Zimowa wędrówka po Beskidzie Sądeckim. Z parkingu na Zazamczu w Rytrze wchodzimy czerwonym szlakiem na Zadnie Góry. Intensywnym podejściem po oblodzonych drogach dochodzimy na widokową polanę Kretówki, skąd roztaczają się dalekie widoki na Beskid Wyspowy i Gorce. Idąc dalej zalesionym grzbietem docieramy do uroczego Schroniska Cyrla, położonego na południowym zboczu polany Cyrla. Ze schroniska przez Rozdroże pod Makowicą dochodzimy do najwyższego wierzchołka Zadnich Gór.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Zadnie Góry z Rytra, Polska
🏞️ Trasa: Rytro, Zazamcze (345 m n.p.m.; 49.486103, 20.684016) – Kretówki (716 m n.p.m.; 49.483978, 20.703307) – Schronisko Cyrla (821 m n.p.m.; 49.492131, 20.715827) – Rozdroże pod Makowicą (921 m n.p.m.; 49.494020, 20.726221) – Zadnie Góry (968 m n.p.m.; 49.489984, 20.733492)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 630 m
↘️ Suma zejść: 10 m

00:00:24 Rytro, Zazamcze
00:24:45 Zejście ze szlaku
00:28:29 Powrót na czerwony szlak
00:31:21 Przysiółek Za Halą
00:41:21 Polana Kretówki
00:45:50 Kretówki
00:47:55 Kapliczka
01:13:23 Kapliczka
01:20:38 Schronisko Cyrla
01:24:57 Kapliczka
01:41:56 Rozdroże pod Makowicą
01:56:02 Zadnie Góry

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce. W skład Beskidu Sądeckiego wchodzą dwa pasma: Jaworzyny i Radziejowej. Rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).
Góry zbudowane są z fliszu płaszczowiny magurskiej. Porastają je lasy mieszane, w kilku chronionych rezerwatach występuje buczyna karpacka, Jawory występują już rzadko. Świerki zostały sztucznie nasadzone w uzupełnieniu wyciętych drzew. Za naturalne drzewostany świerkowe uważa się tylko świerkowe lasy w szczytowych partiach Radziejowej, Złomistego Wierchu i Wielkiego Rogacza. Nad potokami i rzekami występują łęgi, a na stromych skarpach nad Popradem i Dunajcem niewielkie grądy. Wielką rzadkością jest zachowany naturalny fragment lasu lipowego, chroniony w rezerwacie przyrody Las Lipowy Obrożyska.

Zadnie Góry to szeroka i wyniosła kulminacja grzbietowa znajdująca się w środkowej części Beskidu Sądeckiego. Położóna jest na północno-zachodnim odcinku głównego grzbietu Pasma Jaworzyny Krynickiej, posiadająca trzy wierzchołki: 968, 831 i 814 m n.p.m. Najwyższy punkt znajduje się w grani głównej Pasma Jaworzyny, na Hali Jaworzyna, oddzielającą dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. Z zalesionych północnych zboczy wypływa źródłowy potok Homerki – Sucha Kamionka. Zadnie Góry są w większości zalesione. Po zachodniej stronie grzbietu zaczyna się zarastająca już Hala Jaworzyna, która ciągnie się na wschod do szczytu Jaworzyny Kokuszczańskiej.

Film zarejestrowany w dniu 22 stycznia 2024 roku.

🇬🇧
Winter hiking in the Sącz Beskid Mountains. From the parking lot in Zazamcze in Rytro, we ascend the red trail to Zadnie Góry. After an intense ascent along icy roads, we reach the scenic glade of Kretówki, from where there are distant views of the Wyspowy Beskid and the Gorce Mountains. Continuing along the forested ridge, we reach the charming Cyrla Shelter, located on the southern slope of the Cyrla glade. From the shelter, through Rozdroże pod Makowicą, we reach the highest peak of Zadnie Góry.

🚶 Virtual hike: Ascent to Zadnie Góry from Rytro, Poland
🏞️ Route: Rytro, Zazamcze (345 m a.s.l.; 49.486103, 20.684016) – Kretówki (716 m a.s.l.; 49.483978, 20.703307) – Cyrla Mountain Shelter (821 m a.s.l.; 49.492131, 20.715827) – Crossroads near Makowica (921 m a.s.l.; 49.494020, 20.726221) – Zadnie Góry (968 m a.s.l.; 49.489984, 20.733492)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 5.5 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 630 m
↘️ Sum down: 10 m

00:00:24 Rytro, Zazamcze
00:24:45 Going off the trail
00:28:29 Return to the red trail
00:31:21 Za Halą Hamlet
00:41:21 Kretówki Glade
00:45:50 Kretówki
00:47:55 Chapel
01:13:23 Chapel
01:20:38 Cyrla Mountain Shelter
01:24:57 Chapel
01:35:06 Stream
01:41:56 Crossroads near Makowica
01:56:02 Zadnie Góry

Sącz Beskid Mountains – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland. The Sącz Beskid Mountains consists of two ranges: Jaworzyna and Radziejowa. It stretches over an area of approximately 670 km², between the Dunajec River in the west and the valleys of Kamienica, Mochnaczka, Muszynka and the Tylicka Pass in the east. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).
The mountains are made of flysch of the Magura Nappe. They are overgrown with mixed forests, in several protected reserves there is Carpathian beech forest, Sycamores are rare. The spruces were artificially planted in addition to the cut trees. Only spruce forests in the top parts of Radziejowa, Złomisty Wierch and Wielki Rogacz are considered natural spruce stands. There are riparian forests over streams and rivers, and small oak-hornbeam forests on the steep escarpments of the Poprad and Dunajec rivers. A great rarity is the preserved natural fragment of the linden forest, protected in the nature reserve Las Lipowy Obrożyska.

Zadnie Góry is a wide and lofty ridge peak located in the central part of the Sącz Beskid Mountains. It is located on the north-western section of the main ridge of the Jaworzyna Krynicka Range, and has three peaks: 968, 831 and 814 m a.s.l. The highest point is located on the main ridge of the Jaworzyna Range, on Hala Jaworzyna, separating the Głęboczanka valley from the Jaworzyna valley. The source stream of Homerki – Sucha Kamionka flows from the forested northern slopes. Zadnie Góry are mostly forested. On the western side of the ridge, Hala Jaworzyna, which is already overgrowing, begins and stretches east to the peak of Jaworzyna Kokuszczańska.

The film was recorded on January 22, 2024.

Region