Wczesnowiosenna wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Wchodzimy na Mogielicę z Przełęczy Rydza Śmigłego. Najkrótsza droga prowadzi zielonym szlakiem przez widokową polanę Wyśnikówka, z której roztacza się piękna panorama Gorców, Beskidu Wyspowego i Tatr. Na szczycie Mogielicy znajduje się wieża widokowa, z jedną z najpiękniejszych panoram w Beskidach. Schodzimy żółtym szlakiem prowadzącym wschodnimi i północnymi zboczami Mogielicy. Skracamy drogę schodząc ze szlaku przy Czarnej Rzece i wracamy na Przełęcz Rydza Śmigłego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Mogielicę z Przełęczy Rydza Śmigłego, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Rydza Śmigłego (696 m n.p.m.; 49.681229, 20.281073) – Polana Wyśnikówka (1082 m n.p.m.; 49.659777, 20.274791) – Mogielica (1170 m n.p.m.; 49.655250, 20.276728) – Skrzyżowanie szlaków Pod Mogielicą (1089 m n.p.m.; 49.653383, 20.286046) – Polana u Błazka (789 m n.p.m.; 49.664506, 20.293813) – Zejście z żółtego szlaku (632 m n.p.m.; 49.677458, 20.298574) – Przełęcz Rydza Śmigłego (696 m n.p.m.; 49.681229, 20.281073)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 9,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:20 h
↗️ Suma podejść: 579 m
↘️ Suma zejść: 579 m

00:00:18 Przełęcz Rydza Śmigłego
01:00:29 Polana Wyśnikówka
01:10:33 Rezerwat Mogielica
01:20:55 Krzyż
01:21:20 Kapliczka
01:21:34 Mogielica
01:32:03 Skrzyżowanie szlaków
01:43:41 Skrzyżowanie szlaków
01:43:52 Kapliczka
02:13:23 U Błazka Polana
02:23:53 Czarna Rzeka
02:31:39 Czarna Rzeka
02:40:45 Zejście ze szlaku
02:41:26 Czarna Rzeka
03:03:49 Przełęcz Rydza Śmigłego

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Odosobnione góry Beskidu Wyspowego zbudowane są z piaskowców magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej. Tworzą charakterystyczne wyspy – stąd pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Mogielica – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego o wysokości 1170 m n.p.m. Tworzy rozległy masyw, z którego odchodzą długie jak na Beskid Wyspowy grzbiety. W kierunku południowo-zachodnim odchodzi najdłuższy, który poprzez szczyty Krzystonowa i Jasienia ciągnie się aż do Przełęczy Przysłop. Długi grzbiet tworzy też Mogielica poprzez Zapowiednicę do Przełęczy Słopnickiej.
Mogielica jest porośnięta lasem świerkowo-jodłowym i buczyną karpacką, wierzchołkowe partie zaś porasta skarlały las świerkowy. Ten las świerkowy to jedyny w całym Beskidzie Wyspowym fragment regla górnego. W celu ochrony głuszca i jego biotopu oraz innych rzadkich gatunków ptaków, ich siedlisk przyrodniczych, a także form skalnych na szczycie Mogielicy oraz na jej północnych stokach został utworzony Rezerwat Mogielica.
Na szczycie zbudowana została wieża widokowa, z której roztaczają się odległe widoki na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, Tatry.
Na południowo-zachodnim grzbiecie, poniżej szczytu znajduje się rozległa widokowa Polana Stumorgowa, jedna z najpiękniejszych w Beskidach. Na północnym grzbiecie znajduje się dużo mniejsza, lecz również bardzo widokowa Polana Wyśnikówka. Z obu polan roztaczają się widoki na Beskidy i Tatry a przy dobrej widoczności widać także Babią Górę.

Przełęcz Rydza-Śmigłego – przełęcz położona na wysokości 696 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym pomiędzy Łopieniem a Mogielicą. Na przełęczy znajduje się kamienny obelisk z 1938 r., oraz krzyż upamiętniające walki Legionów Polskich w 1914 r., dowodzonych przez Edwarda Rydza-Śmigłego. Z przełęczy rozciągają się odległe widoki w kierunku południowym i zachodnim na fragment Gorców, Babią Górę, Ćwilin i Śnieżnicę a w kierunku wschodnim na Świerczek, Cichoń, Ostrą i Przełęcz Słopnicką.

