Druga część widokowej wędrówki po Gorcach. Ze szczytu Gorc przez polanę Gorc Kamienicki schodzimy do miejscowości Zasadne. Z wieży widokowej na Gorcu roztacza się fantastyczna panorama Gorców, Tatr, Pienin, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, Pogórza Rożnowskiego i Beskidu Wyspowego. Ze szczytu niebieskim szlakiem dochodzimy do polany Gorc Kamienicki, jednej z najbardziej widokowych polan w Gorcach. Tu również podziwiamy fantastyczne panoramy na sąsiednie pasma górskie. Następnie czerwonym szlakiem schodzimy do miejscowości Zasadne po drodze jeszcze odwiedzając punkt widokowy Nowa Polana z rozległą panoramą Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Gorca przez polanę Gorc Kamienicki do Zasadnego, Polska
🏞️ Trasa: Gorc (1228 m n.p.m.; 49.565003, 20.252861) – Gorc Kamienicki (1134 m n.p.m.; 49.570075, 20.251426) – Nienazwany wierzchołek (1160 m n.p.m.; 49.572020, 20.250131) – Punkt widokowy Nowa Polana (912 m n.p.m.; 49.577551, 20.266718) – Zasadne, parking (600 m n.p.m.; 49.579534, 20.290176)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 5,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 644 m
↘️ Suma zejść: 25 m

00:00:22 Gorc
00:12:17 Skrzyżowanie pod Gorcem
00:19:05 Polana Gorc Kamienicki
00:27:06 Polana Gorc Kamienicki
00:27:30 Skrzyżowanie szlaków
00:32:26 Zejście ze szlaku
00:34:53 Nienazwany szczyt
00:39:28 Powrót na niebieski szlak
00:43:28 Skrzyżowanie niebieskiego i czerwonego szlaku
01:11:16 Nienazwany szczyt górski
01:18:03 Zejście ze szlaku
01:18:37 Punkt widokowy Nowa Polana
01:21:29 Powrót na czerwony szlak
02:00:20 Zasadne, parking

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką. Najwyższe szczyty: Turbacz (1310 m), Jaworzyna Kamienicka (1288 m), Kiczora (1282 m), Kudłoń (1276 m), Czoło Turbacza (1259 m), Mostownica (1251 m), Gorc Troszacki (1235 m), Gorc (1228 m), Lubań (1225 m).

Gorc Kamienicki to rozległa, widokowa polana w Gorcach położona na wysokości 1040-1160 m n.p.m. Znajduje się na północnym grzbiecie Gorca, nieco poniżej jego wierzchołka. Z polany roztacza się rozległa panorama na Gorce, Beskid Wyspowy, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Pieniny i Tatry. Na polanie znajduje się kilka szałasów. Na północno-zachodnim stoku znajduje się źródło wody pitnej „Do smoka”, a na wschodnim stoku źródło „U żłoba”. W okolicy polany swój początek mają potoki: Ustępny, Zasadne i Głębieniec. W północnej części polany znajduje się nienazwany wierzchołek o wysokości 1160 m n.p.m. Dużą część polany porasta żyzna łąka mieczykowo-mietlicowa, wiosną obficie zakwita na niej śnieżyczka przebiśnieg.

Gorc – szczyt o wysokości 1228 m n.p.m. położony we wschodniej części wielokilometrowego grzbietu głównego Gorców ciągnącego się aż od Turbacza. Jego charakterystyczna sylwetka z kilkoma polanami jest dobrze rozpoznawalna z dużych odległości. Zbudowany jest z grubych ławic piaskowców magurskich i zlepieńców. Północne stoki pokryte są dolnoreglowymi lasami jodłowo-bukowymi, wyższe partie górnoreglowym lasem świerkowym. Szczyt jest porośnięty przerzedzonym lasem, znajduje się na nim zbudowana w 2015 r. wieża widokowa. Z wieży roztacza się rozległa panorama z widokiem na Gorce, Tatry, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie i Beskid Wyspowy.
Z Gorca spływają liczne potoki zasilające Kamienicę lub Ochotnicę. Większe z nich to: Gorcowski Potok, Młynne, Zasadny Potok, Głębieniec, Ustępny, Spaleniec.

