Widokowa wędrówka po Pogórzu Rożnowskim. Z Dąbrowy podchodzimy zielonym szlakiem spacerowym na najwyższy szczyt tego pogórza - Dąbrowską Górę. Początkowo szlak prowadzi krętą drogą przez Dąbrowę odsłaniając w miarę wzrostu wysokości coraz ciekawsze widoki. Przed wejściem do lasu podziwiamy rozległą panoramę Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego, Gorców a w oddali także Tatr. Szczyt jest odsłonięty i dodatkowo pojawia się rozległy widok na północną stronę, na Jezioro Rożnowskie i Pogórze Rożnowskie. Kierując się na wschód schodzimy widokową drogą do miejscowości Ubiad a następnie wzdłuż potoku Ubiadek dochodzimy do miejscowości Wielogłowy.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Dąbrowską Górę z Dąbrowy, Polska
🏞️ Trasa: Dąbrowa Szpital (289 m n.p.m.; 49.679544, 20.679295) – Dąbrowa Góry (398 m n.p.m.; 49.688600, 20.678887) – Dąbrowska Góra (583 m n.p.m.; 49.692786, 20.691976) – Ubiad (357 m n.p.m.; 49.684655, 20.706224) – Wielogłowy (275 m n.p.m.; 49.672660, 20.684853)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak spacerowy, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 6,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 269 m
↘️ Suma zejść: 303 m

00:00:22 Dąbrowa Szpital
00:20:52 Dąbrowa Góry
00:48:02 Dąbrowska Góra
00:52:02 Punkt triangulacyjny
00:52:59 Kapliczka
01:11:31 Zejście ze szlaku
01:19:29 Ubiad
01:22:26 Potok Ubiadek
01:23:19 Potok Ubiadek
01:37:20 Kapliczka
01:45:24 Wielogłowy

Pogórze Rożnowskie – mezoregion geograficzny w południowej Polsce położony na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Najwyższym wzniesieniem jest Dąbrowska Góra (583 m). Region cechuje się urozmaiconą rzeźbą, wysokimi wzniesieniami oraz głęboko wciętymi dolinami Dunajca, Białej i ich dopływów. Wysokość wierzchowin na działach wodnych przekracza 500 m n.p.m. Większe z wierzchowin to: rozróg Wału; pasmo Mogiły, Styru i Suchej Góry; grupa Rosulca, Bukowca i Jamnej; pasmo Żebraczki; masyw Majdanu nad Jeziorem Rożnowskim i pasmo Ostryża. Krajobraz Pogórza tworzą mocno wcięte doliny pomiędzy stromo opadające stoki zielonych wzgórz. Dominują pola uprawne, łąki i niewielkie kępy drzew, lasy zachowały się na bardzo stromych stokach. Znajdują się tu dwa sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku spiętrzenia wód na Dunajcu – Jezioro Czchowskie i Jezioro Rożnowskie.

Dąbrowska Góra – najwyższy szczyt Pogórza Rożnowskiego o wysokości 583 m n.p.m. Wzgórze o dużej wybitności wznosi się na północ od wsi Dąbrowa i skrzyżowania dróg: drogi krajowej nr 75 i drogi wojewódzkiej nr 975. Północno-zachodnie stoki Dąbrowskiej Góry opadają do doliny Dunajca tuż przed jego ujściem do Jeziora Rożnowskiego, północno-wschodnie do doliny potoku Jelnianka. W kierunku południowo-zachodnim od Dąbrowskiej Góry odchodzi grzbiet, który przez przełęcz łączy ją z Kurowską Górą. Wzniesienia te wraz z leżącą po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzką Górą tworzą pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej pogórskim, trzecim przełomie. W kierunku wschodnim ciągnie się od Dąbrowskiej Góry dość długi grzbiet z wzniesieniem Klimkówka.
Większość stoków Dąbrowskiej Góry porasta las, ale na obydwa stoki grzbietu łączącego ją z Klimkówką wysoko podchodzą pola uprawne i zabudowania miejscowości Dąbrowa, Wielogłowy i Ubiad. Ze szczytu roztaczają się rozległe widoki na Jezioro Rożnowskie, Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Beskid Niski a przy dobrej pogodzie widać także Tatry.

