Podzimní túra v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Z Morávky stoupáme na Travný, šestý nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Na vrchol nevede žádná turistická stezka, jdeme po silnicích a cestách vyznačených v mapě. Z parkoviště Morávka - Malé Lipové se vydáme na západ, překročíme údolí Vlaského potoka a poté se vydáme na jih až do průsmyku Na Přelači. Z průsmyku se vydáme lesní cestou nejprve na vrchol Kozlanka a pak po cestě podél hranice přírodní rezervace dojdeme na Travný.

🇨🇿
🚶 Virtuální túra: Výstup na Travný z Morávky, Česká republika
🏞️ Trasa: Parkoviště Morávka – Malé Lipové (447 m n.m.; 49.602944, 18.518658) – Hotel Morávka (450 m n.m.; 49.600992, 18.515466) – Na Přelači (686 m n.m.; 49.600992, 18.515466) – Kozlanka (950 m n.m.; 49.573879, 18.498300) – Travný (1203 m n.m.; 49.561559, 18.507497)
🆔 Označení stezky: silnice a stezky vyznačené na mapě
📏 Délka: cca 6,5 km
⏲️ Doba chůze: cca 2:30 h
↗️ Suma přístupů: 758 m
↘️ Sestup: 0 m

00:00:23 Parkoviště Morávka – Malé Lipové
00:01:16 Řeka Morávka
00:04:13 Hotel Morávka
00:05:56 Vlaský potok
00:10:08 Svěcený potok
00:15:56 Potok
00:56:49 Na Přelači
01:35:23 Kozlanka
01:50:45 Hranice přírodní rezervace Travný
02:14:42 Travný
02:15:05 Petrova lavička

Moravskoslezské Beskydy – pohoří na hranici České republiky a Slovenska. Je to nejzápadnější část Západních Beskyd ve Vnějších Západních Karpatech. Od severozápadu s výrazným prahem klesá v Moravskoslezském podhůří (součást Podbeskydské pahorkatiny), na jih od Wsetyńských hor je oddělen Rożnovským příkopem s údolím Dolné Beczwy, na jihu- na východě ji odděluje od Jaworniki horní údolí Kisuca, na východě od Beskyd Śląski odděluje Jabłonkowski příkop, kterým protéká řeka Olza, a Międzygórze Jabłonkowskie s vrcholem Girowa. Rozloha takto označeného mezoregionu je 623 km² a pokrývá jihozápadní část Těšínského Slezska a severovýchodní část Moravy.
Moravskoslezské Beskydy tvoří karpatský flyš, převážně slezský napa. Dominují mu godulské pískovce, tvoří se istebenské pískovce.
Fyzikálně a geograficky se tato pohoří dělí na tři mikroregiony: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina a Klokočovská hornatina.
Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (1324 m n.m.).

Travný – vrchol v nadmořské výšce 1203 m n. m. v centrální části Moravskoslezských Beskyd v České republice, ležící mezi řekou Morávkou a potokem Mohelnicí.
Na západním svahu Travného se nachází přírodní rezervace Travný o rozloze 154,85 ha se zbytky přirozených bukových a jedlobukových lesů. Rezervace se rozkládá od břehu řeky Mohelnice v nadmořské výšce 530 m n. m. až po vrchol v nadmořské výšce 1203 m n. m. a dokonale ilustruje proměnlivost lesů v závislosti na nadmořské výšce. V nejnižších nadmořských výškách jsou lesy tvořeny převážně kyselými bučinami, s rostoucí nadmořskou výškou přibývá smrku a les postupně přechází ve smrko-bukové a v nejvyšších nadmořských výškách v tzv. smrkové třtinové lesy s občasným výskytem borovice kleče. Ve vyšších partiích pohoří se hojně vyskytují také borůvky, které v létě přitahují davy sběračů.
Travný je převážně zalesněný, ale z některých míst se otevírají výhledy směrem na Lysou horu a také panoramata Frýdku-Místku, Ostravy a severní části Ropického hřbetu od Prašivé po Javorový.
V současné době na vrchol nevede žádná značená turistická trasa.

