Druhá část podzimního výšlapu v Hrubém Jeseníku v České republice. Z vrcholu Vysoké hole sestoupíme na vrchol Petrovy Kameny, na který je v tuto roční dobu zakázán výstup. Poté sestoupíme do Velkého kotle, ledovcového karu, který patří k botanicky nejcennějším územím Národní přírodní rezervace Praděd. Pramení zde řeka Moravice a jejím údolím dále klesáme do města Malá Morávka.

🇨🇿
🚶 Virtuální túra: Sestup z Vysoké hole přes Petrovy Kameny do Malé Morávky, Česká republika
🏞️ Trasa: Vysoká hole (1465 m n.m.; 50.062615, 17.235242) – Petrovy kameny (1447 m n.m.; 50.068462, 17.233794) – Nad Ovčárnou (1368 m n.m.; 50.066029, 17.241400) – Nad Velkým kotlem (1370 m n.m.; 50.063225, 17.247511) – Velký kotel – nástup (1108 m n.m.; 50.053092, 17.245295) – Slezská cesta (855 m n.m.; 50.038195, 17.264659) – Karlov, Moravice, Malá Morávka (748 m n.m.; 50.026259, 17.275322)
🆔 Označení stezky: červená stezka, modrá stezka
📏 Délka: cca 7,5 km
⏲️ Doba chůze: cca 2:00 h
↗️ Suma přístupů: 27 m
↘️ Sestup: 733 m

00:00:44 Vysoká hole
00:10:18 Petrovy kameny
00:19:48 Nad Ovčárnou
00:29:59 Nad Velkým kotlem
01:07:37 Potok Moravice
01:08:15 Velký kotel – nástup
01:15:46 Potok Moravice
01:41:49 Slezská cesta
02:00:10 Karlov, Moravice, Malá Morávka

Hrubý Jeseník – mezoregion, který je součástí Východních Sudet a pohoří Jeseníky. Nachází se v severovýchodních Čechách – na pomezí Moravy a Slezska, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na severozápadě je ohraničeno Zlatými horami, na severu a severovýchodě Opavským pohořím, na východě a jihovýchodě Nízkým Jeseníkem a na západě a jihozápadě Hanušovickou vrchovinou. Nejvyšším vrcholem je Praděd, 1 491 m n. m., s televizní věží Praděd, vysokou 146 m.
Podle geomorfologického členění navrženého prof. Jaromíra Demka byly ve Vysokém Jeseníku identifikovány tyto mikroregiony a jejich části: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologicky patří Hrubý Jeseník do geologického celku Východní Sudety (silesikum). Je budován metamorfovanými horninami, především rulami, různými druhy slídových břidlic, amfibolitů, kvarcitů, mramorů a dalších. Krajní východní část je budována slabě metamorfovanými sedimentárními horninami slezskomoravského pásma (andelskohorské souvrství), především fylity, metablatníky, jílovité kovové břidlice, ojediněle jemnozrnné pískovce.
V oblasti Hrubého Jeseníku se díky své výšce vyskytují vegetační vrstvy. Podhůří jsou nyní louky a orná pole. Dolní montánní pásmo dříve tvořily smíšené lesy s převahou buku, které byly většinou nahrazeny smrkovými lesy. Horní montánní pásmo je v současnosti tvořeno smrkovými lesy vysázenými člověkem. Poblíž horní hranice horského lesa nabývají smrky zakrslou podobu, utvářenou zde vanoucími větry. Doprovázejí je typické horské druhy, jako je bříza karpatská, slezská vrba nebo jeřáb. Ve svrchním subalpínském pásmu dominují bylinné druhy a skalní lišejníky. Původně se v Jeseníkách nevyskytovala borovice horská, která zde byla vysazena na přelomu 19. a 20. století.

Petrovy kameny – vrchol s výškou 1447 m n.m. v pohoří Hrubý Jeseník, na severovýchodě České republiky, ve východních Sudetech. Je čtvrtým nejvyšším vrcholem tohoto pohoří. Nachází se v centru Hrubého Jeseníku, v masivu Pradědské hornatiny, na jejím hlavním hřebeni, táhnoucím se od sedla Červenohorské sedlo až po sedlo Skřítek. Je to vrchol snadno rozpoznatelný z dálky. Má charakteristický „zubový“ tvar skalní skupiny vyčnívající z vrcholu hory.
Hora je omezena: ze severu průsmykem U Barborky a údolím potoka Bílé Opavy, z východu údolím krátkého bezejmenného potoka, který je přítokem potoka Bílá Opava, z jihu údolím potoka Bílá Opava. Sedlo průsmyk u Petrových kamenů, od jihozápadu údolím potoka Sviní potok tekoucí v rokli Sviní žleb a od západu údolí Velkého Dědova potoka tekoucího v rokli Důl Velkého Děda.
Všechny sjezdovky jsou zalesněné od cca 1360 m n.m. směrem dolů – většinou smrkovým lesem. Nahoře v souladu s stupňovitým systémem klimatických a rostlinných pásem dominují vysokohorské pastviny pokryté loukami a horskými borovými poli. Na svazích je několik prořezů, pasek a svahů, kde jsou vyznačeny trasy pro sjezdové lyžování. Navíc na svazích nejsou žádné velké skály nebo skalní skupiny.
Vrchol je skalní seskupení o rozměrech přibližně 45 × 10 m a výšce přibližně 7 m, složené ze tří hlavních skal. Skalní skupina vděčí za svůj členitý tvar procesu intenzivního mrazového zvětrávání. Vrchol je v zasněženém období vyhlídkou na okolní horské štíty a pohoří, ale v období od jara do podzimu se na vrcholu z důvodu ochrany cenného ekosystému zde zřízené národní přírodní rezervace Praděd zdržuje. je zakázáno.

