Wędrówka zielonym szlakiem po Pogórzu Ciężkowickim z Brzanki na Ostry Kamień, jednak nie bezpośrednio a przez Wielką Górę Uniszowską. Przy Bacówce wchodzimy na wieżę widokową a następnie schodzimy ze szlaku na drogę w kierunku Ryglic. Po przejściu nieco ponad kilometra wracamy na zielony szlak, na jego północną część. Podejście na Liwecką Górę to najpiękniejsza część wędrówki. W blaskach zachodzącego słońca podziwiamy wspaniałe widoki na okolicę. Z Liweckiej Góry już tylko krótkie podejście na Ostry Kamień. Bardzo ładna, widokowa trasa.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Z Brzanki na Ostry Kamień, Polska
🏞️ Trasa: Brzanka (534 m n.p.m.; 49.844774, 21.087141) – Wieża widokowa pod Brzanką (499 m n.p.m.; 49.843571, 21.096432) – Wielka Góra Uniszowska (432 m n.p.m.; 49.8497200, 21.1022900) – Liwecka Góra (480 m n.p.m.; 49.8494344, 21.1174200) – Ostry Kamień (527 m n.p.m.; 49.8476500, 21.1323400) – Leśny parking pod Ostrym Kamieniem (478 m n.p.m.; 49.847032, 21.139412)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 6,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:10 h
↗️ Suma podejść: 204 m
↘️ Suma zejść: 246 m

00:00:26 Brzanka
00:02:52 Wejście na szlak
00:10:18 Wieża widokowa pod Brzanką
00:15:26 Bacówka pod Brzanką
00:18:20 Zejście ze szlaku
00:27:11 Wielka Góra Uniszowska
00:34:15 Wejście na zielony szlak
01:09:01 Liwecka Góra
01:26:21 Ostry Kamień / Góra Pasia
01:27:30 Ostry Kamień
01:31:15 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
01:35:15 Leśny parking pod Ostrym Kamieniem

Pogórze Ciężkowickie – mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce położony pomiędzy dolinami Białej na zachodzie i Wisłoki na wschodzie. Grzbiety Pogórza, rozdzielone szerokimi obniżeniami, mają przeważnie przebieg równoleżnikowy. Najwyższym wzniesieniem jest Liwocz (562 m n.p.m.).
Brzanka (534 m n.p.m.) – drugie co do wysokości wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim położone w Paśmie Brzanki, na południe od Tuchowa. Zalesiony szczyt znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
Liwecka Góra (483 m n.p.m) – szczyt w Paśmie Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim. Znajduje się w jego bocznym grzbiecie, który od Góry Pasiej odgałęzia się na zachód.
Ostry Kamień / Góra Pasia (527 m n.p.m) – szczyt w Paśmie Brzanki, na Pogórzu Ciężkowickim. Nazwę tę zawdzięcza znajdującej się w pobliżu wierzchołka wychodni skalnej Ostry Kamień w kształcie wysokiej pochylonej grzędy, zbudowanej z piaskowca istebniańskiego. Miejsce to objęte jest ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.

Film zarejestrowany w dniu 3 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: From Brzanka Hill to Ostry Kamień Hill, Poland
🏞️ Route: Brzanka Hill (534 m a.s.l.; 49.844774, 21.087141) – Lookout tower under Brzanka Hill (499 m a.s.l.; 49.843571, 21.096432) – Wielka Góra Uniszowska (432 m a.s.l.; 49.8497200, 21.1022900) – Liwecka Hill (480 m a.s.l.; 49.8494344, 21.1174200) – Ostry Kamień Hill (527 m a.s.l.; 49.8476500, 21.1323400) – Forest Parking under Ostry Kamień Hill (478 m a.s.l.; 49.847032, 21.139412)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail
📏 Length: about 6.3 km
⏲️ Walking time: about 2:10 h
↗️ Sum of approaches: 204 m
↘️ Sum down: 246 m

00:00:26 Brzanka Hill
00:02:52 Entrance to the trail
00:10:18 Lookout tower under Brzanka Hill
00:15:26 Moutain Shelter under Brzanka Hill
00:18:20 Going off the trail
00:27:11 Wielka Góra Uniszowska
00:34:15 Entrance to the green trail
01:09:01 Liwecka Góra
01:26:21 Ostry Kamień Hill / Góra Pasia
01:27:30 Ostry Kamień (Sharp Stone)
01:31:15 Crossroads of yellow and green trail
01:35:15 Forest Parking under Ostry Kamień Hill

The Ciężkowice Foothills – a geographical mesoregion in south-eastern Poland, located between the valleys of Biała in the west and Wisłoka in the east. The ridges of the Foothills, separated by wide depressions, usually run latitudinally. The highest hill is Liwocz (562 m a.s.l.).
Brzanka Hill (534 m a.s.l.) – the second highest hill in the Ciężkowice Foothills located in the Brzanka Range, south of Tuchów. The forested peak is located in the Pasma Brzanki Landscape Park.
Liwecka Góra (483 m above sea level) – the peak in the Brzanka Range in the Ciężkowice Foothills. It is located in its side ridge, which branches to the west from Pasia Mountain.
Ostry Kamień Hill / Góra Pasia (527 m above sea level) – the peak in the Brzanka Range, in the Ciężkowice Foothills. It owes its name to the Sharp Stone, located near the top of the outcrop in the shape of a tall, inclined perch, built of Istebna sandstone. This place is protected as a monument of inanimate nature.

The film was recorded on January 3, 2021.

Region