Letná túra v Chočských vrchoch. Z Valaskej Dubovej vystúpime na Veľký Choč, najvyšší vrch tohto pohoria. Po modrej sa vydáme na Strednú Poľanu, rozľahlý horský priesmyk na juhozápadnom hrebeni Veľkého Choča. Potom po zelenej značke (letný chodník) vystúpime na vrchol, z ktorého sú fantastické výhľady na Západné Tatry, Nízke Tatry, Malú Fatru, Veľkú Fatru, Liptovský Mikuláš a Oravskú Maguru.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Veľký Choč z Valaskej Dubovej, Slovensko
🏞️ Trasa: Valaská Dubová, parkovisko (642 m n.m.; 49.138547, 19.290758) – Stredná Poľana (1255 m n.m.; 49.146105, 19.327008) – Križovanie chodníkov na Veľkom Choči (1593 m n.m.; 49.150891, 19.342289) – Veľký Choč (1611 m n.m.; 49.150854, 19.343394)
🆔 Označenie chodníka: modrý chodník, zelený chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 4,8 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:00 h
↗️ Suma prístupov: 950 m
↘️ Zostup: 0 m

00:00:29 Valaská Dubová, parkovisko
00:03:38 Valaská Dubová, autobusová zastávka
00:13:36 Skala
00:19:34 Turistická útulňa
00:42:32 Jánošíkov stôl
01:06:06 Stredná Poľana
01:06:19 Križovatka modrej a zelenej značky
01:08:18 Križovatka zimnej a letnej trasy
01:47:32 Križovatka zelenej a červenej značky Veľký Choč
01:51:00 Veľký Choč

Chočské vrchy – pohorie v Centrálnych Západných Karpatoch, ležiace celé na Slovensku. Má podobu pásu tiahnuceho sa od východu na západ, dlhého asi 18 km a širokého 4 až 8 km. Zo severu hraničí s Oravským predhorím, z východu Kvačianskou dolinou so Západnými Tatrami, z juhu s Liptovskou kotlinou a zo západu priesmykom Brestová so Šípsou Fatrou, čo je najsevernejšia časť pohoria Veľká Fatra. Najvyšším vrchom je Veľký Choč (1611 m n. m.).
Celý masív tvoria druhohorné sedimentárne horniny. Spodné časti masívu tvoria horniny Križnského príkrovu, najmä ílovité vápence, ílovce a ílovité bridlice. Chočskú nappu, ktorá obsahuje najmä najnižšie, triasové sedimenty, prekrýva Križniansky príkrov, najrozšírenejšie sú tu masívne vápencové série, najčastejšie tmavosivé a čierne, žilnaté vápence a sivé dolomity.
Vďaka geologickej stavbe sú krasové javy široko rozvinuté. Najčastejšie ide o krasové rebrá a krasové škôlky. Vyskytujú sa vo Veľkom Choči, Prosečnom a Ostrom vrchu a najrozvinutejšie sú na vrchole Čereňovej. Nachádza sa tu aj množstvo jaskýň.

Veľký Choč (1611 m n. m.) – najvyšší vrch Chočských vrchov, ktorý sa nachádza v ich západnej časti. Súčasťou masívu sú aj: Malý Choč (1 465 m n. m.) oddelený od hlavného vrcholu priesmykom Vráca (1 422 m n. m.), zalesnený Zadný Choč (1 288 m n. m.), Kopa (1 217 m n. m.) a Predný Choč (249 m n. m.). .
Veľký Choč má tvar naklonenej pyramídy. Týči sa asi 900 m nad okolitými dolinami. Takmer celý masív Choča pokrývajú lesy, v nižších častiach bukovo-jedľovo-smrekové, vo vyšších polohách smrekové prevažne primárneho charakteru. Nad horným okrajom lesa sa v nadmorskej výške 1 350 – 1 420 m n. m. nachádza dobre vyvinuté poschodie horskej borovice. Na neprístupných skalných bradlách a rímsach uvidíme aj reliktné borovice. Štítová kupola je bezlesá, bohatá na vápencovú a vysokohorskú flóru.

