Letnia wędrówka po Rezerwacie Skamieniałe Miasto na Pogórzu Ciężkowickim. Wyruszamy niebieskim szlakiem z parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 977. Mijamy kolejno malownicze skały zbudowane z gruboziarnistych piaskowców ciężkowickich. Procesy wietrzenia fantazyjnie uformowały skały, którym nadano nazwy odpowiadające im kształtom: Orzeł, Pieczarki, Borsuk, Piramidy, Ambona, Pustelnia, Cyganka, Grzybek i wiele innych. Po wschodniej stronie rezerwatu znajduje się przepiękny Wąwóz Ciężkowicki zakończony Wodospadem Czarownic.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach, Polska
🏞️ Trasa: Skamieniałe Miasto, parking (261 m n.p.m.; 49.776886, 20.963666) – Skamieniałe Miasto, Pustelnia (337 m n.p.m.; 49.777544, 20.970183) – Skamieniałe Miasto, ul. Tysiąclecia (326 m n.p.m.; 49.778138, 20.974648) – Wąwóz Ciężkowicki (302 m n.p.m.; 49.777956, 20.979236) – Wodospad Czarownic (315 m n.p.m.; 49.777518, 20.979021)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 2,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 129 m
↘️ Suma zejść: 81 m

Pogórze Ciężkowickie – mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce położony pomiędzy dolinami Białej na zachodzie i Wisłoki na wschodzie. Grzbiety Pogórza, rozdzielone szerokimi obniżeniami, mają przeważnie przebieg równoleżnikowy. Wzniesienia zbudowane są przeważnie z utworów fliszowych, natomiast doliny potoków wyżłobione zostały w mało odpornych na erozję i wietrzenie łupkach i piaskowcach.
Pogórze charakteryzuje się krajobrazem podgórskim, pola, łąki i sady przeplatają się z lasami mieszanymi z dominacją jodły, sosny, buku i dębu. Liczne wzniesienia poprzecinane są przez rzeki i strumienie, które płyną dość stromymi zboczami.
W celu zachowania przyrodniczo cennych obszarów utworzono Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy i kilka rezerwatów przyrody: Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, Rezerwat przyrody Liwocz, Rezerwat przyrody Ostry Kamień, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Rezerwat Natura 2000 – Łąki nad Młynówką.
Najwyższe wzniesienia pogórza to Liwocz (562 m n.p.m.), Brzanka (534 m n.p.m.), Ostry Kamień (527 m n.p.m.), Wał (523 m n.p.m.), Kamionka (513 m n.p.m.), Kamińska Góra (508 m n.p.m.), Gilowa Góra (502 m n.p.m.).

Skamieniałe Miasto – zgrupowanie skał na Pogórzu Ciężkowickim. Położone jest w odległości kilkuset metrów od centrum miasta Ciężkowice, na grzbiecie oraz na zachodnich i północnych stokach wzniesienia Skała (367 m n.p.m.). Skały i przylegające do nich tereny są objęte ochroną, w 1974 r. utworzony został rezerwat przyrody nieożywionej Skamieniałe Miasto. Po wschodniej stronie rezerwatu znajduje się jeden z najgłębszych na polskim pogórzu wąwóz zwany Wąwozem Ciężkowickim, a u jego końca wysoki Wodospad Czarownic.
Skały zbudowane są z gruboziarnistych piaskowców i zlepieńców ciężkowickich, ukształtowanych wskutek procesów erozji w ambony, maczugi i grzyby skalne. Piaskowiec ciężkowicki powstał w wyniku sedymentacji około 58–48 mln lat temu na dnie oceanu. W okresie polodowcowym piaskowce ulegały selektywnemu wietrzeniu. Najbardziej na wietrzenie narażone były płaszczyzny spękań ciosowych, przetrwały fragmenty najbardziej odporne na wietrzenie, i to doprowadziło do powstania różnorodnych, izolowanych od siebie form skałkowych. W procesie ich powstawania odegrały rolę również powierzchniowe ruchy grawitacyjne i obrywy, które doprowadziły do przemieszczenia się niektórych ostańców i ich wychylenia od pionu. W niektórych przypadkach w modelowaniu ścian ostańców odegrał rolę także powierzchniowy spływ wód i rzeka Biała.
Rezerwat porośnięty jest lasem mieszanym, najliczniej występuje tu sosna z dębem, ponadto rośnie lipa, grab i jodła. Z gatunków chronionych roślin występują m.in.: podkolan biały, storczyk plamisty, szerokolistny, gnieźnik leśny, widłak wroniec, jałowcowaty, goździsty, podrzeń żebrowiec. W obrębie rezerwatu stwierdzono występowanie 83 gatunków porostów, w tym 16 rzadkich w Polsce, znajdujących się na czerwonej liście gatunków zagrożonych.

