Wiosenna, widokowa wędrówka po Pogórzu Rożnowskim. Z miejscowości Jelna wchodzimy na wzniesienie Kobylnica, drugie co do wysokości na tym pogórzu. Wędrówkę zaczynamy w pobliżu potoku Jelnianka i kierujemy się na północny wschód doliną potoku Targowiszczanka. Z przysiółka Niwa we wsi Miłkowa podchodzimy widokowymi drogami na Kobylnicę. Ze szczytu roztaczają się rozległe widoki na Pogórze Rożnowskie, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Wyspowy a w oddali także na Tatry. Schodzimy do przysiółka Kąty i kierujemy się na zachód. Na rozdrożu przy kapliczce wchodzimy na czerwony szlak i wracamy nim przez Przełęcz pod Kobylnicą do Jelnej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Kobylnicę z Jelnej, Polska
🏞️ Trasa: Jelna, potok Jelnianka (318 m n.p.m.; 49.701108, 20.729055) – Miłkowa, przysiółek Niwy (424 m n.p.m.; 49.708662, 20.750610) – Miłkowa, przysiółek Kąty (506 m n.p.m.; 49.711071, 20.759407) – Kobylnica (579 m n.p.m.; 49.716801, 20.758731) – Miłkowa, przysiółek Kąty (506 m n.p.m.; 49.711071, 20.759407) – Wejście na czerwony szlak (520 m n.p.m.; 49.716413, 20.749397) – Przełęcz pod Kobylnicą (498 m n.p.m.; 49.719354, 20.741149) – Jelna, szkoła (318 m n.p.m.; 49.701427, 20.727231)
🆔 Oznaczenie: drogi oznaczone na mapie, czerwony szlak
📏 Długość: około 8,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 295 m
↘️ Suma zejść: 294 m

00:00:24 Jelna, potok Jelnianka
00:02:48 Dolina Potoku Targowiszczanka
00:18:26 Potok Targowiszczanka
00:19:43 Potok Targowiszczanka
00:21:03 Potok Targowiszczanka
00:21:41 Potok Targowiszczanka
00:22:17 Potok Targowiszczanka
00:26:50 Potok Targowiszczanka
00:27:38 Miłkowa, przysiółek Niwy
00:51:31 Miłkowa, przysiółek Kąty
01:03:42 Kobylnica
01:11:02 Miłkowa, przysiółek Kąty
01:25:55 Kapliczka
01:26:25 Wejście na czerwony szlak
01:34:46 Kapliczka
01:35:26 Przełęcz pod Kobylnicą
02:07:24 Jelna, szkoła

Pogórze Rożnowskie – mezoregion geograficzny w południowej Polsce położony na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Najwyższym wzniesieniem jest Dąbrowska Góra (583 m). Region cechuje się urozmaiconą rzeźbą, wysokimi wzniesieniami oraz głęboko wciętymi dolinami Dunajca, Białej i ich dopływów. Wysokość wierzchowin na działach wodnych przekracza 500 m n.p.m. Większe z wierzchowin to: rozróg Wału; pasmo Mogiły, Styru i Suchej Góry; grupa Rosulca, Bukowca i Jamnej; pasmo Żebraczki; masyw Majdanu nad Jeziorem Rożnowskim i pasmo Ostryża. Krajobraz Pogórza tworzą mocno wcięte doliny pomiędzy stromo opadające stoki zielonych wzgórz. Dominują pola uprawne, łąki i niewielkie kępy drzew, lasy zachowały się na bardzo stromych stokach. Znajdują się tu dwa sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku spiętrzenia wód na Dunajcu – Jezioro Czchowskie i Jezioro Rożnowskie.

Kobylnica – wzniesienie o wysokości 579 m n.p.m. na Pogórzu Rożnowskim. Położone jest we wsi Miłkowa, w województwie małopolskim. W kierunku południowym Kobylnica oddzielona jest od Dąbrowskiej Góry doliną potoku Jelnianka. We wschodnim kierunku grzbiet Kobylnicy poprzez siodło w Miłkowej łączy się ze szczytem Berdychów (558 m) położonym między Przydonicą i Jasienną, w zachodnim z wzniesieniem Kobylnicy Zachodniej. Od Kobylnicy Zachodniej grzbiet opada w południowo-zachodnim kierunku poprzez Zawale (518 m) do doliny Jelnianki.
Szczyt Kobylnicy jest odsłonięty i stanowi znakomity punkt widokowy. Roztacza się stąd rozległy widok na Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Wyspowy a w oddali widać także Tatry. Do niedawna znajdował się tu radar lotniczy, fragment terenu jest ogrodzony.

