Druga część widokowej wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Schodzimy z Lubogoszcza przez Lubogoszcz Zachodni do Mszany Dolnej. Zaczynamy w punkcie widokowym poniżej szczytu, przechodzimy przez Lubogoszcz i dalej czerwonym szlakiem dochodzimy do Lubogoszcza Zachodniego. Nieco dalej schodzimy z czerwonego szlaku i leśną ścieżką docieramy na trzeci, najniższy wierzchołek masywu Lubogoszcza - Zapadliska. Wracamy na szlak i po wyjściu z lasu pojawia się fantastyczna panorama Gorców i Beskidu Wyspowego. Czerwonym szlakiem dochodzimy do ul. Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Lubogoszcza przez Lubogoszcz Zachodni do Mszany Dolnej, Polska
🏞️ Trasa: Lubogoszcz (968 m n.p.m.; 49.712673, 20.099098) – Lubogoszcz Zachodni (953 m n.p.m.; 49.707484, 20.081538) – Zapadliska (808 m n.p.m.; 49.697915, 20.072129) – Mszana Dolna, Kołacze (473 m n.p.m.; 49.687594, 20.064554) – Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy (389 m n.p.m.; 49.682756, 20.067773)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 5,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 41 m
↘️ Suma zejść: 598 m

00:00:22 Punkt widokowy poniżej szczytu Lubogoszcz
00:04:42 Lubogoszcz
00:08:13 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:26:45 Lubogoszcz Zachodni
00:29:27 Skrzyżowanie czerwonego i czarnego szlaku
00:41:47 Zejście ze szlaku
00:47:29 Zapadliska
00:52:39 Powrót na czerwony szlak
01:19:51 Zejście ze szlaku
01:29:45 Mszana Dolna, Kołacze
01:32:39 Powrót na czerwony szlak
01:39:14 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Odosobnione góry Beskidu Wyspowego zbudowane są z piaskowców magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej. Tworzą charakterystyczne wyspy – stąd pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Lubogoszcz Zachodni – środkowy wierzchołek grzebietu Lubogoszcza o wysokości 953 m n.p.m., znajduje w odległości 1,5 km na zachód od najwyższego szczytu Lubogoszcza. Położony w Beskidzie Wyspowym Lubogoszcz od zachodu sąsiaduje ze Szczeblem, od północy z Wierzbanowską Górą, od wschodu ze Śnieżnicą i od południa z Czarnym Działem. Zbudowany jest z fliszu karpackiego. Procesy osuwiskowe utworzyły niszę wodną osuwiskową zwaną Żabim Okiem oraz wychodnie skalne na wschodnich zboczach. Lubogoszcz Zachodni porośnięty jest całkowicie lasem, polany widokowe znajdują się poniżej 500–550 m n.p.m., z których roztaczają się widoki na sąsiednie szczyty.

Film zarejestrowany w dniu 3 czerwca 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the sightseeing tour of the Wyspowy Beskid. We descend from Lubogoszcz through Lubogoszcz Zachodni to Mszana Dolna. We start at the vantage point below the peak, go through Lubogoszcz and continue along the red trail to Lubogoszcz Zachodni. A little further, we leave the red trail and follow the forest path to the third, lowest peak of the Lubogoszcz massif – Zapadliska. We return to the trail and after leaving the forest, a fantastic panorama of the Gorce and the Wyspowy Beskid appears. We follow the red trail to Spadochroniarzy Street in Mszana Dolna.

🚶 Virtual hike: Descent from Lubogoszcz through West Lubogoszcz to Mszana Dolna, Poland
🏞️ Route: Lubogoszcz Mountain (968 m a.s.l.; 49.712673, 20.099098) – West Lubogoszcz Mountain (953 m a.s.l.; 49.707484, 20.081538) – Zapadliska Mountain (808 m a.s.l.; 49.697915, 20.072129) – Mszana Dolna, Kołacze (473 m a.s.l.; 49.687594, 20.064554) – Mszana Dolna, Spadochroniarzy Street (389 m a.s.l.; 49.682756, 20.067773)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 5.8 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 41 m
↘️ Sum down: 598 m

00:00:22 Viewpoint below the Lubogoszcz peak
00:04:42 Lubogoszcz Mountain
00:08:13 Crossing of the green and the red trails
00:26:45 West Lubogoszcz Mountain
00:29:27 Crossing of the black and the red trails
00:41:47 Going off the trail
00:47:29 Zapadliska Mountain
00:52:39 Return to the red trail
01:19:51 Going off the trail
01:29:45 Mszana Dolna, Kołacze
01:32:39 Return to the red trail
01:39:14 Mszana Dolna, Spadochroniarzy Street

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

West Lubogoszcz Mountain – the middle peak of the Lubogoszcz ridge, 953 m a.s.l., located 1.5 km west of the highest peak of Lubogoszcz. Located in the Wyspowy Beskid, Lubogoszcz is adjacent to Szczebel from the west, Wierzbanowska Góra from the north, Śnieżnica from the east and Czarny Dział from the south. It is made of Carpathian flysch. Landslide processes created a landslide water niche called Żabie Oko and rock outcrops on the eastern slopes. West Lubogoszcz is completely covered with forest, viewing clearings are located below 500-550 m a.s.l, from which there are views of the neighboring peaks.

The film was recorded on June 3, 2023.

Region