte skałki wapienne i trudna do odszukania, oraz nieudostępniona dla turystów Jaskinia Lodowa Litmanowska.
Szczob jest porośnięty lasem, ale z bezleśnych stoków nad przełęczą Rozdziela rozpościera się rozległa panorama widokowa na Pieniny, Tatry i Pasmo Radziejowej.

Film zarejestrowany w dniu 9 lipca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Eliaszówka Mountain via Szczob Mountain to the Gromadzka Pass, Poland
🏞️ Route: Eliaszówka Mountain (1023 m a.s.l.; 49.401116, 20.642742) – Górne Stacje (930 m a.s.l.; 49.408914, 20.634626) – Polish-Slovak border (896 m a.s.l.; 49.414188, 20.621923) – Slovak-Polish border (938 m a.s.l.; 49.413860, 20.611564) – Szczob Mountain (920 m a.s.l.; 49.401287, 20.605760) – Syhła Mountain (935 m a.s.l.; 49.401674, 20.613565) – Gromadzka Pass, parking (919 m a.s.l.; 49.419468, 20.618688)
🆔 Trail designation: green trail, path without trail, blue trail
📏 Length: about 8.3 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 324 m
↘️ Sum down: 426 m

00:00:22 Eliaszówka Mountain
00:21:24 Górne Stacje
00:35:22 Going off the trail
00:35:46 Chapel
00:35:58 Polish-Slovak border
00:51:41 Slovak-Polish border
01:17:21 Szczob Mountain
01:23:00 Going off the trail
01:27:05 Syhła Mountain
01:32:43 Return to the blue trail
01:57:17 Obidza
01:59:25 Gromadzka Pass, parking

Poprad Foothills – a physical and geographic mesoregion located in Poland and Slovakia, covering the Ľubovňa Range and the Leluchów Range. It borders with the Sącz Beskid Mountains, the Low Beskids, the Ondawskie Foothills, the Czerchowskie Mountains, the Pieniny Mountains and the Międzygórze Spisko-Szaryskie. There are two isolated parts within the borders of Poland, which are part of the Poprad Landscape Park. In the regionalization of Slovakia, the foothills are defined as a mesoregion called Ľubovnianska vrchovina.
The main river of the region is the Poprad, whose ravine valley divides it into two parts – the western Lubowelskie Range with the culmination of Eliaszówka and the eastern Leluchowski Range with Kraczonik. There is a mountain and low-mountain relief here, with height differences only in places exceeding 300 m. The region is overgrown with planted spruce forests, in places there are natural habitats of beech and fir.

Szczob (Grúnik) – a peak 920 m a.s.l. in the Poprad Foothills. It is located in the ridge connecting the Sącz Beskid Mountains with the Little Pieniny through the Rozdziela Pass. The Polish-Slovak border runs along this ridge. The western (Polish) slopes fall to the valley of the Rogacz stream, the eastern (Slovak) slopes to the valley of the Wielki Lipnik stream. On the Slovak slopes of Szczob, there are uncovered limestone rocks, which are difficult to find, and the Litmanska Ice Cave, which is not open to tourists.
Szczob is overgrown with forest, but from the forestless slopes above the Rozdziela Pass, there is a vast panoramic view of the Pieniny Mountains, the Tatras and the Radziejowa Range.

The film was recorded on July 9, 2022.

Region