Letnia wędrówka po Pogórzu Rożnowskim. Wyruszamy spod Dworu Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i kierujemy się niebieskim szlakiem na wieżę widokową w Bruśniku. W Zagórzu wchodzimy na zielony szlak, którym dochodzimy do okazałego głazu Diable Boisko. Wracamy na niebieski szlak i dochodzimy do wzgórza Styrki, na szczycie którego znajduje się wieża.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na wzniesienie Styrki z Kąśnej Dolnej, Polska
🏞️ Trasa: Dwór Ignacego Jana Paderewskiego, Kąśna Dolna (258 m n.p.m.; 49.779026, 20.951979) – Zagórze (352 m n.p.m.; 49.768926, 20.934934) – Diable Boisko (336 m n.p.m.; 49.764524, 20.932093) – Styrki (420 m n.p.m.; 49.759472, 20.919208) – Wieża widokowa w Bruśniku (411 m n.p.m.; 49.759624, 20.920254)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, zielony szlak, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 4,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 211 m
↘️ Suma zejść: 61 m

00:00:25 Dwór Ignacego Jana Paderewskiego, Kąśna Dolna
00:30:09 Zagórze
00:30:20 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
00:37:03 Potok
00:41:15 Diable Boisko
00:50:17 Zejście ze szlaku
01:11:15 Styrki
01:13:56 Wieża widokowa w Bruśniku

Pogórze Rożnowskie – mezoregion geograficzny w południowej Polsce położony na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Najwyższym wzniesieniem jest Dąbrowska Góra (583 m). Region cechuje się urozmaiconą rzeźbą, wysokimi wzniesieniami oraz głęboko wciętymi dolinami Dunajca, Białej i ich dopływów. Wysokość wierzchowin na działach wodnych przekracza 500 m n.p.m. Większe z wierzchowin to: rozróg Wału; pasmo Mogiły, Styru i Suchej Góry; grupa Rosulca, Bukowca i Jamnej; pasmo Żebraczki; masyw Majdanu nad Jeziorem Rożnowskim i pasmo Ostryża. Krajobraz Pogórza tworzą mocno wcięte doliny pomiędzy stromo opadające stoki zielonych wzgórz. Dominują pola uprawne, łąki i niewielkie kępy drzew, lasy zachowały się na bardzo stromych stokach. Znajdują się tu dwa sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku spiętrzenia wód na Dunajcu – Jezioro Czchowskie i Jezioro Rożnowskie.

Styrki – wzniesienie o wysokości 420 m n.p.m. na Pogórzu Rożnowskim. Znajduje się w miejscowości Bruśnik, w pobliżu miasta Ciężkowice, we wschodniej części Pogórza Rożnowskiego. Szczyt jest odsłonięty, dochodzą do niego pola uprawne. Tuż pod szczytem znajduje się wieża widokowa o wysokości 23 m zbudowana w 2013 roku. Z wieży roztacza się szeroka panorama na Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Rożnowskie i Beskid Niski. Przy dobrej widoczności widać także szczyty Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, wzniesienia Pogórza Wiśnickiego, Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego. Na szczyt wzniesienia prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Diable Boisko – okazały głaz narzutowy na zboczu góry Wał, w miejscowości Pławna na Pogórzu Rożnowskim. Zbudowany z piaskowca ciężkowickiego tworzy łuk skalny, który w wyniku wietrzenia pozostał w tym miejscu po dawnej jaskini. Miejscowa legenda głosi, że głaz został zgubiony przez diabła niosącego go na Klasztor w Tuchowie. Miejsce to zwane „Piekiełkiem” zawdzięcza również swoją nazwę występującym tu pokładom ochry – minerału o barwie czarno-brunatnej wykorzystywanego do produkcji farb. Do skały prowadzi zielony szlak turystyczny, wytyczony malowniczą trasą przez przez lasy, wąwóz i liczne strumyki.

Film zarejestrowany w dniu 30 czerwca 2023 roku.

🇬🇧
Summer hiking in the Rożnów Foothills. We set out from the Ignacy Paderewski Court in Kąśna Dolna and follow the blue trail to the observation tower in Bruśnik. In Zagórze, we enter the green trail, which leads to the impressive boulder of the Devil’s Pitch. We return to the blue trail and reach the Styrki hill, on top of which there is a tower.

🚶 Virtual hike: Ascent to Styrki Hill from Kąśna Dolna, Poland
🏞️ Route: Manor House of Ignacy Jan Paderewski, Kąśna Dolna (258 m a.s.l.; 49.779026, 20.951979) – Zagórze (352 m a.s.l.; 49.768926, 20.934934) – Diable Boisko Rock (336 m a.s.l.; 49.764524, 20.932093) – Styrki Hill (420 m a.s.l.; 49.759472, 20.919208) – Lookout Tower in Bruśnik (411 m a.s.l.; 49.759624, 20.920254)
🆔 Trail designation: blue trail, green trail, roads marked on the map
📏 Length: about 4.4 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 211 m
↘️ Sum down: 61 m

00:00:25 Manor House of Ignacy Jan Paderewski, Kąśna Dolna
00:30:09 Zagórze
00:30:20 Crossing of the blue trail and the green trail
00:37:03 Stream
00:41:15 Diable Boisko Rock
00:50:17 Going of the trail
01:11:15 Styrki Hill
01:13:56 Lookout Tower in Bruśnik

Rożnów Foothills – a geographic mesoregion in southern Poland, located north of the western part of the Low Beskid Mountains. The highest hill is Dąbrowska Góra (583 m). The region is characterized by a varied relief, high hills and deeply cut valleys of the Dunajec, Biała and their tributaries. The height of the plateau on the watersheds exceeds 500 m a.s.l. The larger plateaus are: the junction of the Embankment; the range of Mogiła, Styr and Sucha Góra; a group of Rosulca, Bukowiec and Jamna; beggar band; the Majdan massif on Rożnów Lake and the Ostryż range. The landscape of the Foothills is formed by deeply cut valleys between the steeply sloping slopes of green hills. Agricultural fields, meadows and small clumps of trees dominate, forests have been preserved on very steep slopes. There are two artificial water reservoirs created as a result of damming up the waters on the Dunajec River – Lake Czchowskie and Lake Rożnowskie.

Styrki – a hill with a height of 420 m a.s.l. in the Rożnów Foothills. It is located in Bruśnik, near the town of Ciężkowice, in the eastern part of the Rożnów Foothills. The top is exposed, farmland extends to it. Just below the top there is a 23 m high lookout tower built in 2013. The tower offers a wide panorama of the Ciężkowickie Foothills, Rożnów Foothills and the Low Beskids. When the visibility is good, you can also see the peaks of the Wyspowy Beskid, Sącz Beskid Mountains, the hills of the Wiśnicz Foothills, the Strzyżów Foothills and the Dynów Foothills. The blue tourist trail leads to the top of the hill.

Diable Boisko Rock – an impressive erratic boulder on the slope of the Wał Hill, in the village of Pławna in the Rożnów Foothills. Built of the sandstone of Ciężkowice, it forms a rock arch, which, as a result of weathering, remained in this place after the former cave. The local legend says that the boulder was lost by the devil carrying it to the Monastery in Tuchów. This place called „Hell” also owes its name to the deposits of ocher found here – a black-brown mineral used in the production of paints. A green tourist trail leads to the rock, marked out along a picturesque route through forests, a ravine and numerous streams.

The film was recorded on June 30, 2023.

Region