Druga część zimowej wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Schodzimy z Krzystonowa ścieżką oznaczoną na mapie do żółtego szlaku i kierując się na wschód wchodzimy na Mały Krzystonów, niższy wierzchołek Krzystonowa, na którym rozciąga się niewielka polana Brody. Ze szczytu dalej kierując się w stronę Mogielicy schodzimy na Przełęcz Przysłopek, gdzie krzyżuje się żółty i niebieski szlak. Obieramy niebieski szlak w stronę Szczawy i dochodzimy nim do przysiółka Gryblówka położonego nad Kamienicą.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Krzystonowa przez Mały Krzystonów do Szczawy, Polska
🏞️ Trasa: Krzystonów (1012 m n.p.m.; 49.640299, 20.241044) – Mały Krzystonów (984 m n.p.m.; 49.640338, 20.253682) – Przełęcz Przysłopek pod Małym Krzystonowem (880 m n.p.m.; 49.643500, 20.257930) – Szczawa, Gryblówka (574 m n.p.m.; 49.624765, 20.274614)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 5,4 km
⏲️ Czas przejścia: 1:30 h
↗️ Suma podejść: 48 m
↘️ Suma zejść: 485 m

00:00:22 Krzystonów
00:07:53 Pomnik Przyrody – Osuwiskowy podwójny grzbiet na Krzystonowie
00:21:54 Polana Broda
00:22:21 Mały Krzystonów
00:34:08 Przełęcz Przysłopek
00:34:34 Kapliczka
00:39:13 Potok
00:39:59 Potok
01:32:53 Kapliczka
01:33:45 Potok Mogielica
01:35:06 Kamienica
01:35:46 Szczawa, Gryblówka

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Odosobnione góry Beskidu Wyspowego zbudowane są z piaskowców magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej. Tworzą charakterystyczne wyspy – stąd pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Mały Krzystonów – szczyt o wysokości 984 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Inna nazwa szczytu to Skalna. Położony jest w grzbiecie łączącym Mogielicę z Jasieniem, pomiędzy Krzystonowem a Mogielicą, od której oddziela go Przełęcz Przysłopek. Stoki zachodnie opadają do Półrzeczek, wschodnie do Szczawy. Na szczycie znajduje się niewielka Polana Broda.

Film zarejestrowany w dniu 14 lutego 2024 roku.

🇬🇧
The second part of the winter hike in the Wyspowy Beskid. We descend from Krzystonów along the path marked on the map to the yellow trail and, heading east, we ascend Mały Krzystonów, the lower peak of Krzystonów, on which there is a small glade of Brody. From the top, heading towards Mogielica, we descend to Przysłopek Pass, where the yellow and blue trails intersect. We take the blue trail towards Szczawa and take it to the hamlet of Gryblówka located on the Kamienica River.

🚶 Virtual hike: Descent from Krzystonów through Mały Krzystonów to Szczawa, Poland
🏞️ Route: Krzystonów Mountain (1012 m a.s.l.; 49.640299, 20.241044) – Mały Krzystonów Mountain (984 m a.s.l.; 49.640338, 20.253682) – Przysłopek Pass (880 m a.s.l.; 49.643500, 20.257930) – Szczawa, Gryblówka (574 m a.s.l.; 49.624765, 20.274614)
🆔 Trail designation: yellow trail, blue trail
📏 Length: about 5.4 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 48 m
↘️ Sum down: 485 m

00:00:22 Krzystonów Mountain
00:07:53 Natural Monument – Double landslide ridge in Krzystonów
00:21:54 Broda Glade
00:22:21 Mały Krzystonów Mountain
00:34:08 Przysłopek Pass
00:34:34 Chapel
00:39:13 Stream
00:39:59 Stream
01:32:53 Chapel
01:33:45 Mogielica Stream
01:35:06 Kamienica River
01:35:46 Szczawa, Gryblówka

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Mały Krzystonów – a peak with a height of 984 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. Another name for the peak is Skalna. It is located on the ridge connecting Mogielica with Jasień, between Krzystonów and Mogielica, from which it is separated by the Przysłopek Pass. The western slopes descend to Półrzeczki, the eastern slopes to Szczawa. At the top there is a small Broda Glade.

Region