00:00:20 Skamieniałe Miasto, parking
00:02:49 Warownia Dolna
00:03:54 Warownia Górna
00:09:33 Orzeł
00:09:57 Pieczarki
00:11:46 Piekiełko
00:12:38 Grupa Borsuka
00:13:51 Borsuk
00:18:05 Piramidy
00:20:13 Ambona
00:20:51 Skamieniałe Miasto, Pustelnia
00:22:10 Pustelnia
00:26:56 Baszta Paderewskiego
00:29:10 Cyganka
00:31:19 Grzybek
00:37:32 Skała z Krzyżem
00:45:56 Skamieniałe Miasto, ul. Tysiąclecia
00:50:06 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
00:53:42 Wąwóz Ciężkowice
00:56:28 Wodospad Czarownic

Film zarejestrowany w dniu 30 czerwca 2023 roku.

🇬🇧
Summer hiking in the Petrified City Reserve in the Ciężkowice Foothills. We set off along the blue trail from the car park by the provincial road No. 977. We pass picturesque rocks made of coarse sandstones from Ciężkowice. Weathering processes fancifully formed rocks, which were given names corresponding to their shapes: Eagle, Mushrooms, Badger, Pyramids, Pulpit, Hermitage, Gypsy, Grzybek and many others. On the eastern side of the reserve there is a beautiful Ciężkowice Gorge ending with the Witches Waterfall.

🚶 Virtual hike: A walk around the Petrified City in Ciężkowice, Poland
🏞️ Route: Petrified City, parking (261 m a.s.l.; 49.776886, 20.963666) – Petrified City , Hermitage (337 m a.s.l.; 49.777544, 20.970183) – Petrified City, Tysiąclecia Street (326 m a.s.l.; 49.778138, 20.974648) – Ciężkowice Gorge (302 m a.s.l.; 49.777956, 20.979236) – Witches Waterfall (315 m a.s.l.; 49.777518, 20.979021)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail, roads marked on the map
📏 Length: about 8.3 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 324 m
↘️ Sum down: 324 m

Ciężkowice Foothills – a geographic mesoregion in south-eastern Poland, located between the valleys of Biała in the west and Wisłoka in the east. The ridges of the Foothills, separated by wide depressions, are mostly latitudinal. The hills are mostly built of flysch formations, while the valleys of the streams are carved in shales and sandstones, which are not very resistant to erosion and weathering.
The foothills are characterized by a foothill landscape, fields, meadows and orchards alternate with mixed forests dominated by fir, pine, beech and oak. Numerous hills are crossed by rivers and streams that flow along steep slopes.
In order to preserve the naturally valuable areas, the Ciężkowice-Rożnów Landscape Park and several nature reserves were created: the Stone Town Nature Reserve in Ciężkowice, the Liwocz Nature Reserve, the Ostry Kamień Nature Reserve, the Brzanka Range Landscape Park, and the Natura 2000 Reserve – Łąki nad Młynką.
The highest hills of the foothills are Liwocz (562 m a.s.l.), Brzanka (534 m a.s.l.), Ostry Kamień (527 m a.s.l.), Wał (523 m a.s.l.), Kamionka (513 m a.s.l.), Kamińska Góra (508 m a.s.l.), Gilowa Góra (502 m a.s.l.).

Petrified City – a group of rocks in the Ciężkowice Foothills. It is located a few hundred meters from the center of Ciężkowice, on the ridge and on the western and northern slopes of the Skała hill (367 m a.s.l.). The rocks and the areas adjacent to them are under protection, in 1974 an inanimate nature reserve called the Petrified City was established. On the eastern side of the reserve, there is one of the deepest gorges in the Polish foothills called the Ciężkowice Gorge, and at its end a high Witches Waterfall.
The rocks are made of coarse-grained sandstones and conglomerates from Ciężkowice, shaped as a result of erosion processes into pulpits, clubs and rock mushrooms. The Ciężkowice Sandstone was formed as a result of sedimentation about 58-48 million years ago on the ocean floor. In the post-glacial period, the sandstones underwent selective weathering. Planes of joint joints were the most exposed to weathering, fragments most resistant to weathering survived, which led to the formation of various, isolated flintlock forms. In the process of their formation, surface gravitational movements and landfalls also played a role, which led to the displacement of some monadnocks and their inclination from the vertical. In some cases, surface runoff and the Biała River also played a role in modeling the walls of monadnocks.
The reserve is covered with a mixed forest, with pine and oak being the most numerous species, as well as linden, hornbeam and fir growing here. The species of protected plants include, among others: white common orchid, spotted orchid, broad-leaved, forest clubmoss, club clubmoss, juniper, clubfoot, and ribwort. Within the reserve, 83 species of lichens have been found, including 16 rare in Poland, on the red list of endangered species.

00:00:20 Petrified City, parking
00:02:49 Warownia Dolna
00:03:54 Warownia Górna
00:09:33 Orzeł
00:09:57 Pieczarki
00:11:46 Piekiełko
00:12:38 Grupa Borsuka
00:13:51 Borsuk
00:18:05 Piramidy
00:20:13 Ambona
00:20:51 Petrified City, Hermitage
00:22:10 Pustelnia
00:26:56 Baszta Paderewskiego
00:29:10 Cyganka
00:31:19 Grzybek
00:37:32 Skała z Krzyżem
00:45:56 Petrified City, Tysiąclecia Street
00:50:06 Crossing of the blue trail and the green trail
00:53:42 Ciężkowice Gorge
00:56:28 Witches Waterfall

The film was recorded on June 30, 2023.

Region