Letní túra v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Z Malenovic vystoupáme na Lysou horu, nejvyšší vrchol těchto beskyd. Po zelené stezku k prameni U korýtka. Dále se vydáme po žluté stezku do Rezervace Ondrášovy díry. Za rezervací vstupujeme na červenou stezku vedoucí na vrchol Lysé hory. Z vrcholu je rozlehlé panorama Moravskoslezských Beskyd a dále na severozápad na Jeseníky a na jihovýchod na Slovenské Tatry a Malou Fatru.

🇨🇿
🚶 Virtuální túra: Výstup na Lysou horu z Malenovic, Česká republika
🏞️ Trasa: Malenovice, Hutě (580 m n.m.; 49.565295, 18.423048) – Satina, u korýtka (584 m n.m.; 49.567713, 18.415384) – Hostinec U Veličků (665 m n.m.; 49.563928, 18.415500) – Hutě (777 m n.m.; 49.559485, 18.417533) – Pod Lukšincem (860 m n.m.; 49.555843, 18.421180) – Lukšinec (953 m n.m.; 49.551294, 18.428268) – Lysá hora (1324 m n.m.; 49.545971, 18.447326)
🆔 Označení stezky: zelená stezka, žlutá stezka, červená stezka
📏 Délka: cca 5,6 km
⏲️ Doba chůze: cca 2:30 h
↗️ Suma přístupů: 768 m
↘️ Sestup: 19 m

00:00:22 Malenovice, Hutě
00:00:46 Potok Satina
00:07:53 Satina, u korýtka
00:08:04 Křižovatka žluté a zelené stezky
00:08:25 U korýtka Jarní
00:09:01 Potok
00:17:46 Hostinec U Veličků
00:31:05 Hutě
00:42:43 Pod Lukšincem
00:42:57 Křižovatka žluté a zelené stezky
00:44:03 Ondrášovy díry
00:57:26 Lukšinec
00:57:38 Křižovatka žluté, červené a zelené stezky
01:41:23 Křižovatka červené a modré stezky
01:52:51 Lysá hora

Moravskoslezské Beskydy – pohoří na hranici České republiky a Slovenska. Je to nejzápadnější část Západních Beskyd ve Vnějších Západních Karpatech. Od severozápadu s výrazným prahem klesá v Moravskoslezském podhůří (součást Podbeskydské pahorkatiny), na jih od Wsetyńských hor je oddělen Rożnovským příkopem s údolím Dolné Beczwy, na jihu- na východě ji odděluje od Jaworniki horní údolí Kisuca, na východě od Beskyd Śląski odděluje Jabłonkowski příkop, kterým protéká řeka Olza, a Międzygórze Jabłonkowskie s vrcholem Girowa. Rozloha takto označeného mezoregionu je 623 km² a pokrývá jihozápadní část Těšínského Slezska a severovýchodní část Moravy.
Moravskoslezské Beskydy tvoří karpatský flyš, převážně slezský napa. Dominují mu godulské pískovce, tvoří se istebenské pískovce.
Fyzikálně a geograficky se tato pohoří dělí na tři mikroregiony: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina a Klokočovská hornatina.
Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (1324 m n.m.).

Lysá hora – nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, 1324 m n. m. Samotnému vrcholu se přezdívá Gigula. Z masivu Lysé hory vystupují čtyři vrcholy: Malchor, Zimný (Zimní Polana), Kobylanka (Velký Kobylík) a Lukšinec.
V masivu Lysé hory je zřízeno několik přírodních rezervací a památek: Mazák a Mazácký Grúnik, Malenovický kotel, Satinské vodopády, Ostravický hřeben, Ondrášovy díry (Ondrašovy ďury v Laši) a další menší na okraji masivu.
Lysá hora je díky své nadmořské výšce přesahující 1300 m n.m. jedním z nejchladnějších, nejdeštivějších a největrnějších míst v České republice.
V zimě zde napadá hodně sněhu, jeho pokrývka dosahuje vrcholu v březnu a většinou přesahuje 2 m. Sněhová pokrývka se zde vyskytuje každoročně od října do května. Sníh se může vyskytnout i v červenci a srpnu.
Nedaleko vrcholu, v nadmořské výšce 1313 m n. m. je zde 78metrový televizní vysílač a v nadmořské výšce 1320 m n.m. meteorologická observatoř.
Z vrcholu Łysa Góra je výhled na sever a jih. Je vidět i část polského Horního Slezska.

