Vyhlídková túra po Hrubém Jeseníku v České republice. Z Malé Morávky se vydáme po zelené a červené stezce na Vysokou hole, druhý nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Zelená stezka vede údolím Kotelského potoka k chatě Alfrédka. Kvůli uzavřené části červené si zkracujeme trasu po cestě vedoucí podél bývalé sjezdovky. Po návratu na stezku horním horským lesem dojdeme k prameni Jeléní studánky. Poté přes rozsáhlé a malebné pastviny míjíme vrcholy Jelení hřbet, Velký Máj, Kamzičník a dostáváme se na vrchol Vysoké hole.

🇨🇿
🚶 Virtuální túra: Výstup na Vysokou hole, Česká republika
🏞️ Trasa: Malá Morávka – Karlov pod Pradědem, parkoviště (722 m n.m.; 50.021321, 17.282932) – Malá Morávka, Karlov, zelená stezka (751 m n.m.; 50.026752, 17.272240) – Pod Kloboukem (790 m n.m.; 50.024915, 17.260989) – Mravencovka (894 m n.m.; 50.017161, 17.250469) – Alfrédka (1081 m n.m..; 50.020040, 17.213263) – Pod Jelení studánkou (1203 m n.m.; 50.028021, 17.204147) – Jelení studánka (1311 m n.m.; 50.034370, 17.197772) – Nad Malým kotlem (1335 m n.m.; 50.041371, 17.207103) – Kamzičník (1420 m n.m.; 50.053261, 17.226766) – Historický hraniční kámen (1461 m n.m.; 50.059846, 17.231165) – Vysoká hole (1465 m n.m.; 50.062615, 17.235242)
🆔 Označení stezky: zelená stezka, červená stezka
📏 Délka: cca 13,0 km
⏲️ Doba chůze: cca 4:20 h
↗️ Suma přístupů: 744 m
↘️ Sestup: 32 m

00:00:22 Malá Morávka – Karlov pod Pradědem, parkoviště
00:11:29 Malá Morávka, Karlov, zelená stezka
00:18:58 Kotelný potok
00:24:04 Pod Kloboukem
00:39:15 Mravencovka
01:21:16 Alfrédka
01:22:20 Sjíždění ze stezky
01:46:13 Pod Jelení studánkou
02:03:47 Jelení studánka
02:21:29 Nad Malým kotlem
02:32:06 Velký Máj
02:52:39 Kamzičník
03:03:58 Vysoká hole, vedlejší vrchol
03:07:07 Historický hraniční kámen
03:13:14 Vysoká hole, hlavní vrchol

Hrubý Jeseník – mezoregion, který je součástí Východních Sudet a pohoří Jeseníky. Nachází se v severovýchodních Čechách – na pomezí Moravy a Slezska, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na severozápadě je ohraničeno Zlatými horami, na severu a severovýchodě Opavským pohořím, na východě a jihovýchodě Nízkým Jeseníkem a na západě a jihozápadě Hanušovickou vrchovinou. Nejvyšším vrcholem je Praděd, 1 491 m n. m., s televizní věží Praděd, vysokou 146 m.
Podle geomorfologického členění navrženého prof. Jaromíra Demka byly ve Vysokém Jeseníku identifikovány tyto mikroregiony a jejich části: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologicky patří Hrubý Jeseník do geologického celku Východní Sudety (silesikum). Je budován metamorfovanými horninami, především rulami, různými druhy slídových břidlic, amfibolitů, kvarcitů, mramorů a dalších. Krajní východní část je budována slabě metamorfovanými sedimentárními horninami slezskomoravského pásma (andelskohorské souvrství), především fylity, metablatníky, jílovité kovové břidlice, ojediněle jemnozrnné pískovce.
V oblasti Hrubého Jeseníku se díky své výšce vyskytují vegetační vrstvy. Podhůří jsou nyní louky a orná pole. Dolní montánní pásmo dříve tvořily smíšené lesy s převahou buku, které byly většinou nahrazeny smrkovými lesy. Horní montánní pásmo je v současnosti tvořeno smrkovými lesy vysázenými člověkem. Poblíž horní hranice horského lesa nabývají smrky zakrslou podobu, utvářenou zde vanoucími větry. Doprovázejí je typické horské druhy, jako je bříza karpatská, slezská vrba nebo jeřáb. Ve svrchním subalpínském pásmu dominují bylinné druhy a skalní lišejníky. Původně se v Jeseníkách nevyskytovala borovice horská, která zde byla vysazena na přelomu 19. a 20. století.

