Jarní turistika v Hrubém Jeseníku v České republice. Krásným údolím Bílé Opavy vystoupáme na nejvyšší vrchol tohoto pohoří Praděd. Stezka vede po břehu řeky, která se prodírá strmým a hlubokým údolím. Cestou míjíme četné vodopády, kaskády a peřeje a co chvíli překonáváme dřevěné mosty mezi břehy řeky. Na konci údolí míjíme útulnu Barborka a pokračujeme po zelenou stezkou na vrchol Pradědu. Na vrcholu stojí televizní věž s vyhlídkovou plošinou, ze které jsou fantastické výhledy na všechny čtyři světové strany.

🇨🇿
🚶 Virtuální túra: Výstup na Praděd údolím Bílé Opavy, Česká republika
🏞️ Trasa: Karlova Studánka, parkoviště (847 m n.m.; 50.077227, 17.294551) – Údolí Bílé Opavy (850 m n.m.; 50.077152, 17.294240) – Na paloučku (972 m n.m.; 50.079708, 17.277226) – Nad vodopády Bílé Opavy (1167 m n.m.; 50.078173, 17.256867) – Pod Ovčárnou (1224 m n.m.; 50.075067, 17.244297) – Barborka – tur. chata (1321 m n.m.; 50.076677, 17.230788) – Pod Pradědem (1404 m n.m.; 50.080775, 17.221110) – Praděd, rozc. (1419 m n.m.; 50.083687, 17.222043) – Praděd (1491 m n.m.; 50.082943, 17.231751)
🆔 Označení stezky: žlutá stezka, modrá stezka, zelená stezka
📏 Délka: cca 8,1 km
⏲️ Doba chůze: cca 3:20 h
↗️ Suma přístupů: 647 m
↘️ Sestup: 16 m

00:00:21 Karlova Studánka, parkoviště
00:00:58 Údolí Bílé Opavy
00:27:11 Na paloučku
00:27:23 Křížení modré a žluté stezky
01:33:56 Nad vodopády Bílé Opavy
01:34:09 Křížení modré a žluté stezky
01:50:08 Pod Ovčárnou
01:50:19 Křížení modré a žluté stezky
02:09:00 Barborka – tur. chata
02:12:39 Křížení modré, zelené a červené stezky
02:31:00 Pod Pradědem
02:31:11 Křížení modré, zelené a červené stezky
02:36:40 Praděd, rozc.
02:36:51 Křížení zelené a červené stezky
02:59:00 Praděd
03:00:10 Vyhlídka na televizní věži

Hrubý Jeseník – mezoregion, který je součástí Východních Sudet a pohoří Jeseníky. Nachází se v severovýchodních Čechách – na pomezí Moravy a Slezska, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na severozápadě je ohraničeno Zlatými horami, na severu a severovýchodě Opavským pohořím, na východě a jihovýchodě Nízkým Jeseníkem a na západě a jihozápadě Hanušovickou vrchovinou. . Nejvyšším vrcholem je Praděd, 1 491 m n. m., s televizní věží Praděd, vysokou 146 m.
Podle geomorfologického členění navrženého prof. Jaromíra Demka byly ve Vysokém Jeseníku identifikovány tyto mikroregiony a jejich části: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologicky patří Hrubý Jeseník do geologického celku Východní Sudety (silesikum). Je budován metamorfovanými horninami, především rulami, různými druhy slídových břidlic, amfibolitů, kvarcitů, mramorů a dalších. Krajní východní část je budována slabě metamorfovanými sedimentárními horninami slezskomoravského pásma (andelskohorské souvrství), především fylity, metablatníky, jílovité kovové břidlice, ojediněle jemnozrnné pískovce.
V oblasti Hrubého Jeseníku se díky své výšce vyskytují vegetační vrstvy. Podhůří jsou nyní louky a orná pole. Dolní montánní pásmo dříve tvořily smíšené lesy s převahou buku, které byly většinou nahrazeny smrkovými lesy. Horní montánní pásmo je v současnosti tvořeno smrkovými lesy vysázenými člověkem. Poblíž horní hranice horského lesa nabývají smrky zakrslou podobu, utvářenou zde vanoucími větry. Doprovázejí je typické horské druhy, jako je bříza karpatská, slezská vrba nebo jeřáb. Ve svrchním subalpínském pásmu dominují bylinné druhy a skalní lišejníky. Původně se v Jeseníkách nevyskytovala borovice horská, která zde byla vysazena na přelomu 19. a 20. století.

