Druhá část podzimního výšlapu v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Z vrcholu Travný sestoupíme do městečka Morávka. Vydáme se na východ po hlavním hřebeni masivu Travného, ​​až se dostaneme na nepříliš viditelný vrchol Malého Travného. Poté se cesta stáčí na sever a po hřebeni klesá do údolí Vlaského potoka. Podél potoka dojdeme k hotelu Morávka.

🇨🇿
🚶 Virtuální túra: Sestup z Travného přes Malý Travný do Morávky, Česká republika
🏞️ Trasa: Travný (1203 m n.m.; 49.561559, 18.507497) – Malý Travný (1100 m n.m.; 49.565444, 18.526516) – Památník partyzánům (887 m n.m.; 49.580035, 18.522273) – Pod Malým Travným (685 m n.m.; 49.587311, 18.516587) – Hotel Morávka (450 m n.m.; 49.600992, 18.515466)
🆔 Označení stezky: silnice a stezky vyznačené na mapě
📏 Délka: cca 6,0 km
⏲️ Doba chůze: cca 1:40 h
↗️ Suma přístupů: 751 m
↘️ Sestup: 0 m

00:00:22 Travný
00:00:43 Petrova lavička
00:25:12 Malý Travný
00:51:00 Pomník partyzánům padlým v roce 1944
01:10:41 Pod Malým Travným
01:28:27 Vlaský potok
01:30:22 Vlaský potok
01:31:23 Vlaský potok
01:36:29 Hotel Morávka

Moravskoslezské Beskydy – pohoří na hranici České republiky a Slovenska. Je to nejzápadnější část Západních Beskyd ve Vnějších Západních Karpatech. Od severozápadu s výrazným prahem klesá v Moravskoslezském podhůří (součást Podbeskydské pahorkatiny), na jih od Wsetyńských hor je oddělen Rożnovským příkopem s údolím Dolné Beczwy, na jihu- na východě ji odděluje od Jaworniki horní údolí Kisuca, na východě od Beskyd Śląski odděluje Jabłonkowski příkop, kterým protéká řeka Olza, a Międzygórze Jabłonkowskie s vrcholem Girowa. Rozloha takto označeného mezoregionu je 623 km² a pokrývá jihozápadní část Těšínského Slezska a severovýchodní část Moravy.
Moravskoslezské Beskydy tvoří karpatský flyš, převážně slezský napa. Dominují mu godulské pískovce, tvoří se istebenské pískovce.
Fyzikálně a geograficky se tato pohoří dělí na tři mikroregiony: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina a Klokočovská hornatina.
Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (1324 m n.m.).

Malý Travný – vrchol s výškou 1100 m n.m. v podkově masivu Travného, ​​ve střední části Moravskoslezských Beskyd v České republice, nacházející se na vodní nádrži Morawka. Vrchol a jeho svahy jsou pokryty lesem a na jižním svahu prameny Travného potoka. Kolem pramene Travný Potok je zřízeno chráněné území – Přírodní rezervace Travný Potok. Jeho součástí je smíšený bukový les s bohatou podrostní vegetací. Na severním hřebeni je pomník partyzánům, kteří zemřeli v roce 1944.

Film byl natočen 18. října 2023.

🇬🇧
The second part of the autumn hike in the Moravian-Silesian Beskids in the Czech Republic. From the Travný mountain we descend to the town of Morávka. We head east along the main ridge of the Travný massif, reaching the not very visible peak of Malý Travný. Then the path turns north and descends along a ridge into the Vlaský Stream valley. Along the stream we reach the Morávka Hotel.

🚶 Virtual hike: Sestup z Travného přes Malý Travný do Morávky, Czech Republic
🏞️ Route: Travný (1203 m a.s.l.; 49.561559, 18.507497) – Malý Travný (1100 m a.s.l.; 49.565444, 18.526516) – Monument to the partisans (887 m a.s.l.; 49.580035, 18.522273) – Crossing under Malý Travný (685 m a.s.l.; 49.587311, 18.516587) – Hotel Morávka (450 m a.s.l.; 49.600992, 18.515466)
🆔 Trail designation: roads and paths marked on the map
📏 Length: about 6.0 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 751 m
↘️ Sum down: 0 m

00:00:22 Travný
00:00:43 Petr’s bench
00:25:12 Malý Travný
00:51:00 Monument to the partisans who died in 1944
01:10:41 Crossing under Malý Travný
01:28:27 Vlaský Stream
01:30:22 Vlaský Stream
01:31:23 Vlaský Stream
01:36:29 Hotel Morávka

Moravian-Silesian Beskids – a mountain range on the border of the Czech Republic and Slovakia. It is the westernmost part of the Western Beskids in the Outer Western Carpathians. From the north-west, it descends with a distinct threshold in the Moravian-Silesian Foothills (part of the Podbeskydská pahorkatina), to the south from the Wsetyńskie Mountains it is separated by the Rożnów Trench with the Dolna Beczwa valley, in the south-east the upper Kisuca valley separates it from Jaworniki, in the east from the Beskid Śląski is separated by the Jabłonkowski Trench with the Olza River flowing through it and Międzygórze Jabłonkowskie with the Girowa peak. The area of ​​the mesoregion so designated is 623 km² and covers the south-western part of Cieszyn Silesia and the north-eastern part of Moravia.
The Moravian-Silesian Beskids are made of the Carpathian flysch, mainly of the Silesian nappa. It is dominated by the Godul sandstones, while the Istebna sandstones form.
In terms of physics and geography, these mountains are divided into three microregions: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina, and Klokočovská hornatina.
The highest peak is Lysá hora (1324 m a.s.l.).

Malý Travný – a peak with a height of 1100 m a.s.l. in the horseshoe of the Travný massif, in the central part of the Moravian-Silesian Beskids, located on the Morawka reservoir. The peak and its slopes are covered with forest, and on the southern slope there are sources of the Travný stream. A protected area has been established around the Travný Potok spring – the Travný Potok Nature Reserve. It includes a mixed beech forest with rich undergrowth vegetation. On the northern ridge there is a Monument to the Partisans who died in 1944.

The film was recorded on October 18, 2023.

Region