Jesienno-zimowa, widokowa wędrówka po Gorcach. Z Koniny podchodzimy czarnym szlakiem na Kudłoń, czwarty co do wysokości szczyt tego pasma górskiego. Po intensywnym podejściu przez las docieramy na Polanę Cyrla Hanulowa, na której znajduje się dawny szałas pasterski z dużym okapem nad wejściem. Nieco dalej wchodzimy na rozległą Polanę Kopa, z której roztacza się fantastyczna panorama Beskidu Wyspowego. Kolejno mijamy polany Figurki Niżne, Figurki Średnie, Figurki Wyżnie i wchodzimy na piękną polanę Pustak z rozległym widokiem na Gorce i Tatry. W oddali widać także Beskid Sądecki. Z polany niewielkim podejściem docieramy na szczyt Kudłonia.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Kudłoń z Koniny przez Polanę Kopa, Polska
🏞️ Trasa: Konina, przysiółek Żaby (647 m n.p.m.; 49.590712, 20.133696) – Polana Cyrla Hanulowa (968 m n.p.m.; 49.579944, 20.142698) – Skała Krowiarki (1024 m n.p.m.; 49.575722, 20.151892) – Polana Kopa (1024 m n.p.m.; 49.576045, 20.152386) – Kopa (1032 m n.p.m.; 49.575704, 20.152499) – Polana Figurki Niżne (1130 m n.p.m.; 49.573941, 20.160229) – Polana Figurki Średnie (1160 m n.p.m.; 49.573701, 20.162637) – Polana Figurki Wyżnie (1178 m n.p.m.; 49.572713, 20.164601) – Polana Pustak (1236 m n.p.m.; 49.570296, 20.168312) – Kudłoń (1274 m n.p.m.; 49.572546, 20.176005)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak
📏 Długość: około 4,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 647 m
↘️ Suma zejść: 24 m

00:00:22 Konina, przysiółek Żaby
00:00:46 Potok Konina
00:38:02 Polana Cyrla Hanulowa
00:39:37 Szałas pasterski
00:54:56 Zejście ze szlaku
00:55:46 Skała Krowiarki
00:58:40 Powrót na czarny szlak
00:59:49 Polana Kopa
01:05:25 Kopa
01:22:29 Polana Figurki Niżne
01:27:51 Polana Figurki Średnie
01:32:16 Polana Figurki Wyżnie
01:43:55 Polana Pustak
01:44:10 Skrzyżowanie czarnego i żółtego szlaku
01:57:38 Skrzyżowanie czarnego, żółtego i zielonego szlaku
01:59:16 Kudłoń

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Kudłoń – wybitny szczyt o wysokości 1274 m n.p.m. w Gorcach, położony na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, na północny wschód od Turbacza, w grzbiecie łączącym Turbacz poprzez przełęcz Przysłop z Beskidem Wyspowym. Nazwa Kudłoń pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Kudeł lub Kudła.
Kudłoń stanowi zwornik dla kilku grzbietów. W północno-wschodnim kierunku ciągnie się od niego grzbiet, który poprzez Gorc Troszacki i Jaworzynkę opada do przełęczy Przysłop, w południowo-zachodnim kierunku grzbiet, który poprzez Przysłopek opada do przełęczy Borek. Kudłoń jest również zwornikiem dla dwóch bocznych grani: północno-zachodniej, mającej długość ok. 4 km grani z Kopą i odchodzącej na północ 6,5-kilometrowej grani Kiełbaśnej.
Wierzchołek Kudłonia jest zalesiony, całkowicie pozbawiony widoków. Znajduje się na nim niewielka wychodnia skalna a na niej kapliczka. Poniżej szczytu, na północnym stoku znajdują się liczne wychodnie piaskowców magurskich, wysokości do 20 m. Najsłynniejszą z nich jest Kudłoński Baca.
Na Kudłoniu znajdują się liczne polany, najsłynniejsza z nich to Polana Kudłoń na północnych zboczach z rozległą panoramą widokową na Polanę Podskały i szczyty Beskidu Wyspowego. Pozostałe polany to: Pustak, Cerla Hanulowa, Pyrzówka, Kopa, Figurki Niżne, Figurki Średnie, Figurki Wyżnie, Stawieniec.

Kopa – szczyt w Gorcach o wysokości 1032 m n.p.m. Znajduje się w grzbiecie odchodzącym od Kudłonia w północno-zachodnim kierunku do miejscowości Konina. Nazwa góry pochodzi od kopiastego wzniesienia na szczycie. Wschodnie zbocza góry opadają do doliny Potoku za Palarzem, zbocza zachodnie do doliny potoku Konina. Szczyt jest zalesiony, poniżej na południowo-wschodnich stokach znajduje się widokowa Polana Kopa. Na zachodnim stoku Kopy znajduje się skała Krowiarki.

Polana Kopa – polana w Gorcach, na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego, na grzbiecie odchodzącym od Kudłonia w północno-zachodnim kierunku do miejscowości Konina. Polana zajmuje partie szczytowe Kopy i położona jest na wysokości 930–1034 m n.p.m. Roztaczają się z niej szerokie widoki na Beskid Wyspowy. Nieco poniżej szlaku stoi niszczejący szałas charakterystyczny dla dawnego budownictwa Zagórzan – etnicznej grupy ludności zamieszkującej tę część Gorców. Miał on czterospadowy dach i duży wypust nad wejściem. Jest to jeden z nielicznych jeszcze zachowanych szałasów tego typu.