Film zarejestrowany w dniu 17 marca 2023 roku.

🇬🇧
Scenic hike around the Rożnów Foothills. From Dąbrowa, we ascend the green walking trail to the highest peak of this foothill – Dąbrowa Hill. Initially, the trail leads along a winding road through Dąbrowa, revealing more and more interesting views as the altitude increases. Before entering the forest, we admire the vast panorama of the Low Beskid Mountains, Sącz Beskid Mountains, Wyspowy Beskid, Gorce Mountains and in the distance also the Tatra Mountains. The top is exposed and additionally there is a vast view of the north side, the Rożnowskie Lake and the Rożnowskie Foothills. Heading east, we go down the scenic road to the village of Ubiad and then along the Ubiadek Stream we reach Wielogłowy.

🚶 Virtual hike: Ascent to Dąbrowa Hill from Dąbrowa, Poland
🏞️ Route: Dąbrowa Hospital (289 m a.s.l.; 49.679544, 20.679295) – Dąbrowa Góry (398 m a.s.l.; 49.688600, 20.678887) – Dąbrowa Hill (583 m a.s.l.; 49.692786, 20.691976) – Ubiad (357 m a.s.l.; 49.684655, 20.706224) – Wielogłowy (275 m a.s.l.; 49.672660, 20.684853)
🆔 Trail designation: green walking trail, roads marked on the map
📏 Length: about 6.9 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 269 m
↘️ Sum down: 303 m

00:00:22 Dąbrowa Hospital
00:20:52 Dąbrowa Góry
00:41:35 Going off the trail
00:48:02 Dąbrowa Hill
00:52:02 Triangulation point
00:52:59 Chapel
01:11:31 Going off the trail
01:19:29 Ubiad
01:22:26 Ubiadek Stream
01:23:19 Ubiadek Stream
01:37:20 Chapel
01:45:24 Wielogłowy

Rożnów Foothills – a geographic mesoregion in southern Poland, located north of the western part of the Low Beskid Mountains. The highest hill is Dąbrowska Góra (583 m). The region is characterized by a varied relief, high hills and deeply cut valleys of the Dunajec, Biała and their tributaries. The height of the plateau on the watersheds exceeds 500 m a.s.l. The larger plateaus are: the junction of the Embankment; the range of Mogiła, Styr and Sucha Góra; a group of Rosulca, Bukowiec and Jamna; beggar band; the Majdan massif on Rożnów Lake and the Ostryż range. The landscape of the Foothills is formed by deeply cut valleys between the steeply sloping slopes of green hills. Agricultural fields, meadows and small clumps of trees dominate, forests have been preserved on very steep slopes. There are two artificial water reservoirs created as a result of damming up the waters on the Dunajec River – Lake Czchowskie and Lake Rożnowskie.

Dąbrowa Hill – the highest peak of the Rożnów Foothills with a height of 583 m a.s.l. A very prominent hill rises north of the village of Dąbrowa and the intersection of national road No. 75 and provincial road No. 975. The north-western slopes of Dąbrowa Hill descend into the Dunajec valley just before it flows into Lake Rożnowski, the north-eastern slopes into the Jelnianka stream valley. To the south-west, a ridge extends from Dąbrowska Góra, connecting it with Kurowska Góra through the pass. These hills, together with Białowodzka Góra lying on the opposite, left side of the Dunajec river, form the first narrowing of the Dunajec valley in its third gorge. To the east, there is a fairly long ridge with Klimkówka hill stretching from Dąbrowa Hill.
Most of the slopes of Dąbrowa Hill are covered with forest, but both slopes of the ridge connecting it with Klimkówka are high up with farmland and buildings of Dąbrowa, Wielogłowy and Ubiad. From the top there are extensive views of Lake Rożnowskie, From the top there are extensive views of Lake Rożnowskie, the Wyspowy Beskid, Sącz Beskid Mountains, Low Beskid Mountains and in good weather you can also see the Tatra Mountains.

The film was recorded on March 17, 2023.

Region