Praděd – vrchol s výškou 1 491 m n. m., nejvyšší v pohoří Hrubého Jeseníku. Praděd je vrchol s největší tzv minimální relativní denivelace (výraznost) Hrubého Jeseníku, který dosahuje výšky 983 m. Góra Nachází se v centrální oblasti celého pohoří Vysoký Jeseník, v severovýchodní části mikroregionu Pradědská hornatina. Vrchol je exponovaný a nabízí široké panorama Vysokých Jeseníků, Opavy, Zlatých hor, masivu Śnieżnik a Nízkého Jeseníku. Nachází se zde televizní věž zprovozněná v roce 1980 s výškou 146 m.
Svahy jsou od výšky (1250-1400) m nad mořem víceméně zalesněny. – v převážné většině smrkový les a na úpatí severozápadního svahu jsou malé plochy porostlé smíšeným lesem. Nahoře, v souladu s vícepodlažním systémem klimatických a rostlinných zón, dominují vysokohorské pastviny pokryté loukami a na severozápadních, severovýchodních, východních a jižních svazích – pole horské borovice. Na severozápadním svahu se nachází skupina skal zvaná Tabulové skály.

Údolí Bílé Opavy – údolí považované za jedno z nejkrásnějších v Jeseníkách. Je to strmé a hluboké údolí, kterým protéká prudký horský potok, na kterém jsou četné vodopády, kaskády a peřeje. Nejvyšší vodopád v Bílé Opavě je vysoký téměř 8 metrů. Staré, shnilé stromy, vyvrácené kmeny a pařezy smrků porostlé mechem vytvářejí dojem divokosti údolí. Horní část údolí nad vodopády je budována převážně rulou, střední a spodní částí břidlice a křemence. Heterogenní složení hornin v údolí Bílé Opavy způsobuje jejich nepravidelné zvrásnění, různou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vodní erozi. V důsledku těchto přírodních procesů vznikly v korytě řeky Bílé Opavy skalní výchozy, peřeje, hluboké tůně, kaskády, vodopády a méně často erozní útvary vyhloubené ve skalách. Dnem údolí vede turistická trasa, která v některých úsecích vede po lávkách, žebřících a je zajištěna řetězy.

Film byl natočen 22. května 2023.

🇬🇧
Spring hiking in Hrubý Jeseník in the Czech Republic. We ascend the highest peak of this mountain range, Praděd, through the beautiful valley of the White Opava. The trail leads along the river bank, which cuts through a steep and deep valley. Along the way, we pass numerous waterfalls, cascades and rapids, and every now and then we cross wooden bridges between the banks of the river. At the end of the valley we pass the Barborka shelter and continue along the green trail to the top of Praděd. At the top there is a TV tower with a viewing platform, from which there are fantastic views on all four sides of the world.

🚶 Virtual hike: Ascent to Praděd Mountain through White Opava Valley, Czech Republic
🏞️ Route: Karlova Studánka, parking (847 m a.s.l.; 50.077227, 17.294551) – White Opava Valley (850 m a.s.l.; 50.077152, 17.294240) – Na paloučku (972 m a.s.l.; 50.079708, 17.277226) – Above the White Opava waterfalls (1167 m a.s.l.; 50.078173, 17.256867) – Pod Ovčárnou (1224 m a.s.l.; 50.075067, 17.244297) – Barborka mountain shelter (1321 m a.s.l.; 50.076677, 17.230788) – Pod Pradědem (1404 m a.s.l.; 50.080775, 17.221110) – Praděd, rozc. (1419 m a.s.l.; 50.083687, 17.222043) – Praděd Mountain (1491 m a.s.l.; 50.082943, 17.231751)
🆔 Trail designation: yellow trail, blue trail, green trail
📏 Length: about 8.1 km
⏲️ Walking time: about 3:20 h
↗️ Sum of approaches: 647 m
↘️ Sum down: 16 m

