Widokowa wędrówka poza szlakami turystycznymi po Beskidzie Sądeckim. Schodzimy ze Złomistego Wierchu na Złomisty Wierch Północny podziwiając rozległe panoramy na Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Gorce, Pieniny a w oddali także Tatry. Następnie schodzimy na malowniczą Polanę Konieczną, z której wchodzimy na nieoznaczoną na mapie Perć Sosnowskiego. Dochodzimy na skalisty szczyt Góry Koniecznej i dalej ścieżką przez grzbiet perci schodzimy do skrzyżowania dróg Borsuczyny. Mijamy Rezerwat Stary Kamieniołom i niebieskim szlakiem docieramy na parking do Roztoki Ryterskiej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Złomistego Wierchu przez Górę Konieczną do Roztoki Ryterskiej, Polska
🏞️ Trasa: Złomisty Wierch (1224 m n.p.m.; 49.460304, 20.577736) – Złomisty Wierch Północny (1189 m n.p.m.; 49.465230, 20.577500) – Hala Konieczna (1030 m n.p.m.; 49.460304, 20.577736) – Góra Konieczna (990 m n.p.m.; 49.470711, 20.593636) – Borsuczyny (600 m n.p.m.; 49.476337, 20.607310) – Stary Kamieniołom (556 m n.p.m.; 49.477606, 20.622598) – Pod Gałką (500 m n.p.m.; 49.479748, 20.629002) – Roztoka Ryterska, parking (464 m n.p.m.; 49.483928, 20.643472)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, ścieżki oznaczone i nieoznaczone na mapie, niebieski szlak
📏 Długość: około 6,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 0 m
↘️ Suma zejść: 762 m

00:00:22 Złomisty Wierch
00:16:23 Zejście ze szlaku
00:16:42 Złomisty Wierch Północny
00:29:43 Hala Konieczna
00:36:35 Hala Konieczna
00:37:13 Perć Sosnowskiego
00:45:36 Góra Konieczna
01:22:35 Borsuczyny
01:23:03 Potok Szczecina
01:23:41 Potok Średni
01:24:18 Potok Średni
01:27:28 Potok Średni
01:32:19 Potok Średni
01:33:27 Potok Bański
01:33:50 Potok Bystra
01:36:28 Potok Bystra
01:38:28 Stary Kamieniołom
01:39:44 Potok Bystra
01:44:32 Potok
01:46:25 Pod Gałką
01:47:13 Potok Roztoka Wielka
01:52:35 Kaplica
01:54:09 Potok Roztoka Wielka
01:58:30 Pomnik Partyzantów Ziemi Sądeckiej
01:59:13 Potok Roztoka Wielka
02:02:10 Potok Roztoka Wielka
02:02:25 Roztoka Ryterska, parking

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce. W skład Beskidu Sądeckiego wchodzą dwa pasma: Jaworzyny i Radziejowej. Rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).
Góry zbudowane są z fliszu płaszczowiny magurskiej. Porastają je lasy mieszane, w kilku chronionych rezerwatach występuje buczyna karpacka, Jawory występują już rzadko. Świerki zostały sztucznie nasadzone w uzupełnieniu wyciętych drzew. Za naturalne drzewostany świerkowe uważa się tylko świerkowe lasy w szczytowych partiach Radziejowej, Złomistego Wierchu i Wielkiego Rogacza. Nad potokami i rzekami występują łęgi, a na stromych skarpach nad Popradem i Dunajcem niewielkie grądy. Wielką rzadkością jest zachowany naturalny fragment lasu lipowego, chroniony w rezerwacie przyrody Las Lipowy Obrożyska.

Złomisty Wierch – szczyt o wysokości 1224 m n.p.m. w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej. Jest drugim co do wysokości szczytem Beskidu Sądeckiego. Około 550 m na północ znajduje się jego niższy wierzchołek – Złomisty Wierch Północny o wysokości 1189 m n.p.m. Od niego odchodzi w północno-wschodnim kierunku krótki boczny grzbiet kończący się Konieczną Górą (990 m n.p.m.). Grzbiet ten oddziela dolinę potoku Szczecina od doliny Potoku Średniego i znajduje się na nim widokowa Hala Konieczna. Od południowo-zachodniej strony stoki obydwu wierzchołków Złomistego Wierchu opadają do górnej części doliny Starego Potoku. Szczyt obecnie nie jest zalesiony, roztacza się z niego szeroka panorama Beskidu Sądeckiego, Pienin a w oddali widać również Tatry.

Góra Konieczna – szczyt o wysokości 990 m n.p.m. w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Stanowi zakończenie północno-wschodniego grzbietu odchodzącego od północnego wierzchołka Złomistego Wierchu. Północno-zachodnie stoki opadają do Potoku Szczecina a południowo-schodnie do Potoku Średniego. Pomiędzy Złomistym Wierchem a Górą Konieczną znajduje się rozległa polana – Hala Konieczna. Szczyt jest całkowicie zalesiony. Przez szczyt i głównym grzbietem przebiega Perć Sosnowskiego z licznymi wychodniami skalnymi. Na północnym zboczu Góry Konieczej znajduje się jedna z większych jaskiń Beskidu Sądeckiego – Jaskinia Roztoczańska.

Perć Sosnowskiego – malownicza ścieżka biegnąca od Hali Koniecznej przez szczyt Góry Koniecznej do Doliny Roztoki Wielkiej. Nie prowadzi nią żaden szlak turystyczny, nie jest również zaznaczona na mapach. Ścieżka jest skalista, znajduje się na niej wiele wychodni skalknych. Nazwana jest imieniem Profesora Kazimierza Sosnowskiego (1875 – 1954), jednego z największych polskich propagatorów turystyki pieszej.