Film byl natočen 18. října 2023.

🇬🇧
Autumn hike in the Silesian-Moravian Beskids in the Czech Republic. From Morávka we ascend to Travný, the sixth highest peak of this mountain range. There is no tourist trail leading to the peak, we follow roads and paths marked on the map. From the Morávka – Malé Lipové parking lot we head west, cross the Vlaský stream valley and then head south to reach the Na Přelači Pass. From the pass, we take a forest road first to the peak of Kozlanka and then, along the path along the border of the nature reserve, we reach Travný.

🚶 Virtual hike: Ascent to Travný Mountain from Morávka, Czech Republic
🏞️ Route: Car park Morávka – Malé Lipové (447 m a.s.l.; 49.602944, 18.518658) – Hotel Morávka (450 m a.s.l.; 49.600992, 18.515466) – Na Přelači (686 m a.s.l.; 49.600992, 18.515466) – Kozlanka (950 m a.s.l.; 49.573879, 18.498300) – Travný (1203 m a.s.l.; 49.561559, 18.507497)
🆔 Trail designation: roads and paths marked on the map
📏 Length: about 6.5 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 758 m
↘️ Sum down: 0 m

00:00:23 Car park Morávka – Malé Lipové
00:01:16 Morávka River
00:04:13 Hotel Morávka
00:05:56 Vlaský Stream
00:10:08 Svěcený Stream
00:15:56 Stream
00:56:49 Na Přelači
01:35:23 Kozlanka
01:50:45 The border of the Travný Nature Reserve
02:14:42 Travný
02:15:05 Petr’s bench

Moravian-Silesian Beskids – a mountain range on the border of the Czech Republic and Slovakia. It is the westernmost part of the Western Beskids in the Outer Western Carpathians. From the north-west, it descends with a distinct threshold in the Moravian-Silesian Foothills (part of the Podbeskydská pahorkatina), to the south from the Wsetyńskie Mountains it is separated by the Rożnów Trench with the Dolna Beczwa valley, in the south-east the upper Kisuca valley separates it from Jaworniki, in the east from the Beskid Śląski is separated by the Jabłonkowski Trench with the Olza River flowing through it and Międzygórze Jabłonkowskie with the Girowa peak. The area of ​​the mesoregion so designated is 623 km² and covers the south-western part of Cieszyn Silesia and the north-eastern part of Moravia.
The Moravian-Silesian Beskids are made of the Carpathian flysch, mainly of the Silesian nappa. It is dominated by the Godul sandstones, while the Istebna sandstones form.
In terms of physics and geography, these mountains are divided into three microregions: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina, and Klokočovská hornatina.
The highest peak is Lysá hora (1324 m a.s.l.).

Travný – a peak 1203 m a.s.l. in the central part of the Moravian-Silesian Beskids Mountains, Czech Republic, located between the Morávka River and the Mohelnice Stream.
On the western slope of Travný is the Travný Nature Reserve with an area of 154.85 hectares with remnants of natural beech and hemlock forests. The reserve stretches from the bank of the Mohelnice River at an altitude of 530 m a.s.l. to the summit at an altitude of 1203 m a.s.l. and perfectly illustrates the variability of forests depending on altitude. At the lowest altitudes, the forest consists mainly of acid beech; as the altitude increases, spruce becomes more abundant and the forest gradually changes to spruce-beech, and at the highest altitudes to so-called spruce cane forests, with occasional occurrence of dwarf pine. In the higher parts of the mountain, blueberries are also abundant, attracting crowds of pickers in summer.
Travný is mostly wooded, but from some places you can see views in the direction of Lysá hora, as well as panoramas of Frýdek-Místek, Ostrava and the northern part of the Ropicka range from Prašivá to Javorový.
At present, there is no marked hiking trail leading to the summit.

The film was recorded on October 18, 2023.

Region