Wiosenna wędrówka po Pogórzu Ciężkowickim. Zielonym szlakiem wchodzimy na Liwocz, najwyższy szczyt tego pogórza. Zaczynamy na leśnym parkingu w Czermnej. Na skrzyżowaniu szlaków pod Kamińską Górą dołączamy do żółtego szlaku i wchodzimy na szczyt. Z platformy widokowej nad Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju roztacza się rozległy widok na Beskid Niski, Pogórze Dynowskie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Rożnowskie oraz znakomicie widać Pasmo Brzanki. Z Liwocza schodzimy tą samą drogą do skrzyżowania szlaków pod Kamińską Górą a dalej kontynuujemy wędrówkę żółtym szlakiem przez pozostałe wzniesienia Pasma Liwocza. I tak, kolejno zdobywamy Kamieńską Górę, Suchą Górę i Mały Liwocz. Po wyjściu z lasu schodzimy ze szlaku i przez przysiółki Czermnej wracamy na parking.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Liwocz z Czermnej, Polska
🏞️ Trasa: Czermna, leśny parking (389 m n.p.m.; 49.820244, 21.326839) – Skrzyżowanie Pod Kamińską Górą (467 m n.p.m.; 49.818730, 21.341103) – Liwocz (562 m n.p.m.; 49.813152, 21.351215) – Skrzyżowanie Pod Kamińską Górą (467 m n.p.m.; 49.818730, 21.341103) – Kamieńska Góra (508 m n.p.m.; 49.821967, 21.339934) – Sucha Góra (506 m n.p.m.; 49.824211, 21.339923) – Mały Liwocz (483 m n.p.m.; 49.827775, 21.338507) – Czermna, Wola (317 m n.p.m.; 49.823803, 21.312103) – Czermna, leśny parking (389 m n.p.m.; 49.820244, 21.326839)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 8,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 324 m
↘️ Suma zejść: 324 m

00:00:24 Czermna, leśny parking
00:19:17 Skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku Pod Kamińską Górą
00:35:46 Skrzyżowanie zielonego i żółtego
00:36:59 Liwocz
00:37:44 Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju
00:44:06 Całoroczna szopka
00:45:01 Pomnik św. Jana Pawła II
00:46:28 Skrzyżowanie zielonego i żółtego
00:58:59 Skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku Pod Kamińską Górą
01:05:49 Kamieńska Góra
01:09:45 Sucha Góra
01:16:15 Mały Liwocz
01:35:06 Zejście ze szlaku
01:43:03 Kapliczka
01:44:32 Potok
01:47:27 Czermna, Wola
01:47:38 Kapliczka
01:54:28 Potok
02:05:42 Kapliczka
02:08:28 Czermna, leśny parking

Pogórze Ciężkowickie – mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce położony pomiędzy dolinami Białej na zachodzie i Wisłoki na wschodzie. Grzbiety Pogórza, rozdzielone szerokimi obniżeniami, mają przeważnie przebieg równoleżnikowy. Wzniesienia zbudowane są przeważnie z utworów fliszowych, natomiast doliny potoków wyżłobione zostały w mało odpornych na erozję i wietrzenie łupkach i piaskowcach.
Pogórze charakteryzuje się krajobrazem podgórskim, pola, łąki i sady przeplatają się z lasami mieszanymi z dominacją jodły, sosny, buku i dębu. Liczne wzniesienia poprzecinane są przez rzeki i strumienie, które płyną dość stromymi zboczami.
W celu zachowania przyrodniczo cennych obszarów utworzono Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy i kilka rezerwatów przyrody: Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, Rezerwat przyrody Liwocz, Rezerwat przyrody Ostry Kamień, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Rezerwat Natura 2000 – Łąki nad Młynówką.
Najwyższe wzniesienia pogórza to Liwocz (562 m n.p.m.), Brzanka (534 m n.p.m.), Ostry Kamień (527 m n.p.m.), Wał (523 m n.p.m.), Kamionka (513 m n.p.m.), Kamińska Góra (508 m n.p.m.), Gilowa Góra (502 m n.p.m.).

Liwocz – najwyższy szczyt na Pogórzu Ciężkowickim o wysokości 562 m n.p.m. Wzniesienie jest w całości zalesione, przede wszystkim żyzną buczyną karpacką z domieszką lasu iglastego, występującą tu w formie reglowej jak i podgórskiej. Na południowych stokach wzniesienia utworzono Rezerwat przyrody Liwocz. Na wierzchołku znajduje się Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju z wieżą i platformą widokową, z której roztaczają się rozległe widoki na Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Rożnowskie, Beskid Niski, Pogórze Dynowskie i Pogórze Strzyżowskie.