Film zarejestrowany w dniu 20 czerwca 2023 roku.

🇬🇧
A scenic hike off the tourist trails in the Sącz Beskid Mountains. We descend from Złomisty Wierch to Złomisty Wierch Północny admiring the vast panoramas of the Sącz Beskid Mountains, Wyspowy Beskid, Gorce Mountains, Pieniny Mountains and in the distance also the Tatra Mountains. Then we go down to the picturesque Konieczna Glade, from which we enter Perć Sosnowskiego, the path not marked on the map. We reach the rocky top of Mount Konieczna and continue along the path through the ridge of Perć Sosnowskiego, to the intersection of Borsuczyny roads. We pass the Old Quarry Reserve and follow the blue trail to the car park in Roztoka Ryterska.

🚶 Virtual hike: Descent from Złomisty Wierch through Góra Konieczna to Roztoka Ryterska, Poland
🏞️ Route: Złomisty Wierch (1224 m a.s.l.; 49.460304, 20.577736) – Złomisty Wierch Północny (1189 m a.s.l.; 49.465230, 20.577500) – Konieczna Glade (1030 m a.s.l.; 49.460304, 20.577736) – Mount Konieczna (990 m a.s.l.; 49.470711, 20.593636) – Borsuczyny (600 m a.s.l.; 49.476337, 20.607310) – Old Quarry (556 m a.s.l.; 49.477606, 20.622598) – Pod Gałką (500 m a.s.l.; 49.479748, 20.629002) – Roztoka Ryterska, parking (464 m a.s.l.; 49.483928, 20.643472)
🆔 Trail designation: red trail, paths marked and unmarked on the map, blue trail
📏 Length: about 6.4 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 0 m
↘️ Sum down: 762 m

00:00:22 Złomisty Wierch
00:16:23 Going off the trail
00:16:42 Złomisty Wierch Północny
00:29:43 Konieczna Glade
00:36:35 Konieczna Glade
00:37:13 Perć Sosnowskiego
00:45:36 Mount Konieczna
01:22:35 Borsuczyny
01:23:03 Szczecina Stream
01:23:41 Średni Stream
01:24:18 Średni Stream
01:27:28 Średni Stream
01:32:19 Średni Stream
01:33:27 Bański Stream
01:33:50 Bystra Stream
01:36:28 Bystra Stream
01:38:28 Old Quarry
01:39:44 Bystra Stream
01:44:32 Stream
01:46:25 Pod Gałką
01:47:13 Roztoka Wielka Stream
01:52:35 Chapel
01:54:09 Roztoka Wielka Stream
01:58:30 Monument to Partisans of the Nowy Sącz Land
01:59:13 Roztoka Wielka Stream
02:02:10 Roztoka Wielka Stream
02:02:25 Roztoka Ryterska, parking

Sącz Beskid Mountains – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland. The Sącz Beskid Mountains consists of two ranges: Jaworzyna and Radziejowa. It stretches over an area of approximately 670 km², between the Dunajec River in the west and the valleys of Kamienica, Mochnaczka, Muszynka and the Tylicka Pass in the east. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).
The mountains are made of flysch of the Magura Nappe. They are overgrown with mixed forests, in several protected reserves there is Carpathian beech forest, Sycamores are rare. The spruces were artificially planted in addition to the cut trees. Only spruce forests in the top parts of Radziejowa, Złomisty Wierch and Wielki Rogacz are considered natural spruce stands. There are riparian forests over streams and rivers, and small oak-hornbeam forests on the steep escarpments of the Poprad and Dunajec rivers. A great rarity is the preserved natural fragment of the linden forest, protected in the nature reserve Las Lipowy Obrożyska.

Złomisty Wierch Mountain – a peak with a height of 1224 m a.s.l. in the Sącz Beskid Mountains, in the Radziejowa Range. It is the second highest peak of Sącz Beskid Mountains. About 550 m to the north there is its lower peak – Złomisty Wierch Północny with a height of 1189 m a.s.l. From it, in the north-eastern direction, a short side ridge ends with Konieczna Góra (990 m a.s.l). This ridge separates the valley of the Szczecina stream from the valley of the Średni Potok and there is a viewing Hala Konieczna on it. From the south-west, the slopes of both peaks of Złomisty Wierch descend to the upper part of the Stary Potok valley. The peak is currently not forested, there is a wide panorama of Sącz Beskid Mountains, Pieniny and the Tatra Mountains in the distance.

Mount Konieczna – a peak with a height of 990 m a.s.l in the Radziejowa Range in the Sącz Beskid Mountains. It is the end of the north-eastern ridge extending from the northern top of Złomisty Wierch. The north-western slopes descend to Szczecina Stream and the south-eastern slopes to Średni Stream. Between Złomisty Wierch and Góra Konieczna there is a vast glade – Hala Konieczna. The peak is completely forested. Through the peak and the main ridge runs Perć Sosnowskiego, a path with numerous rock outcrops. On the northern slope of Mount Konieczna there is one of the largest caves in the Sącz Beskid Mountains – Jaskinia Roztoczańska.

Perć Sosnowskiego – a picturesque path running from Hala Konieczna through the top of Mount Konieczna to the Roztoka Wielka Valley. There is no hiking trail along it, and it is not marked on the maps. The path is rocky with many rock outcrops. It is named after Professor Kazimierz Sosnowski (1875 – 1954), one of the greatest Polish promoters of hiking.

The film was recorded on June 20, 2023.

Region