Zimowa wędrówka po Gorcach. Z miejscowości Zasadne wchodzimy czerwonym szlakiem na Gorc. Asfaltową drogą dochodzimy na przełęcz Wierch Młynne, na której rozciąga się duża polana Cyrla. Dalej szlak prowadzi przez las na widokową polanę Tokarka a następnie przez Wierch Bystrzaniec do skrzyżowania szlaków pod Gorcem. Niebieskim szlakiem, krótkim podejściem w chodzimy na szczyt Gorca. Znajduje się tu wieża widokowa, z której można podziwiać wspaniałą panoramę Gorców, Tatr, Pienin, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, Pogórza Rożnowskiego i Beskidu Wyspowego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Gorc z Zasadnego, Polska
🏞️ Trasa: Zasadne, parking (600 m n.p.m.; 49.579534, 20.290176) – Wierch Młynne (731 m n.p.m.; 49.571535, 20.294140) – Polana Tokarka (945 m n.p.m.; 49.567602, 20.272983) – Wierch Bystrzaniec (1050 m n.p.m.; 49.567818, 20.266621) – Gorc (1228 m n.p.m.; 49.565003, 20.252861)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 4,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:15 h
↗️ Suma podejść: 626 m
↘️ Suma zejść: 4 m

00:00:27 Zasadne, parking
00:00:53 Potok Zasadny
00:16:07 Kapliczka
00:16:39 Wierch Młynne
00:59:25 Polana Tokarka
01:14:17 Wierch Bystrzaniec
01:39:16 Skrzyżowanie pod Gorcem
01:44:58 Gorc

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką. Najwyższe szczyty: Turbacz (1310 m), Jaworzyna Kamienicka (1288 m), Kiczora (1282 m), Kudłoń (1276 m), Czoło Turbacza (1259 m), Mostownica (1251 m), Gorc Troszacki (1235 m), Gorc (1228 m), Lubań (1225 m).

Gorc – szczyt o wysokości 1228 m n.p.m. położony we wschodniej części wielokilometrowego grzbietu głównego Gorców ciągnącego się aż od Turbacza. Jego charakterystyczna sylwetka z kilkoma polanami jest dobrze rozpoznawalna z dużych odległości. Zbudowany jest z grubych ławic piaskowców magurskich i zlepieńców. Północne stoki pokryte są dolnoreglowymi lasami jodłowo-bukowymi, wyższe partie górnoreglowym lasem świerkowym. Szczyt jest porośnięty przerzedzonym lasem, znajduje się na nim zbudowana w 2015 r. wieża widokowa. Z wieży roztacza się rozległa panorama z widokiem na Gorce, Tatry, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Pogórze Rożnowskie i Beskid Wyspowy.
Z Gorca spływają liczne potoki zasilające Kamienicę lub Ochotnicę. Większe z nich to: Gorcowski Potok, Młynne, Zasadny Potok, Głębieniec, Ustępny, Spaleniec.

Film zarejestrowany w dniu 18 grudnia 2023 roku.

🇬🇧
Winter hike in the Gorce Mountains. From Zasadne we ascend the red trail to Gorc Mountain. Following the asphalt road, we reach the Wierch Młynne pass, where there is a large Cyrla glade. Then the trail leads through the forest to the scenic Tokarka glade and then through Wierch Bystrzaniec to the intersection of trails under Gorce. We follow the blue trail and take a short ascent to the top of Gorc. There is an observation tower here from which you can admire the wonderful panorama of the Gorce Mountains, the Tatra Mountains, the Pieniny Mountains, the Sącz Beskid Mountains, the Low Beskid Mountains, the Rożnów Foothills and the Wyspowy Beskid.

🚶 Virtual hike: Ascent to Gorc Mountain from Zasadne, Poland
🏞️ Route: Zasadne, parking (600 m a.s.l.; 49.579534, 20.290176) – Wierch Młynne (731 m a.s.l.; 49.571535, 20.294140) – Tokarka Glade (945 m a.s.l.; 49.567602, 20.272983) – Wierch Bystrzaniec (1050 m a.s.l.; 49.567818, 20.266621) – Gorc Mountain (1228 m a.s.l.; 49.565003, 20.252861)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail
📏 Length: about 4.7 km
⏲️ Walking time: about 2:15 h
↗️ Sum of approaches: 626 m
↘️ Sum down: 4 m

00:00:27 Zasadne, parking
00:00:53 Zasadny Stream
00:16:07 Chapel
00:16:39 Wierch Młynne
00:59:25 Tokarka Glade
01:14:17 Wierch Bystrzaniec
01:39:16 Crossing under Gorc
01:44:58 Gorc Mountain

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Gorc – a peak with a height of 1228 m a.s.l. located in the eastern part of the many-kilometer-long main ridge of the Gorce Mountains stretching from Turbacz. Its characteristic silhouette with several glades is easily recognizable from long distances. It is composed of thick banks of Magura sandstone and conglomerates. The northern slopes are covered with lower montane fir and beech forests, the higher parts with upper montane spruce forest. The peak is covered with thinning forest and there is an observation tower built in 2015. The tower offers a vast panorama overlooking the Gorce Mountains, the Tatra Mountains, the Pieniny Mountains, the Sącz Beskid Mountains, the Low Beskid Mountains, the Rożnów Foothills and the Wyspowy Beskid.
Numerous streams flow down from Gorc, feeding Kamienica or Ochotnica. The larger ones are: Gorcowski Potok, Młynne, Zasadny Potok, Głębieniec, Ustny, Spalenic.

The film was recorded on December 18, 2023.

Region