Polana Cyrla Hanulowa (Cerla Hanulowa) – nieduża polana w Gorcach, znajdująca się na grzbiecie odchodzącym od Kudłonia w północno-zachodnim kierunku. W jej północno-zachodnim narożu znajduje się szałas z dużym okapem nad wejściem, boczną szopą i, nietypowo dla gorczańskich szałasów, przykryty dachówką. Nazwa polany pochodzi od słowa cyrhlenie, oznaczającego dawny sposób tworzenia polan poprzez wypalanie.

Film zarejestrowany w dniu 3 grudnia 2022 roku.

🇬🇧
Autumn-winter, scenic hike in the Gorce Mountains. From Konina, we follow the black trail to Kudłoń, the fourth highest peak of this mountain range. After an intensive approach through the forest, we reach Polana Cyrla Hanulow, where there is a former shepherd’s hut with a large eaves above the entrance. A little further we enter the vast Kopa Glade, from which there is a fantastic panorama of the Beskid Wyspowy. We pass the glades of Figurki Niżne, Figurki Średnie, and Figurki Wyżnie one by one and enter the beautiful Pustak glade with a vast view of the Gorce and Tatra Mountains. Beskid Sądecki can also be seen in the distance. From the clearing, we reach the top of Kudłoń with a small approach.

🚶 Virtual hike: Ascent to Kudłoń Mountain from Konina through Kopa Glade, Poland
🏞️ Route: Konina, Żaby hamlet (647 m a.s.l.; 49.590712, 20.133696) – Cyrla Hanulowa Glade (968 m a.s.l.; 49.579944, 20.142698) – Krowiarki Rock (1024 m a.s.l.; 49.575722, 20.151892) – Kopa Glade (1024 m a.s.l.; 49.576045, 20.152386) – Kopa Mountain (1032 m a.s.l.; 49.575704, 20.152499) – Figurki Niżne Glade (1130 m a.s.l.; 49.573941, 20.160229) – Figurki Średnie Glade (1160 m a.s.l.; 49.573701, 20.162637) – Figurki Wyżnie Glade (1178 m a.s.l.; 49.572713, 20.164601) – Pustak Glade (1236 m a.s.l.; 49.570296, 20.168312) – Kudłoń Mountain (1274 m a.s.l.; 49.572546, 20.176005)
🆔 Trail designation: black trail
📏 Length: about 4.7 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 647 m
↘️ Sum down: 24 m

00:00:22 Konina, Żaby hamlet
00:00:46 Konina Stream
00:38:02 Cyrla Hanulowa Glade
00:39:37 Shepherd’s hut
00:54:56 Going off the trail
00:55:46 Krowiarki Rock
00:58:40 Return to the black trail
00:59:49 Kopa Glade
01:05:25 Kopa Mountain
01:22:29 Figurki Niżne Glade
01:27:51 Figurki Średnie Glade
01:32:16 Figurki Wyżnie Glade
01:43:55 Pustak Glade
01:44:10 Crossing of the black trail and the yellow trail
01:57:38 Crossing of the black, the yellow and the green trails
01:59:16 Kudłoń Mountain

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Kudłoń Mountain – an outstanding peak with a height of 1274 m a.sl. in the Gorce Mountains, located in the Gorce National Park, north-east of Turbacz Mountain, in the ridge connecting Turbacz through the Przysłop pass with the Beskid Wyspowy. The name Kudłoń probably comes from the surname Kudła or Kudła.
Kudłoń is a keystone for several ridges. In the north-eastern direction, there is a ridge which, through Gorc Troszacki Mountain and Jaworzynka Mountain, descends to the Przysłop Pass, and in the south-western direction, a ridge, which, through Przysłopek Mountain, descends to the Borek Pass. Kudłoń is also a keystone for two side ridges: the north-western, approximately 4 km long ridge with Kopa and the 6.5 km long Kiełbaśna ridge, which extends to the north.
The top of Kudłoń is forested and completely devoid of views. There is a small rock outcrop with a chapel on it. Below the peak, on the northern slope, there are numerous outcrops of Magura sandstones, up to 20 m high. The most famous of them is Kudłoński Baca.
There are numerous glades in Kudłoń, the most famous of which is Kudłoń Glade on the northern slopes with a vast panoramic view of the Podskały Glade and the peaks of the Beskid Wyspowy. The other glades are: Pustak, Cerla Hanulowa, Pyrzówka, Kopa, Figurki Niżne, Figurki Medium, Figurki Wyżnie, Stawaniec.

Kopa Mountain – a peak in the Gorce Mountains with a height of 1032 m a.s.l. It is located in the ridge running from Kudłoń Mountain in the north-western direction to the village of Konina. The name of the mountain comes from the heaped hill at the top. The eastern slopes of the mountain fall into the valley of Potok za Parzem, the western slopes into the valley of the Konina stream. The peak is forested, below, on the south-eastern slopes, there is the scenic Kopa Glade. On the western slope of Kopa there is the Krowiarki rock.

Kopa Glade – a glade in the Gorce Mountains, in the area of the Gorce National Park, on the ridge extending from Kudłoń Mountain in the north-western direction to the village of Konina. Polana occupies the top parts of Kopa and is located at an altitude of 930-1034 m above sea level. It offers wide views of the Beskid Wyspowy. Slightly below the trail, there is a decaying hut characteristic of the former buildings of the Zagórzans – an ethnic group of people living in this part of the Gorce Mountains. It had a hipped roof and a large projection above the entrance. It is one of the few remaining huts of this type.

Cyrla Hanulowa Glade (Cerla Hanulowa) – a small glade in the Gorce Mountains, located on a ridge running north-west from Kudłoń. In its north-western corner there is a hut with a large eaves above the entrance, a side shed and, unusually for Gorce huts, covered with tiles. The name of the glade comes from the word cyrhlenie, meaning the old way of creating glades by burning.

The film was recorded on December 3, 2022.

Region