Zimowa wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Wyruszamy ze Szczawy zielonym szlakiem na Krzystonów. Przekraczamy rzekę Kamienicę i wzdłuż Białego Potoku dochodzimy do przysiółka Klince. Kawałek dalej wchodzimy do lasu i dość intensywnym podejściem docieramy na turystyczną Polanę Wały. Nieco powyżej polany znajduje się skrzyżowanie szlaków, na którym obieramy żółty szlak w stronę Mogielicy. Po 400 metrach schodzimy ze szlaku i leśną ścieżką zdobywamy zalesiony szczyt Krzystonowa.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Krzystonów ze Szczawy, Polska
🏞️ Trasa: Szczawa, Białe (619 m n.p.m.; 49.624624, 20.250138) – Polana Wały (957 m n.p.m.; 49.639085, 20.237473) – Skrzyżowanie Pod Krzystonowem (972 m n.p.m.; 49.639962, 20.235851) – Krzystonów (1012 m n.p.m.; 49.640299, 20.241044)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 3,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 396 m
↘️ Suma zejść: 11 m

00:00:21 Szczawa, Białe
00:00:32 Kamienica
00:01:23 Biały Potok
00:03:31 Biały Potok
00:04:53 Biały Potok
00:46:03 Potok
00:50:06 Polana Wały
00:54:20 Skrzyżowanie Pod Krzystonowem
01:02:24 Zejście ze szlaku
01:04:12 Krzystonów

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Odosobnione góry Beskidu Wyspowego zbudowane są z piaskowców magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej. Tworzą charakterystyczne wyspy – stąd pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Krzystonów – szczyt o wysokości 1012 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się w grzbiecie łączącym Mogielicę z Jasieniem. Sąsiaduje z drugim, niższym szczytem – Małym Krzystonowem (984 m n.p.m.). Krzystonów jest całkowicie porośnięty lasem. Na jego zboczach znajdują się polany, z których największa i najbardziej znana to Polana Wały. W okresie letnim funkcjonuje tu studencka baza namiotowa Polana Wały. Na zboczu zachodnim znajduje się osiedle góralskie Palenica (jedno z najwyżej położonych w Beskidzie Wyspowym) oraz widokowa polanka Dolny Krzystonów (ok. 850 m).
Przez grzbiet Krzystonowa oraz przez Jasień i Mogielicę przebiega dział wodny. Potoki spływające z jego wschodnich zboczy uchodzą do Kamienicy Gorczańskiej w zlewni Dunajca, zaś potoki po zachodniej stronie zasilają Jurkówkę w zlewni Raby.

Film zarejestrowany w dniu 14 lutego 2024 roku.

🇬🇧
Winter hike in the Wyspowy Beskid. We set off from Szczawa along the green trail to Krzystonów Mountain. We cross the Kamienica River and along the Biały Stream we reach the Klince hamlet. A little further we enter the forest and, with a rather intense ascent, we reach the tourist Wały Glade. A little above the glade there is a crossroads of trails, where we take the yellow trail towards Mogielica Mountain. After 400 meters, we leave the trail and use a forest path to reach the forested peak of Krzystonów.

🚶 Virtual hike: Ascent to Krzystonów Mountain from Szczawa, Poland
🏞️ Route: Szczawa, Białe (619 m a.s.l.; 49.624624, 20.250138) – Wały Glade (957 m a.s.l.; 49.639085, 20.237473) – Crossroads near Krzystonów (972 m a.s.l.; 49.639962, 20.235851) – Krzystonów Mountain (1012 m a.s.l.; 49.640299, 20.241044)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail
📏 Length: about 3.0 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 396 m
↘️ Sum down: 11 m

00:00:21 Szczawa, Białe
00:00:32 Kamienica River
00:01:23 Biały Stream
00:03:31 Biały Stream
00:04:53 Biały Stream
00:46:03 Stream
00:50:06 Wały Glade
00:54:20 Crossroads near Krzystonów
01:02:24 Going off the trail
01:04:12 Krzystonów Mountain

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Krzystonów – a peak with a height of 1012 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is located on the ridge connecting Mogielica with Jasień. It is adjacent to the second, lower peak – Mały Krzystonów (984 m a.s.l.). Krzystonów is completely covered with forest. There are glades on its slopes, the largest and most famous of which is Wały Glade. In the summer, there is a student tent camp called Polana Wały. On the western slope there is the highlander estate of Palenica (one of the highest located in the Wyspowy Beskid) and the scenic glade Dolny Krzystonów (approx. 850 m).
The watershed runs through the Krzystonów ridge and through Jasień and Mogielica. Streams flowing from its eastern slopes flow into Kamienica Gorczańska in the Dunajec catchment, while streams on the western side feed Jurkówka in the Raba catchment.

The film was recorded on February 14, 2024.

Region