Film zarejestrowany w dniu 19 marca 2023 roku.

🇬🇧
A spring hike in the Ciężkowice Foothills. We follow the green trail to Liwocz, the highest peak of this foothill. We start at the forest parking lot in Czermna. At the intersection of trails near Kamińska Góra, we join the yellow trail and ascend to the top. From the viewing platform above the Sanctuary of Christ’s Cross and Our Lady the Queen of Peace, there is a vast view of the Low Beskid Mountains, Dynów Foothills, Strzyżów Foothills, Rożnów Foothills and the Brzanka Range. From Liwocz we descend the same road to the intersection of trails near Kamińska Góra and then continue along the yellow trail through the remaining hills of the Liwocz Range. And so, successively we ascend Kamieńska Góra, Sucha Góra and Mały Liwocz. After leaving the forest, we go off the trail and through the hamlets of Czermna we return to the parking lot.

🚶 Virtual hike: Ascent to Liwocz Hill from Czermna, Poland
🏞️ Route: Czermna, forest parking (389 m a.s.l.; 49.820244, 21.326839) – Crossing at Kamińska Góra (467 m a.s.l.; 49.818730, 21.341103) – Liwocz Hill (562 m a.s.l.; 49.813152, 21.351215) – Crossing at Kamińska Góra (467 m a.s.l.; 49.818730, 21.341103) – Kamieńska Góra (508 m a.s.l.; 49.821967, 21.339934) – Sucha Góra (506 m a.s.l.; 49.824211, 21.339923) – Mały Liwocz (483 m a.s.l.; 49.827775, 21.338507) – Czermna, Wola Hamlet (317 m a.s.l.; 49.823803, 21.312103) – Czermna, forest parking (389 m a.s.l.; 49.820244, 21.326839)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail, roads marked on the map
📏 Length: about 8.3 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 324 m
↘️ Sum down: 324 m

00:00:24 Czermna, forest parking
00:19:17 Crossing of the yellow and the green trails at Kamińska Góra
00:35:46 Crossing of the yellow and the green trails
00:36:59 Liwocz Hill
00:37:44 Sanctuary of Christ’s Cross and Our Lady the Queen of Peace
00:44:06 Year-round nativity scene
00:45:01 Monument to St. John Paul II
00:46:28 Crossing of the yellow and the green trails
00:58:59 Crossing of the yellow and the green trails at Kamińska Góra
01:05:49 Kamieńska Góra
01:09:45 Sucha Góra
01:16:15 Mały Liwocz
01:35:06 Going off the trail
01:43:03 Chapel
01:44:32 Stream
01:47:27 Czermna, Wola Hamlet
01:47:38 Chapel
01:54:28 Stream
02:05:42 Chapel
02:08:28 Czermna, forest parking

Ciężkowice Foothills – a geographic mesoregion in south-eastern Poland, located between the valleys of Biała in the west and Wisłoka in the east. The ridges of the Foothills, separated by wide depressions, are mostly latitudinal. The hills are mostly built of flysch formations, while the valleys of the streams are carved in shales and sandstones, which are not very resistant to erosion and weathering.
The foothills are characterized by a foothill landscape, fields, meadows and orchards alternate with mixed forests dominated by fir, pine, beech and oak. Numerous hills are crossed by rivers and streams that flow along steep slopes.
In order to preserve the naturally valuable areas, the Ciężkowice-Rożnów Landscape Park and several nature reserves were created: the Stone Town Nature Reserve in Ciężkowice, the Liwocz Nature Reserve, the Ostry Kamień Nature Reserve, the Brzanka Range Landscape Park, and the Natura 2000 Reserve – Łąki nad Młynką.
The highest hills of the foothills are Liwocz (562 m a.s.l.), Brzanka (534 m a.s.l.), Ostry Kamień (527 m a.s.l.), Wał (523 m a.s.l.), Kamionka (513 m a.s.l.), Kamińska Góra (508 m a.s.l.), Gilowa Góra (502 m a.s.l.).

Liwocz Hill – the highest peak in the Ciężkowice Foothills with a height of 562 m a.s.l. The hill is entirely forested, mainly with fertile Carpathian beech forest with an admixture of coniferous forest, occurring here in the form of montane and foothills. The Liwocz Nature Reserve was created on the southern slopes of the hill. At the top there is the Sanctuary of Christ’s Cross and Our Lady the Queen of Peace with a tower and a viewing platform, from which there are extensive views of the Ciężkowice Foothills, Rożnów Foothills, Low Beskid Mountains, Dynów Foothills and Strzyżów Foothills.

The film was recorded on March 19, 2023.

Region