Druhá část letní túry v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Ze Smrku sestupujeme přes Malý Smrk do Ostravice. Po červené dojdeme po cestě do průsmyku Smrk, kde navštívíme vyhlídku s nádherným panoramatem Lysé hory. U průsmyku opouštíme stezku a jdeme po cestě na Malý Smrk. Vrátíme se na žlutou, po které sestoupíme až k rozcestí s červenou krkavčí stezkou nad vodní nádrží Šance. Poté údolím Ostravice dojdeme na nádraží v Ostravici.

🇨🇿
🚶 Virtuální túra: Sestup ze Smrku přes Malý Smrk do Ostravice, Česká republika
🏞️ Trasa: Smrk (1276 m n.m.; 49.508153, 18.370443) – Smrk, sedlo (1150 m n.m.; 49.509351, 18.383292) – Malý Smrk (1174 m n.m.; 49.510365, 18.386747) – Pod Malým Smrkem (994 m n.m.; 49.505088, 18.396217) – Červená krkavčí stezka (616 m n.m.; 49.507034, 18.414118) – Ostravice, Vlaková stanice (420 m n.m.; 49.537123, 18.393356)
🆔 Označení stezky: červená stezka, žlutá stezka, červená krkavčí stezka
📏 Délka: cca 9,1 km
⏲️ Doba chůze: cca 2:40 h
↗️ Suma přístupů: 952 m
↘️ Sestup: 98 m

00:00:22 Vyhlídka pod vrcholem Smrk
00:03:31 Smrk
00:10:18 Památník Jana Palacha
00:11:05 Památník Johna Lennona
00:24:50 Sedlo Smrk
00:25:04 Křížení červené, modré a žluté
00:27:41 Sjet ze stezky
00:32:23 Malý Smrk
00:38:14 Návrat na žlutou stezku a modrou stezku
00:53:54 Pod Malým Smrkem
00:54:08 Křižování žluté a modré stezki
01:27:45 Sjet ze stezky
01:35:32 Červená krkavčí stezka
02:33:20 Ostravice, nádraží

Moravskoslezské Beskydy – pohoří na hranici České republiky a Slovenska. Je to nejzápadnější část Západních Beskyd ve Vnějších Západních Karpatech. Od severozápadu s výrazným prahem klesá v Moravskoslezském podhůří (součást Podbeskydské pahorkatiny), na jih od Wsetyńských hor je oddělen Rożnovským příkopem s údolím Dolné Beczwy, na jihu- na východě ji odděluje od Jaworniki horní údolí Kisuca, na východě od Beskyd Śląski odděluje Jabłonkowski příkop, kterým protéká řeka Olza, a Międzygórze Jabłonkowskie s vrcholem Girowa. Rozloha takto označeného mezoregionu je 623 km² a pokrývá jihozápadní část Těšínského Slezska a severovýchodní část Moravy.
Moravskoslezské Beskydy tvoří karpatský flyš, převážně slezský napa. Dominují mu godulské pískovce, tvoří se istebenské pískovce.
Fyzikálně a geograficky se tato pohoří dělí na tři mikroregiony: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina a Klokočovská hornatina.
Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (1324 m n.m.).

Malý Smrk – vrchol s výškou 1174 m n. m. v Moravskoslezských Beskydech v České republice, ve východní části horského masivu Smrk. Vrchol je pokrytý lesem, z Sedlo Smrk je daleký výhled na Moravskoslezské Beskydy. Pod sedlem pramení Bučací potok, který v nadmořské výšce cca 800 m vytváří Bučací vodopád, jeden z největších kaskádových vodopádů v této části Karpat. Na jižním svahu Malého Smrku se nachází stejnojmenná přírodní rezervace s převahou smrkových lesů smíšených s bukem a jedlí. Na vrchol nevede žádná značená turistická stezka.

Film byl natočen 16. června 2023.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Smrk through Malý Smrk to Ostravice, Czech Republic
🏞️ Route: Smrk Mountain (1276 m a.s.l.; 49.508153, 18.370443) – Smrk Pass (1150 m a.s.l.; 49.509351, 18.383292) – Malý Smrk Mountain (1174 m a.s.l.; 49.510365, 18.386747) – Pod Malým Smrkem (994 m a.s.l.; 49.505088, 18.396217) – Red raven trail (616 m a.s.l.; 49.507034, 18.414118) – Ostravice, railway station (420 m a.s.l.; 49.537123, 18.393356)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail, red raven trail
📏 Length: about 9.1 km
⏲️ Walking time: about 2:40 h
↗️ Sum of approaches: 952 m
↘️ Sum down: 98 m

00:00:22 Viewpoint below the Smrk peak
00:03:31 Smrk Mountain
00:10:18 Jan Palach Memorial
00:11:05 John Lennon Memorial
00:24:50 Smrk Pass
00:25:04 Crossing of the red, blue and the yellow trails
00:27:41 Going off the trail
00:32:23 Malý Smrk Mountain
00:38:14 Return to the yellow trail and the blue trail
00:53:54 Pod Malým Smrkem
00:54:08 Crossing of the yellow trail and the blue trail
01:27:45 Going off the trail
01:35:32 Red raven trail
02:33:20 Ostravice, railway station

Moravian-Silesian Beskids – a mountain range on the border of the Czech Republic and Slovakia. It is the westernmost part of the Western Beskids in the Outer Western Carpathians. From the north-west, it descends with a distinct threshold in the Moravian-Silesian Foothills (part of the Podbeskydská pahorkatina), to the south from the Wsetyńskie Mountains it is separated by the Rożnów Trench with the Dolna Beczwa valley, in the south-east the upper Kisuca valley separates it from Jaworniki, in the east from the Beskid Śląski is separated by the Jabłonkowski Trench with the Olza River flowing through it and Międzygórze Jabłonkowskie with the Girowa peak. The area of ​​the mesoregion so designated is 623 km² and covers the south-western part of Cieszyn Silesia and the north-eastern part of Moravia.
The Moravian-Silesian Beskids are made of the Carpathian flysch, mainly of the Silesian nappa. It is dominated by the Godul sandstones, while the Istebna sandstones form.
In terms of physics and geography, these mountains are divided into three microregions: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina, and Klokočovská hornatina.
The highest peak is Lysá hora (1324 m a.s.l.).

Malý Smrk – a peak with a height of 1174 m a.s.l. in the Moravian-Silesian Beskids in the Czech Republic, in the eastern part of the Smrk mountain massif. The peak is covered with a forest, from the Smrk pass there is a distant view of the Moravian-Silesian Beskids. Under the pass, the Bučací stream has its source, which at an altitude of about 800 m creates the Bučací waterfall, one of the largest cascading waterfalls in this part of the Carpathians. On the southern slope of Mały Smrk there is a nature reserve of the same name with a predominance of spruce forests mixed with beech and fir. There is no marked hiking trail leading to the top.

The film was recorded on June 16, 2023.

Region