Vysoká hole – vrchol s výškou 1 465 m n. m. v pohoří Hrubý Jeseník, na severovýchodě České republiky, ve východních Sudetech.
Vysoká hole je druhá nejvyšší hora Hrubého Jeseníku, ležící v masivu Pradědské hornatiny. Je to velmi rozlehlá hora se zarovnaným a zploštělým vrcholem o rozloze cca 20 ha, nacházející se asi 2,5 km jižně od hory Praděd, ležící na jejím hlavním hřebeni, táhnoucím se od sedla Červenohorské sedlo k průsmyku Skřítek. Hora je ohraničena: ze severu průsmykem U Barborky a údolím potoka Bílé Opavy, z východu průsmykem o výšce 1 018 m n. m. na vrchol Hradečná, od jihovýchodu údolí Bělokamenného potoka, průsmyk s výškou 1 206 m n.m. směrem k vrcholu Temná a průsmyku s výškou 1028 m n.m. směrem k vrcholu Ráztok, od jihozápadu vrchol Kamzičník a údolí potoka Divoká Desná a od severozápadu údolí potoka Sviní.
Vysoká hole má dva vrcholy. Hlavní vrchol se nachází cca 200 m východně od turistické stezky mezi alpskou trávou a je vysoký 1464,8 m. Vedlejší vrchol s výškou 1464,66 m se nachází přibližně 575 m jihozápadně od hlavního vrcholu a jmenuje se Vysoká hole–JZ.
Celá zarovnaná vrcholová oblast a horní části jejích svahů se nachází v přírodní rezervaci Praděd, zřízené v roce 1991 o rozloze cca 2031 ha, sdružující 6 samostatných rezervací: Petrovy kameny, Velká kotlina, Malá kotlina, Vrchol Pradědu, Divoký důl a Bílá Opava, která je součástí samostatného chráněného území s názvem CHKO Jeseníky.

Film byl natočen 20. septembra 2023.

🇬🇧
A scenic hike on the High Ash Mountains in the Czech Republic. From Malá Morávka, we follow the green and red trails to Vysoká hole, the second highest peak of this mountain range. The green trail leads through the Kotelný Stream Valley to the Alfrédka cottage. Due to the closed part of the red trail, we shorten the route along a path leading along the former ski slope. After returning to the trail through the upper montane forest, we reach the Jeléní studánka spring. Then, through extensive and scenic pastures, we pass the peaks of Jelení hřbet, Velký Máj, Kamzičník and reach the peak of Vysoká hole.

🚶 Virtual hike: Ascent to Vysoká hole, Czech Republic
🏞️ Route: Malá Morávka – Karlov pod Pradědem, parking (722 m a.s.l.; 50.021321, 17.282932) – Malá Morávka, Karlov, green trail (751 m a.s.l.; 50.026752, 17.272240) – Pod Kloboukem (790 m a.s.l.; 50.024915, 17.260989) – Mravencovka (894 m a.s.l.; 50.017161, 17.250469) – Alfrédka (1081 m a.s.l.; 50.020040, 17.213263) – Pod Jelení studánkou (1203 m a.s.l.; 50.028021, 17.204147) – Jelení studánka (1311 m a.s.l.; 50.034370, 17.197772) – Nad Malým kotlem (1335 m a.s.l.; 50.041371, 17.207103) – Kamzičník (1420 m a.s.l.; 50.053261, 17.226766) – Historic border stone (1461 m a.s.l.; 50.059846, 17.231165) – Vysoká hole (1465 m a.s.l.; 50.062615, 17.235242)
🆔 Trail designation: green trail, red trail
📏 Length: about 13.0 km
⏲️ Walking time: about 4:20 h
↗️ Sum of approaches: 744 m
↘️ Sum down: 32 m

