Letná túra v Chočských vrchoch. Z Prosieka ideme po modrom chodníku Prosieckou dolinou popri malebnom potoku Prosiečanka. V hornej časti doliny schádzame z chodníka k vodopádu Červené Piesky. Po návrate na chodník stúpame po rebríkoch a reťaziach na vrchol doliny až do Svoradskej kotliny.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Prechádzka po Prosieckej doline, Slovensko
🏞️ Trasa: Prosiek, parkovisko (620 m n.m.; 49.153503, 19.498984) – Prosiecka dolina (636 m n.m.; 49.157976, 19.497625) – Vidová (837 m n.m.; 49.177261, 19.488570) – Vodopád Červené Piesky (885 m n.m.; 49.178548, 19.486071) – Vidová (837 m n.m.; 49.177261, 19.488570) – Svorad (919 m n.m.; 49.178548, 19.486071)
🆔 Označenie chodníka: modry chodník
📏 Dĺžka: približne 4,5 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:00 h
↗️ Suma prístupov: 493 m
↘️ Zostup: 175 m

00:00:22 Prosiek, parkovisko
00:07:07 Križovatka modrej a žltej značky
00:07:23 Prosiecka dolina
00:08:05 Potok Prosiečanka
00:13:14 Potok Prosiečanka
00:40:34 Zídenie z chodníka
00:49:41 Návrat na modry chodník
01:07:45 Vidová
01:08:11 Zídenie z chodníka
01:13:22 Vodopád Červené Piesky
01:20:22 Vidová
01:20:33 Návrat na modry chodník
01:39:10 Svorad

Chočské vrchy – pohorie v Centrálnych Západných Karpatoch, ležiace celé na Slovensku. Má podobu pásu tiahnuceho sa od východu na západ, dlhého asi 18 km a širokého 4 až 8 km. Zo severu hraničí s Oravským predhorím, z východu Kvačianskou dolinou so Západnými Tatrami, z juhu s Liptovskou kotlinou a zo západu priesmykom Brestová so Šípsou Fatrou, čo je najsevernejšia časť pohoria. Veľká Fatra. Najvyšším vrchom je Veľký Choč (1611 m n. m.).
Celý masív tvoria druhohorné sedimentárne horniny. Spodné časti masívu tvoria horniny Križnského príkrovu, najmä ílovité vápence, ílovce a ílovité bridlice. Chočskú nappu, ktorá obsahuje najmä najnižšie, triasové sedimenty, prekrýva Križniansky príkrov, najrozšírenejšie sú tu masívne vápencové série, najčastejšie tmavosivé a čierne, žilnaté vápence a sivé dolomity.
Vďaka geologickej stavbe sú krasové javy široko rozvinuté. Najčastejšie ide o krasové rebrá a krasové škôlky. Vyskytujú sa vo Veľkom Choči, Prosečnom a Ostrom vrchu a najrozvinutejšie sú na vrchole Čereňovej. Nachádza sa tu aj množstvo jaskýň.

Prosiecka dolina – krátka, hlboká dolina v Chočských vrchoch, pretínajúca celé pohorie. Jedna z najreprezentatívnejších ukážok krasovej doliny v Západných Karpatoch. Dolinou dolinou tečie potok Prosiečanka.
Údolie sa tiahne prevažne severo-južným smerom. Rozdeľuje najvýchodnejšiu časť Chočských vrchov na dve viac-menej rovnaké časti: východnú s masívmi Prosečné a Hrádkovo a západnú s masívmi Lôma a Pravnáč. Južný (dolný) výtok Prosieckej doliny sa nachádza v nadmorskej výške cca. 650 m n. m. už v Liptovskej kotline, severne od liptovskej obce Prosiek. Horný (severný) vstup do doliny sa nachádza v nadmorskej výške cca. 920 m n. m., na okraji doliny známej ako Svorad, už na hranici priekopy.
Prosiecka dolina bola zarezaná vo vápencoch a dolomitoch chočského erbu, je klasickým príkladom krasovej doliny s periodickým vodným tokom, s podzemnými vodnými tokmi, erupciami, bohatým krasovým reliéfom atď.
Spodnú, prítokovú časť doliny tvorí hlboké hrdlo, obohnané kolmými skalami a niekoľko metrov úzke, známe ako Brána (Tiesňava Vráta). Jeho dno pri vyššom stave vody po celej šírke zaberá potok Prosieczanka.
Hore sa dolina rozširuje a svahy sa zmierňujú. Táto časť doliny dlhá asi 2 km sa nazýva Polhora a býva bezvodá. Jeho dno je väčšinou pokryté skalnou suťou a na svahoch pútajú pozornosť originálne tvarované skalné útvary.
Pravá vetva (severovýchodná), známa aj ako Falcon, je zase úzka tiesňava, široká len niekoľko metrov, ohraničená kolmými skalnými stenami.
Ľavá, severozápadná vetva tvorí v dolnej časti krátku dolinu s názvom Dolina Červených pieskov. Nachádza sa tu vodopád Červené Piesky, najväčší v tejto časti Chočských vrchov, vysoký 15 m.

