Spacer po Pogórzu Rożnowskim. Zaczynamy pod Diablą Skałą w Rezerwacie Przyrody Diable Skały w Bukowcu. Zielonym szlakiem dochodzimy do Jamnej, gdzie najpierw odwiedzamy Kaplicę Męczeństwa, kolejno zwiedzamy Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej a następnie wchodzimy na wieżę widokową przy Bacówce w Jamnej, skąd wspaniale widać Tatry. Od wieży widokowej schodzimy żółtym szlakiem na parking pod Jamną.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer z Rezerwatu Przyrody Diable Skały w Bukowcu do Jamnej, Polska
🏞️ Trasa: Skała Diabeł (478 m n.p.m.; 49.751154, 20.849251) – Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (483 m n.p.m.; 49.772541, 20.837438) – Bacówka na Jamnej (481 m n.p.m.; 49.769955, 20.831331) – Parking pod Jamną (309 m n.p.m.; 49.767698, 20.817952)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 140 m
↘️ Suma zejść: 297 m

Pogórze Rożnowskie – mezoregion geograficzny w południowej Polsce położony na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Najwyższym wzniesieniem jest Dąbrowska Góra (583 m). Krajobraz Pogórza tworzą mocno wcięte doliny pomiędzy stromo opadające stoki zielonych wzgórz. Dominują pola uprawne, łąki i niewielkie kępy drzew. Znajdują się tu dwa sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku spiętrzenia wód na Dunajcu – Jezioro Czchowskie i Jezioro Rożnowskie.

Jamna – malowniczo położona wieś w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn. Z Jamnej rztaczają się przepiękne widoki na Beskid Sądecki i Tatry. W miejscowości znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, w którym znajduje się Obraz Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Umieszczona w prawej nawie kościoła ikona powstała na pamiątkę wydarzeń z 24 września 1944 r., kiedy to Niemcy stoczyli z Pierwszym Batalionem 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej „Barbara” bitwę. Mimo blisko dziewięciokrotnej przewadze liczebnej okupanta, partyzantom udało się wymknąć z okrążenia. Po wycofaniu się partyzantów, Niemcy wkroczyli do wsi i zabijali napotkanych mieszkańców. Zabili 23 osoby i spalili 30 zabudowań.

00:00:20 Diabla Skała
00:02:08 Kolonia Kąty w Bukowcu
00:27:00 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
00:33:52 Tatry
00:36:28 Jamna
00:36:55 Kaplica Męczeństwa
00:42:08 Skrzyżowanie zielonego, czerwonego, żółtego, niebieskiego i czarnego szlaku
00:43:20 Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei
00:52:53 Bacówka w Jamnej
00:53:57 Wieża widokowa
00:55:16 Tatry
01:16:47 Parking pod Jamną

Film zarejestrowany w dniu 9 maja 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Walk from the Diable Rocks Nature Reserve in Bukowiec to Jamna, Poland
🏞️ Route: Devil’s Rock (478 m a.s.l.; 49.751154, 20.849251) – Sanctuary of Our Lady of Reliable Hope in Jamna (483 m a.s.l.; 49.772541, 20.837438) – Mountain shelter in Jamna (481 m a.s.l.; 49.769955, 20.831331) – Parking near Jamna (309 m a.s.l.; 49.767698, 20.817952)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 140 m
↘️ Sum down: 297 m

Rożnów Foothills – a geographical mesoregion in southern Poland located north of the western part of the Low Beskids. The highest point is Dąbrowska Góra (583 m). The landscape of Pogórze is made up of heavily indented valleys between the steep slopes of green hills. It is dominated by arable fields, meadows and small clumps of trees. There are two artificial water reservoirs created as a result of damming up waters on the Dunajec River – Lake Czchowskie and Lake Rożnowskie.

Jamna – a picturesque village in the Lesser Poland Voivodeship, in the Tarnów poviat, in the Zakliczyn commune. Jamna offers beautiful views of the Beskid Sądecki and the Tatra Mountains. In the village there is the Sanctuary of Our Lady of Unreliable Hope, which houses the Image of Our Lady of Unreliable Hope. The icon placed in the right nave of the church was created in memory of the events of September 24, 1944, when the Germans fought a battle with the First Battalion of the 16th „Barbara” Home Army Infantry Regiment. Despite the fact that the occupant was almost nine times outnumbered, the partisans managed to get out of the encirclement. After the partisans withdrew, the Germans entered the village and killed the inhabitants they encountered. They killed 23 people and burned 30 buildings.

00:00:20 Devil’s Rock
00:02:08 Kąty colony in Bukowiec
00:27:00 Crossroads of the green and the red trails
00:33:52 Tatra Mountains
00:36:28 Jamna
00:36:55 Martyrdom Chapel
00:42:08 Crossroads of the green, the red, the yellow, the blue and the black trails
00:43:20 Sanctuary of Our Lady of Reliable Hope
00:52:53 Mountain shelter in Jamna
00:53:57 Lookout tower
00:55:16 Tatra Mountains
01:16:47 Parking near Jamna

The film was recorded on May 9, 2021.

Region