Letni spacer po Lesie Grąblińskim w pobliżu Lichenia. Słynący z objawień Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski las to miejsce sprzyjające zadumie i wyciszeniu. Odwiedzamy kolejno Kaplicę z Kamieniem, Kaplicę Sosny, Kaplicę Wieczernika, Kaplicę pierwszego objawienia i Kaplicę Jubileuszowa. Wzdłuż szlaku pątników ustawione są stacje drogi krzyżowej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Lesie Grąblińskim, Polska
🆔 Oznaczenie: alejki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 2,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:40 h
↗️ Suma podejść: 18 m
↘️ Suma zejść: 13 m

00:00:22 Grąblin, parking
00:01:57 Las Grąbliński
00:03:36 Kaplica z kamieniem
00:07:21 Kaplica Sosny
00:09:29 Kaplica Wieczernika
00:12:17 Staw
00:12:40 Kaplica pierwszego objawienia
00:32:24 Kaplica Jubileuszowa
00:35:36 Grąblin, parking

Licheń Stary – wieś (dawniej miasto) położona we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin, nad Jeziorem Licheńskim.
Stary Licheń uzyskał lokację miejską przed 1458 rokiem, zdegradowany przed 1700 rokiem. Od połowy XIX wieku znajdujące się tutaj Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, które jest miejscem pielgrzymowania o znaczeniu ogólnopolskim oraz światowym.

Las Grąbliński – las koło miejscowości Grąblin, przy drodze z Konina do Lichenia, będący fragmentem dawnej puszczy sosnowej. Znany jest jako miejsce objawień Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.,W tym lesie żołnierz napoleoński, Tomasz Kłossowski, zawiesił w 1844 r. wizerunek Najświętszej Maryi Panny z białym orłem na piersi. Sześć lat później doszło tu do pamiętnych objawień. Matka Boża ukazała się tu pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Maryja w wizji przekazała mu różne wskazówki, w tym zalecenie przeniesienia obrazu z lasu do kościoła. W 1852 r. zarządca majątku Licheń, Ignacy Wiśniewski, zbudował przy drodze kapliczkę, do której przeniesiono obraz. W roku 1943 kaplica została zniszczona przez Niemców, następnie została odbudowana. Obecnie w miejscu tym, ogrodzonym kamiennym murem, znajdują się stacje drogi krzyżowej i kaplice. W jednej z nich znajduje się kamień z wyrzeźbionymi stopami Matki Bożej, który miał upamiętniać miejsce objawień Matki Boskiej. 29 września 1852 r. obraz został przeniesiony do kościoła św. Doroty w Licheniu. Obecnie znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki licheńskiej.

Film zarejestrowany w dniu 23 lipca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Walk in the Grąblin Forest, Poland
🆔 Trail designation: alleys marked on the map
📏 Length: about 2.0 km
⏲️ Walking time: about 0:40 h
↗️ Sum of approaches: 18 m
↘️ Sum down: 13 m
00:00:22 Grąblin, parking
00:01:57 Grąblin Forest
00:03:36 Chapel with a stone
00:07:21 Pine Chapel
00:09:29 The Cenacle Chapel
00:12:17 Pond
00:12:40 Chapel of the first apparition
00:32:24 Jubilee Chapel
00:35:36 Grąblin, parking

Licheń Stary – a village (formerly a town) located in the eastern part of the Greater Poland Province, in Konin County, in the Ślesin Commune, on Lake Licheński.
Stary Licheń was granted city charter before 1458, and it was degraded before 1700. From the mid-nineteenth century, the Sanctuary of Our Lady of Licheń located here, which is a place of pilgrimage of national and world importance.

Grąblin Forest – a forest near the village of Grąblin, on the road from Konin to Licheń, being a fragment of the former pine forest. It is known as the place of the apparitions of Our Lady of Sorrows, Queen of Poland. In this forest, a Napoleonic soldier, Tomasz Kłossowski, hung in 1844 the image of the Blessed Virgin Mary with a white eagle on his chest. Six years later, memorable apparitions took place here. The Mother of God appeared here to the shepherd Mikołaj Sikatka. In a vision, Mary gave him various instructions, including the recommendation to transfer the image from the forest to the church. In 1852, the administrator of the Licheń estate, Ignacy Wiśniewski, built a chapel by the road, to which the painting was transferred. In 1943, the chapel was destroyed by the Germans, then it was rebuilt. Currently, this place, fenced with a stone wall, is home to the Stations of the Cross and chapels. In one of them there is a stone with the feet of the Mother of God carved, which was to commemorate the place of the apparitions of the Mother of God. On September 29, 1852, the painting was transferred to the church of St. Dorothy in Licheń. Currently, it is located in the main altar of the Lichen basilica.

The film was recorded on July 23, 2022.

Region