Film zarejestrowany w dniu 17 marca 2023 roku.

🇬🇧
A spring scenic hike in the Rożnów Foothills. From the village of Jelna we ascend Kobylnica hill, the second highest in this foothill. We start our journey near the Jelnianka stream and head north-east along the Targowiszczanka stream valley. From the hamlet of Niwa in the village of Miłkowa, we ascend the scenic roads to Kobylnica. From the top there are extensive views of the Rożnowskie Foothills, Low Beskid Mountains, Sącz Beskid Mountains, Gorce Mountains, Wyspowy Beskid and in the distance also the Tatra Mountains. We descend to the Kąty hamlet and head west. At the crossroads near the chapel, we enter the red trail and return along it through the Kobylnica Pass to Jelna.

🚶 Virtual hike: Ascent to Kobylnica Hill from Jelna, Poland
🏞️ Route: Jelna, Jelnianka Stream (318 m a.s.l.; 49.701108, 20.729055) – Miłkowa, Niwa hamlet (424 m a.s.l.; 49.708662, 20.750610) – Miłkowa, Kąty hamlet (506 m a.s.l.; 49.711071, 20.759407) – Kobylnica Hill (579 m a.s.l.; 49.716801, 20.758731) – Miłkowa, Kąty hamlet (506 m a.s.l.; 49.711071, 20.759407) – Entrance to the red trail (520 m a.s.l.; 49.716413, 20.749397) – Kobylnica Pass (498 m a.s.l.; 49.719354, 20.741149) – Jelna, school (318 m a.s.l.; 49.701427, 20.727231)
🆔 Trail designation: roads marked on the map, red trail
📏 Length: about 8.6 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 295 m
↘️ Sum down: 294 m

00:00:24 Jelna, Jelnianka Stream
00:02:48 Targowiszczanka Stream Valley
00:18:26 Targowiszczanka Stream
00:19:43 Targowiszczanka Stream
00:21:03 Targowiszczanka Stream
00:21:41 Targowiszczanka Stream
00:22:17 Targowiszczanka Stream
00:26:50 Targowiszczanka Stream
00:51:31 Miłkowa, Kąty hamlet
01:03:42 Kobylnica Hill
01:11:02 Miłkowa, Kąty hamlet
01:25:55 Chapel
01:26:25 Entrance to the red trail
01:34:46 Chapel
01:35:26 Kobylnica Pass
02:07:24 Jelna, school

Rożnów Foothills – a geographic mesoregion in southern Poland, located north of the western part of the Low Beskid Mountains. The highest hill is Dąbrowska Góra (583 m). The region is characterized by a varied relief, high hills and deeply cut valleys of the Dunajec, Biała and their tributaries. The height of the plateau on the watersheds exceeds 500 m a.s.l. The larger plateaus are: the junction of the Embankment; the range of Mogiła, Styr and Sucha Góra; a group of Rosulca, Bukowiec and Jamna; beggar band; the Majdan massif on Rożnów Lake and the Ostryż range. The landscape of the Foothills is formed by deeply cut valleys between the steeply sloping slopes of green hills. Agricultural fields, meadows and small clumps of trees dominate, forests have been preserved on very steep slopes. There are two artificial water reservoirs created as a result of damming up the waters on the Dunajec River – Lake Czchowskie and Lake Rożnowskie.

Kobylnica Hill – a hill with a height of 579 m a.s.l. in the Rożnów Foothills. It is located in the village of Miłkowa, in the Lesser Poland Voivodeship. To the south, Kobylnica is separated from Dąbrowska Góra by the valley of the Jelnianka stream. In the eastern direction, the ridge of Kobylnica, through the saddle in Miłkowa, connects with the peak of Berdychów (558 m) located between Przydonica and Jasienna, in the western direction with the hill of Kobylnica Zachodnia. From Kobylnica Zachodnia, the ridge descends in the south-western direction through Zawałe (518 m) to the Jelnianka valley.
The peak of Kobylnica is exposed and is an excellent vantage point. There is a wide view of the Low Beskid Mountains, Sącz Beskid Mountains, Gorce Mountains, Wyspowy Beskid and the Tatra Mountains in the distance. Until recently, there was an air radar here, part of the area is fenced.

The film was recorded on March 17, 2023.

Region