Film zarejestrowany w dniu 18 grudnia 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the scenic hike in the Gorce Mountains. From the top of the Gorc Mountain, through the Gorc Kamienicki Glade, we descend to the village of Zasadne. The observation tower on the Gorc Mountain offers a fantastic panorama of the Gorce Mountains, the Tatra Mountains, the Pieniny Mountains, the Sącz Beskid Mountains, the Low Beskid Mountains, the Rożnów Foothills and the Wyspowy Beskid. From the top, following the blue trail, we reach the Gorc Kamienicki Glade, one of the most scenic glade in the Gorce Mountains. Here we also admire fantastic panoramas of the neighboring mountain ranges. Then we descend the red trail to the village of Zasadne, along the way visiting the Nowa Polana viewpoint with a vast panorama of the Sącz Beskid Mountains and the Low Beskid Mountains.

🚶 Virtual hike: Descent from Gorc Mountain through Gorc Kamienicki to Zasadne, Poland
🏞️ Route: Gorc Mountain (1228 m a.s.l.; 49.565003, 20.252861) – Gorc Kamienicki Glade (1134 m a.s.l.; 49.570075, 20.251426) – Unnamed mountain peak (1160 m a.s.l.; 49.572020, 20.250131) – Nowa Polana viewpoint (912 m a.s.l.; 49.577551, 20.266718) – Zasadne, parking (600 m a.s.l.; 49.579534, 20.290176)
🆔 Trail designation: blue trail, red trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 644 m
↘️ Sum down: 25 m

00:00:22 Gorc Mountain
00:12:17 Crossing under Gorc
00:27:06 Gorc Kamienicki Glade
00:27:30 Crossing of trails
00:32:26 Going off the trail
00:34:53 Unnamed mountain peak
00:39:28 Return to the blue trail
00:43:28 Crossing of the blue and the red trails
01:11:16 Unnamed mountain peak
01:18:03 Going off the trail
01:18:37 Nowa Polana viewpoint
01:21:29 Return to the red trail
02:00:20 Zasadne, parking

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Gorc Kamienicki is a vast, scenic glade in the Gorce Mountains, located at an altitude of 1040-1160 m a.s.l. It is located on the northern ridge of the Gorc Mountain, slightly below its peak. The glade offers a vast panorama of the Gorce Mountains, the Wyspowy Beskid, the Low Beskid Mountains, the Sącz Beskid Mountains, the Pieniny Mountains and the Tatra Mountains. There are several huts in the glade. On the north-western slope there is a drinking water spring called „Do smoka”, and on the eastern slope there is a spring called „U Żłoba”. The following streams begin near the glade: Usetny, Zasadne and Głębieniec. In the northern part of the glade there is an unnamed peak with a height of 1160 m a.s.l. A large part of the glade is covered with a fertile meadow of gladiolus and bentgrass, and snowdrop blooms abundantly in spring.

Gorc Mountain – a peak with a height of 1228 m a.s.l. located in the eastern part of the many-kilometer-long main ridge of the Gorce Mountains stretching from Turbacz. Its characteristic silhouette with several glades is easily recognizable from long distances. It is composed of thick banks of Magura sandstone and conglomerates. The northern slopes are covered with lower montane fir and beech forests, the higher parts with upper montane spruce forest. The peak is covered with thinning forest and there is an observation tower built in 2015. The tower offers a vast panorama overlooking the Gorce Mountains, the Tatra Mountains, the Pieniny Mountains, the Sącz Beskid Mountains, the Low Beskid Mountains, the Rożnów Foothills and the Wyspowy Beskid.
Numerous streams flow down from Gorc, feeding Kamienica or Ochotnica. The larger ones are: Gorcowski Potok, Młynne, Zasadny Potok, Głębieniec, Ustny, Spalenic.

The film was recorded on December 18, 2023.

Region