Film byl natočen 13. září 2022.

🇬🇧
Summer hike in the Moravian-Silesian Beskids in the Czech Republic. From Malenovice, we ascend to Lysa hora, the highest peak of these beskids. Follow the green trail to the U korýtka spring. Next we follow the yellow trail to the Ondrášovy díry Reserve. Behind the reserve, we enter the red trail leading to the top of Lysa hora. From the top there is a vast panorama of the Moravian-Silesian Beskids and further to Jeseníky Mountains to the north-west and to the south-east to the Slovak Tatra Mountains and Malá Fatra Mountains.

🚶 Virtual hike: Ascent to Lysá hora Mountain from Malenovice – Hutě, Czech Republic
🏞️ Route: Malenovice, Hutě (580 m a.s.l.; 49.565295, 18.423048) – Satina, u korýtka (584 m a.s.l.; 49.567713, 18.415384) – Hostinec U Veličků (665 m a.s.l.; 49.563928, 18.415500) – Hutě (777 m a.s.l.; 49.559485, 18.417533) – Pod Lukšincem (860 m a.s.l.; 49.555843, 18.421180) – Lukšinec (953 m a.s.l.; 49.551294, 18.428268) – Lysá hora (1324 m a.s.l.; 49.545971, 18.447326)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail, red trail
📏 Length: about 5.6 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 768 m
↘️ Sum down: 19 m

00:00:22 Malenovice, Hutě
00:00:46 Satina Stream
00:07:53 Satina, u korýtka
00:08:04 Crossing of the green and the yellow trails
00:08:25 U korýtka Spring
00:09:01 Stream
00:17:46 Hostinec U Veličků
00:31:05 Hutě
00:42:43 Pod Lukšincem
00:42:57 Crossing of the green and the yellow trails
00:44:03 Ondrášovy díry
00:57:26 Lukšinec
00:57:38 Crossing of the green, the yellow and the red trails
01:41:23 Crossing of the red and the blue trails
01:52:51 Lysá hora

Moravskoslezské Beskydy / Moravian-Silesian Beskids – a mountain range on the border of the Czech Republic and Slovakia. It is the westernmost part of the Western Beskids in the Outer Western Carpathians. From the north-west, it descends with a distinct threshold in the Moravian-Silesian Foothills (part of the Podbeskydská pahorkatina), to the south from the Wsetyńskie Mountains it is separated by the Rożnów Trench with the Dolna Beczwa valley, in the south-east the upper Kisuca valley separates it from Jaworniki, in the east from the Beskid Śląski is separated by the Jabłonkowski Trench with the Olza River flowing through it and Międzygórze Jabłonkowskie with the Girowa peak. The area of ​​the mesoregion so designated is 623 km² and covers the south-western part of Cieszyn Silesia and the north-eastern part of Moravia.
The Moravian-Silesian Beskids are made of the Carpathian flysch, mainly of the Silesian nappa. It is dominated by the Godul sandstones, while the Istebna sandstones form.
In terms of physics and geography, these mountains are divided into three microregions: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina, and Klokočovská hornatina.
The highest peak is Lysá hora (1324 m a.s.l.).

Lysá hora – the highest peak of the Moravian-Silesian Beskids, 1324 m a.s.l. The top itself is nicknamed Gigula. Four peaks rise from the Lysá hora massif: Malchor, Zimný (Zimní Polana), Kobylanka (Velký Kobylík) and Lukšinec.
Several nature reserves and monuments have been established in the Lysá hora massif: Mazák and Mazácký Grúnik, Malenovický kotel, Satina Waterfalls, Ostravice Ridge, Ondrášovy díry (Ondrašovy ďury in Laš) and other smaller ones on the outskirts of the massif.
Lysá hora is one of the coldest, rainiest and windiest places in the Czech Republic due to its altitude exceeding 1300 m a.s.l.
In winter, a lot of snow falls here, its cover reaches its peak in March and usually exceeds 2 m. Snow cover occurs here every year from October to May. Snow can also occur in July and August.
Near the summit, at an altitude of 1313 m a.s.l. there is a 78-meter TV transmitter, and at an altitude of 1320 m a.s.l. meteorological observatory.
From the top of Łysa Góra, there is a view to the north and south. You can also see part of the Polish Upper Silesia.

The film was recorded on September 13, 2022.

Region