Video natočené 18. júna 2022.

🇬🇧
Summer hike in the Choč Mountains. From Prosiek, we follow the blue trail through the Prosiecka Valley along the picturesque Prosiečanka stream. In the upper part of the valley, we descend from the trail to the Červené Piesky waterfall. After returning to the trail, we climb ladders and chains to the top of the valley as far as the Svorad Basin.

🚶 Virtual hike: A walk along the Prosiek Valley, Slovakia
🏞️ Route: Prosiek, parking (620 m a.s.l.; 49.153503, 19.498984) – Prosiek Valley (636 m a.s.l.; 49.157976, 19.497625) – Vidová (837 m a.s.l.; 49.177261, 19.488570) – Červené Piesky Waterfall (885 m a.s.l.; 49.178548, 19.486071) – Vidová (837 m a.s.l.; 49.177261, 19.488570) – Svorad (919 m a.s.l.; 49.178548, 19.486071)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 4.5 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 493 m
↘️ Sum down: 175 m

00:00:22 Prosiek, parking
00:07:07 Crossing of the blue and the yellow trail
00:07:23 Prosiek Valley
00:08:05 Prosiečanka Stream
00:13:14 Prosiečanka Stream
00:40:34 Going off the trail
00:49:41 Return to the blue trail
01:07:45 Vidová
01:08:11 Going off the trail
01:13:22 Červené Piesky Waterfall
01:20:22 Vidová
01:20:33 Return to the blue trail
01:39:10 Svorad

Choč Mountains – a mountain range in the Central Western Carpathians, located entirely in Slovakia. It has the form of a strip stretching from east to west, about 18 km long and 4 to 8 km wide. It borders from the north with the Orava Foothills, from the east through the Kvačianska Valley with the Western Tatras, from the south with the Liptovska Basin, and from the west by the Brestová Pass with the Šípska Fatra, which is the northernmost part of the Great Fatra. The highest peak is Veľký Choč (1611 m a.s.l.).
The entire massif is made of Mesozoic sedimentary rocks. The lower parts of the massif are formed by rocks of the Kriżna Nappe, mainly clay limestones, claystones and clay shales. The Choč Nappa, which contains mainly the lowest, Triassic sediments, is overlapped by the Kriżna Nappe, the most widespread here are massive limestone series, most often dark gray and black, veined limestones and gray dolomites.
Due to the geological structure, karst phenomena are widely developed. The most common are karst ribs and karst nurseries. They can be found in Veľký Choč, Prosečné and Ostrý vrch, and they are the best developed at the top of Čereňová. There are also numerous caves.

Prosiek Valley (Prosiecka dolina) – a short, deep valley in the Choč Mountains, crossing the entire mountain range. One of the most representative examples of the karst valley in the Western Carpathians. The Prosiečanka stream flows down the valley.
The valley runs generally north-south. It cuts the easternmost part of the Choč Mountains into two more or less equal parts: the eastern one with the Prosečné and Hrádkovo massifs, and the western one with the Lôma and Pravnáč massifs. The southern (lower) outlet of the Prosiek Valley is located at an altitude of approx. 650 m a.s.l. already in the Liptov Basin, north of the Liptov village of Prosiek. The upper (northern) inlet of the valley is located at an altitude of approx. 920 m a.s.l., on the edge of the valley known as Svorad, already on the border of the Trench.
The Prosiecka Valley was cut in the limestones and dolomites of the Choč coat of arms, it is a classic example of a karst valley with periodic water flow, with underground watercourses, eruptions, rich karst relief, etc.
The lower, inlet part of the valley is formed by a deep throat, surrounded by vertical rocks and a few meters narrow, known as the Gate (Tiesňava Vráta). Its bottom, at higher water levels across the entire width, is occupied by the Prosieczanka stream.
Above, the valley widens and the slopes become gentler. This part of the valley, about 2 km long, is called Polhora and is usually anhydrous. Its bottom is mostly covered with rock debris, and originally shaped rock forms attract attention on the slopes.
The right branch (north-eastern), also known as the Falcon, is again a narrow gorge, only a few meters wide, limited by vertical rock walls.
The left, northwestern branch forms a short valley in the lower part, called the Red Sands Valley (Červené piesky). It is home to the Červené Piesky Waterfall, the largest in this part of the Choč Mountains, 15 m high.

The film was recorded on June 18, 2022.

Region