00:00:22 Malá Morávka – Karlov pod Pradědem, parking
00:11:29 Malá Morávka, Karlov, green trail
00:18:58 Kotelný stream
00:24:04 Pod Kloboukem
00:39:15 Mravencovka
01:21:16 Alfrédka
01:22:20 Going off the trail
01:46:13 Pod Jelení studánkou
02:03:47 Jelení studánka
02:21:29 Nad Malým kotlem
02:32:06 Velký Máj
02:52:39 Kamzičník
03:03:58 Vysoká hole, secondary peak
03:07:07 Historic border stone
03:13:14 Vysoká hole, main peak

High Ash Mountains – a mesoregion that is part of the Eastern Sudetes and the Jeseníky mountain range. It is located in north-eastern Bohemia – on the border of Moravia and Silesia, in the Olomouc and Moravian-Silesian regions. It is bordered to the north-west by the Golden Mountains, to the north and north-east by the Opava Mountains, to the east and south-east by the Low Jeseník Mountains, and to the west and south-west by the Hanušovická vrchovina. The highest peak is Praděd, 1491 m a.s.l., with the Praděd TV Tower, 146 m high.
According to the geomorphological division proposed by prof. Jaromír Demek, the following microregions and its parts have been identified in the High Ash Mountains: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologically, Vysoky Jeseník belongs to the geological unit of the Eastern Sudetes (silesikum). It is built of metamorphic rocks, mainly gneisses, various types of mica schists, amphibolites, quartzites, marbles and others. The extreme eastern part is built of poorly metamorphosed sedimentary rocks belonging to the Silesian-Moravian zone (Andelskohorská Formation), mainly phyllites, metamudstones, clay metal shales, and occasionally fine-grained sandstones.
In the area of the High Ash Mountains, due to its height, there are vegetation layers. The foothills are now meadows and arable fields. The lower montane zone formerly consisted of mixed forests, with a predominance of beech, which were mostly replaced by spruce forests. The upper montane zone is currently made up of spruce forests planted by man. Near the upper limit of the montane forest spruces assume a dwarf form, shaped by the winds blowing here. They are accompanied by typical mountain species, such as the Carpathian birch, Silesian willow or rowan. Herbaceous species and rock lichens dominate in the upper subalpine zone. Originally, there was no mountain pine in Jeseníky, which was planted here at the turn of the 19th and 20th centuries.

Vysoká hole – a peak with a height of 1465 m a.s.l. in the High Ash Mountains, in the north-eastern Czech Republic, in the Eastern Sudetes.
Vysoká hole is the second highest mountain of the High Ash Mountains, located in the Pradědská hornatina massif. It is a very large mountain with a leveled and flattened peak area of approximately 20 ha, located approximately 2.5 km south of Mount Praděd, lying on its main ridge, stretching from the Červenohorské sedlo pass to the Skřítek pass. The mountain is limited by: from the north the U Barborky pass and the valley of the White Opava stream, from the east by a pass with a height of 1,018 m a.s.l. towards the Hradečná peak, from the southeast the valley of the Bělokamenný Potok stream, a pass with a height of 1,206 m a.s.l. towards the Temná peak and a pass with a height of 1028 m a.s.l. towards the Ráztok peak, from the southwest the Kamzičník peak and the valley of the Divoká Desná stream and from the north-west the valley of the Sviní stream.
Vysoká hole has two peaks. The main peak is located approximately 200 m east of the hiking trail among an expanse of alpine grass and is 1,464.8 m high. The secondary peak, 1,464.66 m high, is located approximately 575 m southwest of the main peak and is called Vysoká hole–JZ.
The entire flattened summit area and the upper parts of its slopes are located in the Praděd nature reserve, established in 1991 with an area of approximately 2,031 ha, combining 6 separate reserves: Petrovy kameny, Velká kotlina, Malá kotlina, Vrchol Pradědu, Divoký důl and Bílá Opava, which is part of a separate protected area called the Jeseníky Protected Landscape Area.

The film was recorded on September 20, 2023.

Region