Video natočené 3. júna 2022.

🇬🇧
Summer hike in the Choč Mountains. From Valaská Dubová, we ascend to Veľký Choč Mountain, the highest peak of this mountain range. We follow the blue trail to the Stredná Poľana, a vast mountain pass on the south-western ridge of Veľký Choč. Then, following the green trail (summer path), we ascend to the top, which offers fantastic views of the Western Tatras, Low Tatras, Malá Fatra, Veľká Fatra, Liptovský Mikuláš and Orava Magura.

🚶 Virtual hike: Ascent to Veľký Choč Mountain from Valaská Dubová, Slovakia
🏞️ Route: Valaská Dubová, parking (642 m a.s.l.; 49.138547, 19.290758) – Stredná Poľana (1255 m a.s.l.; 49.146105, 19.327008) – Crossing of trails at Veľký Choč (1593 m a.s.l.; 49.150891, 19.342289) – Veľký Choč (1611 m a.s.l.; 49.150854, 19.343394)
🆔 Trail designation: blue trail, green trail, red trail
📏 Length: about 4.8 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 950 m
↘️ Sum down: 0 m

00:00:29 Valaská Dubová, parking
00:03:38 Valaská Dubová, bus stop
00:13:36 Rock
00:19:34 Tourist shelter
00:42:32 Jánošíkov stôl
01:06:06 Stredná Poľana
01:06:19 Crosing of the blue trail and the green trail
01:08:18 Crosing of the winter path and the summer path
01:47:32 Crossing of the green trail and the red trail at Veľký Choč Mountain
01:49:37 The end of the green trail at Veľký Choč Mountain
01:51:00 Veľký Choč Mountain

Choč Mountains – a mountain range in the Central Western Carpathians, located entirely in Slovakia. It has the form of a strip stretching from east to west, about 18 km long and 4 to 8 km wide. It borders from the north with the Orava Foothills, from the east through the Kvačianska Valley with the Western Tatras, from the south with the Liptovska Basin, and from the west by the Brestová Pass with the Šípska Fatra, which is the northernmost part of the Great Fatra. The highest peak is Veľký Choč (1611 m a.s.l.).
The entire massif is made of Mesozoic sedimentary rocks. The lower parts of the massif are formed by rocks of the Kriżna Nappe, mainly clay limestones, claystones and clay shales. The Choč Nappa, which contains mainly the lowest, Triassic sediments, is overlapped by the Kriżna Nappe, the most widespread here are massive limestone series, most often dark gray and black, veined limestones and gray dolomites.
Due to the geological structure, karst phenomena are widely developed. The most common are karst ribs and karst nurseries. They can be found in Veľký Choč, Prosečné and Ostrý vrch, and they are the best developed at the top of Čereňová. There are also numerous caves.

Veľký Choč (1611 m a.s.l.) – the highest peak of the Choč Mountains, located in their western part. The massif also includes: Malý Choč (1,465 m a.s.l.) separated from the main peak by the Vráca Pass (1,422 m a.s.l.), forested Zadný Choč (1,288 m a.s.l.), Kopa (1,217 m a.s.l.) and Predný Choč (1,249 m a.s.l.).
Veľký Choč is shaped like an inclined pyramid. It rises about 900 m above the surrounding valleys. Almost the entire Choč massif is covered by forests, in the lower parts beech-fir-spruce, in the higher places spruce, mostly of primary nature. Above the upper edge of the forest, at an altitude of 1,350-1420 m above sea level, there is a well-developed mountain pine layer. On inaccessible rock crags and ledges, we will also see relict pine trees. The gable dome is forestless, rich in limestone-loving and alpine flora.

The film was recorded on June 3, 2022.

Region