Wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ruszamy z parkingu w Pieskowej Skale, następnie podchodzimy pod Maczugę Herkulesa a potem odwiedzamy Zamek w Pieskowej Skale. Z zamku wędrujemy czarnym szlakiem po okolicznych lasach do skrzyżowania szlaków w Herianówce.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Maczuga Herkulesa w Pieskowej Skale, Polska
🏞️ Trasa: Pieskowa Skała parking (390 m n.p.m.; 50.244732, 19.778824) – Maczuga Herkulesa (389 m n.p.m.; 50.242889, 19.782965) – Zamek w Pieskowej Skale (414 m n.p.m.; 50.244227, 19.780208) – Herianówka, skrzyżowanie szlaków (441 m n.p.m.; 50.246965, 19.802020)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak
📏 Długość: około 3,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 109 m
↘️ Suma zejść: 57 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.
Maczuga Herkulesa – maczuga skalna znajdująca się w Pieskowej Skale (część wsi Sułoszowa) zbudowana z twardych wapieni skalistych. Stanowi jedną z głównch atrakcji Ojcowskiego Parku Narodowego znajdującego się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Zamek w Pieskowej Skale – średniowieczny zamek zudowany w XIV w. będący elementem łańcucha obronnego Orlich Gniazd. W XVI został przebudowany na renesansową rezydencję.

00:00:22 Pieskowa Skała parking
00:03:30 Mogiła 65 powstańców z 1863 r.
00:07:04 Maczuga Herkulesa
00:14:50 Skrzyżowanie czerwonego, żółtego i czarnego szlaku
00:15:52 Zamek w Pieskowej Skale
00:25:00 Skrzyżowanie czerwonego i czarnego szlaku
00:28:27 Mogiła powstańców z 1863 r.
00:36:30 Podzamcze
00:57:51 Herianówka, skrzyżowanie czerwonego i czarnego szlaku

Film zarejestrowany w dniu 20 grudnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hercules’s mace in Pieskowa Skała, Poland
🏞️ Route: Pieskowa Skała parking (390 m a.s.l.; 50.244732, 19.778824) – Hercules’s mace (389 m a.s.l.; 50.242889, 19.782965) – Castle in Pieskowa Skała (414 m a.s.l.; 50.244227, 19.780208) – Herianówka, crossroads of red and black trails (441 m a.s.l.; 50.246965, 19.802020)
🆔 Trail designation: black trail
📏 Length: about 3.4 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 109 m
↘️ Sum down: 57 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.
Hercules’s mace – a rock club located in Pieskowa Skała (part of the Sułoszowa village) built of hard rocky limestones. It is one of the main attractions of the Ojców National Park located in Jura Krakowsko-Częstochowska.
Castle in Pieskowa Skała – a medieval castle built in the 14th century, being an element of the defense chain of the Eagles’ Nests. In the 16th century it was rebuilt into a Renaissance residence.

00:00:22 Pieskowa Skała parking
00:03:30 The grave of 65 insurgents from 1863
00:07:04 Hercules’s mace
00:14:50 Crossroads of red, yellow and black trails
00:15:52 Castle in Pieskowa Skała
00:25:00 Crossroads of red and black trails
00:28:27 Grave of insurgents from 1863
00:36:30 Podzamcze
00:57:51 Herianówka, crossroads of red and black trails

The film was recorded on December 20, 2020.

Region