Polana Wyśnikówka – polana na północnym grzbiecie Mogielicy w Beskidzie Wyspowym. Jest bardzo charakterystycznym elementem sylwetki Mogielicy, rozpoznawanym z dużych odległości. Roztaczają się z niej rozległe widoki na Tatry, Gorce, Beskid wyspowy, w oddali widać także Beskid Żywiecko-Orawski z dominującą Babią Górą.

Film zarejestrowany w dniu 20 marca 2024 roku.

🇬🇧
Early spring hike in the Wyspowy Beskid. We ascend Mogielica from the Rydz Śmigły Pass. The shortest route leads along the green trail through the scenic Wyśnikówka Glade, from which there is a beautiful panorama of the Gorce Mountains, the Wyspowy Beskid and the Tatra Mountains. At the top of Mogielica there is an observation tower with one of the most beautiful panoramas in the Beskids. We descend along the yellow trail leading along the eastern and northern slopes of Mogielica. We shorten the route by leaving the trail at Czarna Rzeka and return to the Rydz-Śmigły Pass.

🚶 Virtual hike: Ascent to Mogielica from the Rydz-Śmigły Pass, Poland
🏞️ Route: Rydz-Śmigły Pass (696 m a.s.l.; 49.681229, 20.281073) – Wyśnikówka Glade (1082 m a.s.l.; 49.659777, 20.274791) – Mogielica Mountain (1170 m a.s.l.; 49.655250, 20.276728) – Pod Mogielicą crossing of trails (1089 m a.s.l.; 49.653383, 20.286046) – U Błazka Glade (789 m a.s.l.; 49.664506, 20.293813) – Going off the yellow trail (632 m a.s.l.; 49.677458, 20.298574) – Rydz-Śmigły Pass (696 m a.s.l.; 49.681229, 20.281073)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail
📏 Length: about 9.1 km
⏲️ Walking time: about 3:20 h
↗️ Sum of approaches: 579 m
↘️ Sum down: 579 m

00:00:18 Rydz-Śmigły Pass
01:00:29 Wyśnikówka Glade
01:10:33 Mogielica Reserve
01:20:55 Cross
01:21:09 Chapel
01:21:20 Chapel
01:21:34 Mogielica Mountain
01:32:03 Crossing of trails
01:43:41 Crossing of trails
01:43:52 Chapel
02:13:23 U Błazka Glade
02:23:53 Czarna Rzeka
02:31:39 Czarna Rzeka
02:40:45 Going off the trail
02:41:26 Czarna Rzeka
03:03:49 Rydz-Śmigły Pass

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Mogielica Mountain – the highest peak of the Wyspowy Beskid with a height of 1170 m a.s.l. It forms a vast massif, from which ridges extend as long as in the Wyspowy Beskid. The longest one branches off to the southwest and stretches through the peaks of Krzystonów and Jasień to the Przysłop Pass. A long ridge is also formed by Mogielica through Zapodownica to the Słopnicka Pass.
Mogielica is covered with a spruce-fir forest and Carpathian beech forest, while the top parts are covered with a stunted spruce forest. This spruce forest is the only fragment of the upper mountain montane in the entire Beskid Wyspowy. In order to protect the capercaillie and its biotope, as well as other rare bird species, their natural habitats, and rock formations, the Mogielica Reserve was created on the top of Mogielica and on its northern slopes.
At the top, an observation tower was built, offering distant views of the Wyspowy Beskid, Sącz Beskid Mountains, Pieniny, Gorce and Tatra Mountains.
On the southwestern ridge, below the peak, there is a vast scenic Stumorgowa Glade, one of the most beautiful in the Beskids. On the northern ridge there is a much smaller, but also very scenic Wyśnikówka Glade. Both glades offer views of the Beskids and the Tatra Mountains, and when the visibility is good, you can also see Babia Góra.

Rydz-Śmigły Pass – a pass located at an altitude of 696 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid between Łopień and Mogielica Mountains. On the pass there is a stone obelisk from 1938 and a cross commemorating the fights of the Polish Legions in 1914, commanded by Edward Rydz-Śmigły. From the pass there are distant views to the south and west of a part of the Gorce Mountains, Babia Góra, Ćwilin and Śnieżnica, and to the east of Świerczek, Cichoń, Ostra and Przełęcz Słopnicka.

Wyśnikówka Glade – a glade on the northern ridge of Mogielica Mountain in the Wyspowy Beskid. It is a very characteristic element of the silhouette of Mogielica, recognizable from long distances. It offers extensive views of the Tatra Mountains, the Gorce Mountains, the Wyspowy Beskid, and in the distance you can also see the Żywiec-Orawa Beskid Mountains with the dominant Babia Góra.

The film was recorded on March 20, 2024.

Region