Wędrówka po Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim. Z leśnego parkingu spod Ostrego Kamienia wędrujemy żółtym szlakiem najpierw na wieżę widokową znajdującą się obok Bacówki pod Brzanką a następnie podchodzimy na szczyt Brzanki, który znajduje się około 100 m od szlaku. Przyjemny leśny szlak z pięknymi widokami na Beskid Niski i Beskid Sądecki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Brzankę spod Ostrego Kamienia, Polska
🏞️ Trasa: Leśny parking pod Ostrym Kamieniem (478 m n.p.m.; 49.847032, 21.139412) – Ratówki (453 m n.p.m.; 49.841260, 21.108999) – Wieża widokowa pod Brzanką (499 m n.p.m.; 49.843571, 21.096432) – Brzanka (534 m n.p.m.; 49.844774, 21.087141)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak
📏 Długość: około 4,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 151 m
↘️ Suma zejść: 111 m

00:00:22 Leśny parking pod Ostrym Kamieniem
00:05:51 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
00:37:04 Ratówki, skrzyżowanie żółtego, zielonego i czerwonego szlaku
00:38:05 Przysiółek Gęsia Szyja
00:39:57 Kapliczka
00:52:59 Bacówka pod Brzanką
00:54:10 Wieża widokowa pod Brzanką
01:07:19 Zejście ze szlaku
01:09:48 Brzanka

Pogórze Ciężkowickie – mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce położony pomiędzy dolinami Białej na zachodzie i Wisłoki na wschodzie. Grzbiety Pogórza, rozdzielone szerokimi obniżeniami, mają przeważnie przebieg równoleżnikowy. Najwyższym wzniesieniem jest Liwocz (562 m n.p.m.).

Brzanka (534 m n.p.m.) – drugie co do wysokości wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim położone w Paśmie Brzanki, na południe od Tuchowa. Zalesiony szczyt znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Szczyt Brzanki pokryty jest lasem mieszanym o przewadze buka i jodły, z podszytem złożonym z jarzębiny i podrostów drzew oraz runem o znacznej ilości borówki (buczyna karpacka).

Film zarejestrowany w dniu 3 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: From Ostry Kamień Hill to Brzanka Hill, Poland
🏞️ Route: Forest Parking under Ostry Kamień Hill (478 m a.s.l.; 49.847032, 21.139412) – Ratówki (453 m a.s.l.; 49.841260, 21.108999) – Lookout tower under Brzanka Hill (499 m a.s.l.; 49.843571, 21.096432) – Brzanka Hill (534 m a.s.l.; 49.844774, 21.087141)
🆔 Trail designation: yellow trail
📏 Length: about 4.5 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 151 m
↘️ Sum down: 111 m

00:00:22 Forest Parking under Ostry Kamień Hill
00:05:51 Crossroads of yellow and green trail
00:37:04 Ratówki, crossroads of yellow, green and red trail
00:38:05 Gęsia Szyja hamlet
00:39:57 Chapel
00:52:59 Moutain Shelter under Brzanka Hill
00:54:10 Lookout tower under Brzanka Hill
01:07:19 Going off the trail
01:09:48 Brzanka Hill

The Ciężkowice Foothills – a geographical mesoregion in south-eastern Poland, located between the valleys of Biała in the west and Wisłoka in the east. The ridges of the Foothills, separated by wide depressions, usually run latitudinally. The highest hill is Liwocz (562 m a.s.l.).
Brzanka Hill (534 m a.s.l.) – the second highest hill in the Ciężkowice Foothills located in the Brzanka Range, south of Tuchów. The forested peak is located in the Pasma Brzanki Landscape Park.

The film was recorded on January 3, 2021.

Region