00:00:21 Karlova Studánka, parking
00:00:58 White Opava Valley
00:27:11 Na paloučku
00:27:23 Crossing of the blue and the yellow trails
01:33:56 Above the White Opava waterfalls
01:34:09 Crossing of the blue and the yellow trails
01:50:08 Pod Ovčárnou
01:50:19 Crossing of the blue and the yellow trails
02:09:00 Barborka mountain shelter
02:12:39 Crossing of the blue, green and the red trails
02:31:00 Pod Pradědem
02:31:11 Crossing of the blue, green and the red trails
02:36:40 Praděd, rozc.
02:36:51 Crossing of the green and the red trails
02:59:00 Praděd Mountain
03:00:10 Viewpoint on the TV tower

High Ash Mountains – a mesoregion that is part of the Eastern Sudetes and the Jeseníky mountain range. It is located in north-eastern Bohemia – on the border of Moravia and Silesia, in the Olomouc and Moravian-Silesian regions. It is bordered to the north-west by the Golden Mountains, to the north and north-east by the Opava Mountains, to the east and south-east by the Low Jeseník Mountains, and to the west and south-west by the Hanušovická vrchovina. The highest peak is Praděd, 1491 m a.s.l., with the Praděd TV Tower, 146 m high.
According to the geomorphological division proposed by prof. Jaromír Demek, the following microregions and its parts have been identified in the High Ash Mountains: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologically, Vysoky Jeseník belongs to the geological unit of the Eastern Sudetes (silesikum). It is built of metamorphic rocks, mainly gneisses, various types of mica schists, amphibolites, quartzites, marbles and others. The extreme eastern part is built of poorly metamorphosed sedimentary rocks belonging to the Silesian-Moravian zone (Andelskohorská Formation), mainly phyllites, metamudstones, clay metal shales, and occasionally fine-grained sandstones.
In the area of the High Ash Mountains, due to its height, there are vegetation layers. The foothills are now meadows and arable fields. The lower montane zone formerly consisted of mixed forests, with a predominance of beech, which were mostly replaced by spruce forests. The upper montane zone is currently made up of spruce forests planted by man. Near the upper limit of the montane forest spruces assume a dwarf form, shaped by the winds blowing here. They are accompanied by typical mountain species, such as the Carpathian birch, Silesian willow or rowan. Herbaceous species and rock lichens dominate in the upper subalpine zone. Originally, there was no mountain pine in Jeseníky, which was planted here at the turn of the 19th and 20th centuries.

Praděd – a peak with a height of 1,491 m a.s.l., the highest in the Hrubý Jeseník mountain range. Praděd is the peak with the largest so-called the minimum relative denivelation (prominence) of the Hrubý Jeseník, which reaches a height of 983 m. Góra It is located in the central area of the entire High Jeseník range, in the north-eastern part of the Pradědská hornatina microregion. The peak is exposed and offers a wide panorama of the High Jeseník Mountains, the Opava Mountains, the Golden Mountains, the Śnieżnik Massif and the Low Jeseník Mountains. There is a television tower commissioned in 1980 with a height of 146 m.
The slopes are forested more or less from the height (1250-1400) m a.s.l. – in the vast majority spruce forest, and at the foot of the north-western slope there are small areas covered with mixed forest. Above, in accordance with the multi-storey system of climatic and plant zones, alpine pastures dominate, covered with meadows, and on the north-western, north-eastern, eastern and southern slopes – fields of mountain pine. On the north-western slope there is a group of rocks called Tabulové skály.

White Opava Valley – a valley considered one of the most beautiful in the Jeseníky Mountains. It is a steep and deep valley, through which flows a rapid mountain stream, on which there are numerous waterfalls, cascades and rapids. The highest waterfall in White Opava is almost 8 meters high. Old, rotten trees, uprooted trunks and stumps of spruce trees covered with moss create an impression of the wildness of the valley. The upper part of the valley above the waterfalls is built mainly of gneiss, the middle and lower parts of shale and quartzite. The heterogeneous composition of the rocks in the White Opava valley causes their irregular wrinkling, varying resistance to weather conditions and water erosion. As a result of these natural processes, rock outcrops, rapids, deep pools, cascades, waterfalls and less often erosion formations hollowed out in the rocks have formed in the waterbed of the White Opava river. The bottom of the valley has a tourist trail, which in some sections leads along footbridges, ladders and is secured with chains.

The film was recorded on May 22, 2023.

Region