Film byl natočen 20. septembra 2023.

🇬🇧
The second part of the autumn hike in the High Ash Mountains in the Czech Republic. From the top of Vysoká hola we descend to the peak of Petrovy Kameny, which is forbidden to climb at this time of year. Then we descend to the Velký kotel, a glacial cirque that is one of the most botanically valuable areas of the Praděd National Nature Reserve. The Moravice River has its sources here, and through its valley we descend further to the town of Malá Morávka.

🚶 Virtual hike: Descent from Vysoká hole through Petrovy kameny to Malá Morávka, Czech Republic
🏞️ Route: Vysoká hole (1465 m a.s.l.; 50.062615, 17.235242) – Petrovy kameny (1447 m a.s.l.; 50.068462, 17.233794) – Nad Ovčárnou (1368 m a.s.l.; 50.066029, 17.241400) – Nad Velkým kotlem (1370 m a.s.l.; 50.063225, 17.247511) – Velký kotel – nástup (1108 m a.s.l.; 50.053092, 17.245295) – Slezská cesta (855 m a.s.l.; 50.038195, 17.264659) – Karlov, Moravice, Malá Morávka (748 m a.s.l.; 50.026259, 17.275322)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail
📏 Length: about 7.5 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 27 m
↘️ Sum down: 733 m

00:00:44 Vysoká hole
00:10:18 Petrovy kameny
00:19:48 Nad Ovčárnou
00:29:59 Nad Velkým kotlem
01:07:37 Moravice stream
01:08:15 Velký kotel – nástup
01:15:46 Moravice stream
01:41:49 Slezská cesta
02:00:10 Karlov, Moravice, Malá Morávka

High Ash Mountains – a mesoregion that is part of the Eastern Sudetes and the Jeseníky mountain range. It is located in north-eastern Bohemia – on the border of Moravia and Silesia, in the Olomouc and Moravian-Silesian regions. It is bordered to the north-west by the Golden Mountains, to the north and north-east by the Opava Mountains, to the east and south-east by the Low Jeseník Mountains, and to the west and south-west by the Hanušovická vrchovina. The highest peak is Praděd, 1491 m a.s.l., with the Praděd TV Tower, 146 m high.
According to the geomorphological division proposed by prof. Jaromír Demek, the following microregions and its parts have been identified in the High Ash Mountains: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologically, Vysoky Jeseník belongs to the geological unit of the Eastern Sudetes (silesikum). It is built of metamorphic rocks, mainly gneisses, various types of mica schists, amphibolites, quartzites, marbles and others. The extreme eastern part is built of poorly metamorphosed sedimentary rocks belonging to the Silesian-Moravian zone (Andelskohorská Formation), mainly phyllites, metamudstones, clay metal shales, and occasionally fine-grained sandstones.
In the area of the High Ash Mountains, due to its height, there are vegetation layers. The foothills are now meadows and arable fields. The lower montane zone formerly consisted of mixed forests, with a predominance of beech, which were mostly replaced by spruce forests. The upper montane zone is currently made up of spruce forests planted by man. Near the upper limit of the montane forest spruces assume a dwarf form, shaped by the winds blowing here. They are accompanied by typical mountain species, such as the Carpathian birch, Silesian willow or rowan. Herbaceous species and rock lichens dominate in the upper subalpine zone. Originally, there was no mountain pine in Jeseníky, which was planted here at the turn of the 19th and 20th centuries.

Petrovy Kameny – a peak with a height of 1447 m a.s.l. in the High Ash Mountains range, in the north-eastern Czech Republic, in the Eastern Sudetes. It is the fourth highest peak of this mountain range. It is located in the center of the High Ash Mountains, in the Pradědská hornatina massif, on its main ridge, stretching from the Červenohorské sedlo pass to the Skřítek pass. It is a peak easily recognizable from a distance. It has the characteristic „tooth“ shape of a rock group protruding from the top of the mountain.
The mountain is limited by: from the north the U Barborky pass and the valley of the Bílá Opava stream, from the east by the valley of a short, unnamed stream, which is a tributary of the Bílá Opava stream, from the south by the Sedlo pass at Petrových kamenů, from the southwest by the valley of the stream called Sviní the stream flowing in the Sviní žleb gully and from the west the valley of the Velký Dědův stream flowing in the Důl Velkeho Děda gully.
All slopes are forested from approximately 1360 m a.s.l. downwards – mostly through spruce forest. Above, in accordance with the tiered system of climatic and plant zones, high mountain pastures, covered with meadows and mountain pine fields, dominate. There are a few thinnings, clearings and slope sections on the slopes, where downhill skiing routes have been marked. Moreover, there are no large rocks or rock groups on the slopes.
The peak is a rock group measuring approximately 45 × 10 m and approximately 7 m high, composed of three main rocks. The rock group owes its jagged shape to the process of intense frost weathering. The peak is a viewpoint of the surrounding mountain peaks and mountain ranges during the snow-covered period, but in the period from spring to autumn, due to the protection of the valuable ecosystem of the Praděd national nature reserve established here, staying on the peak is prohibited.

The film was recorded on September 20, 2023.

Region