Druga część jesiennej wędrówki po Masywie Ślęży. Z polany, na której znajduje się Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży schodzimy czerwonym szlakiem na Rozdroże Holtei'a. Szlak prowadzi przez ozdobiony kolorami las, porastający dawne gołoborza. Na rozdrożu wchodzimy na czarny szlak, który prowadzi na Przełęcz Tąpadła.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Ślęży na Przełęcz Tąpadła, Polska
🏞️ Trasa: Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży (708 m n.p.m.; 50.865026, 16.708129) – Rozdroże Holtei’a (472 m n.p.m.; 50.858510, 16.718952) – Przełęcz Tąpadła (379 m n.p.m.; 50.845785, 16.699047)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 3,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 17 m
↘️ Suma zejść: 343 m

00:00:12 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży
00:03:04 Skrzyżowanie żółtego i czerwonego szlaku
00:25:17 Rozdroże Holtei’a
00:25:30 Skrzyżowanie czarnego i czerwonego szlaku
00:51:49 Przełęcz Tąpadła

Masyw Ślęży – mezoregion fizycznogeograficzny będący najbardziej na północ wysuniętym fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Masyw Ślęży od północy graniczy z Równiną Kącką, od wschodu i południowego wschodu ze Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi, od południa z Obniżeniem Podsudeckim i od zachodu z Równiną Świdnicką. Najwyższym szczytem jest Ślęża (718 m n.p.m.) będąca jednocześnie najwyższym wzniesieniem Przedgórza Sudeckiego.
Partie szczytowe, południowy i wschodni stok Ślęży zbudowane są z najstarszych skał masywu – z ciemnozielone gabra. Północna część masywu w rejonie Wieżycy, Gozdnicy i Stolnej zbudowana jest z amfibolitów, a część południowa – masyw Raduni, Wzgórza Oleszeńskie i Wzgórza Kiełczyńskie – z serpentynitów. W czasie orogenezy hercyńskiej wykrystalizowały się jasnoszare granity, budujące północno-zachodnie zbocza Ślęży.
W plejstocenie w erze kenozoicznej Masyw Ślęży był dwukrotnie ogarnięty lądolodem skandynawskim, w zlodowaceniu południowopolskim (przed 480–430 tysiącami lat) i środkowopolskim (przed 240–180 tysiącami lat). Szczyt wystawał nad powierzchnię lodowca tylko około 100 m, w formie nunataka. Surowy klimat doprowadził do potrzaskania odsłoniętej skały i utworzenia wokół szczytu gołoborzy, obecnie porośniętych lasem. W trakcie topnienia lodu na spłaszczeniach pod szczytem pozostały czapy moreny, a na stokach terasy kemowe, utworzone z piasku składanego przez spływające wody. U podnóża pozostały po ustąpieniu lodowca gliniaste osady moreny dennej, która zrównała dawniejsze zaklęsłości i przykryła grubym płaszczem starsze osady.
Roślinność porastająca masyw należy do regla dolnego. W drzewostanie lasu przeważają świerki. Dużo jest drzew liściastych, głównie dębów i buków podchodzących pod sam bezleśny szczyt. Lokalnie rosną stare jawory, szczególnie dużo na Ślęży, las sosnowo-dębowy na Raduni, zaś na Wieżycy – lipy i jarzęby brekinie, a także fragment starego bukowego lasu. W niższych partiach występują sporadycznie różnogatunkowe grądy, natomiast wzdłuż strumieni kępy olch i jesionów, tworzących zbiorowiska łęgowe oraz unikalne zespoły bagienno-torfowiskowe.

Ślęża – najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego o wysokość 718 m n.p.m. Wysokość względna wynosi ponad 500 m. Ślęża zbudowana jest głównie z granitów i gabra. Gabra tworzą szczyt Ślęży i jej południowe oraz wschodnie stoki, serpentynity odsłaniają się na Raduni i wzgórzach położonych na wschód i zachód od niej, natomiast amfibolity są znane z Wieżycy i Gozdnicy – niewielkich szczytów w północnej części Masywu Ślęży koło Sobótki.
Ślęża porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą świerka. Szczyt jest bezleśny, na którym znajduje się Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, Dom Turysty PTTK na Ślęży, Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Ślęża a na samym wierzchołku wieża widokowa.

Film zarejestrowany w dniu 6 listopada 2022 roku.

🇬🇧
The second part of the autumn hike around the Ślęża Massif. From the glade where the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary is located in Ślęża, we descend the red trail to the Holtei’s Crossroads. The trail leads through a forest decorated with colors, growing over the former gołobora. At the crossroads, we enter the black trail that leads to the Tąpada Pass.

🚶 Virtual hike: Descent from Ślęża Mountain to the Tąpadła Pass, Poland
🏞️ Route: The Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary on Ślęża (708 m a.s.l.; 50.865026, 16.708129) – Holtei Crossroads (472 m a.s.l.; 50.858510, 16.718952) – Tąpadła Pass (379 m a.s.l.; 50.845785, 16.699047)
🆔 Trail designation: red trail, black trail
📏 Length: about 3.4 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 17 m
↘️ Sum down: 343 m

00:00:12 The Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary on Ślęża
00:03:04 Crossing of the yellow trail and the red trail
00:25:17 Holtei Crossroads
00:25:30 Crossing of the black trail and the red trail
00:51:49 Tąpadła Pass (379 m a.s.l.)

The Ślęża Massif – a physico-geographical mesoregion which is the northernmost part of the Sudety Foreland. The Ślęża Massif borders the Kącka Plain from the north, the Niemczańsko-Strzeliński Hills from the east and south-east, the Sudety Foreland Depression from the south and the Świdnicka Plain from the west. The highest peak is Ślęża (718 m above sea level), which is also the highest hill of the Sudety Foreland.
The top parts, the southern and eastern slopes of Ślęża are built of the oldest rocks of the massif – dark green gabbros. The northern part of the massif in the area of Wieżyca, Gozdnica and Stolna is built of amphibolites, and the southern part – the Radunia massif, Oleszeńskie Hills and Kiełczyńskie Hills – of serpentines. During the Hercynian orogeny, light gray granites crystallized, building the north-western slopes of Ślęża.
In the Pleistocene, in the Cenozoic Era, the Ślęża Massif was covered twice by the Scandinavian ice sheet, in the South Polish Glaciation (480-430 thousand years ago) and the Central Polish Glaciation (240-180 thousand years ago). The peak protruded above the surface of the glacier only about 100 m, in the form of nunataka. The harsh climate led to the shattering of the exposed rock and the creation of boulder fields around the top, now covered with forest. During the melting of the ice, moraine caps remained on the flats below the summit, and kame terraces on the slopes, formed of sand deposited by flowing water. At the foot of the glacier, clay deposits of the ground moraine remained after the glacier retreated, which leveled the former depressions and covered the older settlements with a thick mantle.
The vegetation covering the massif belongs to the lower montane zone. The forest stand is dominated by spruces. There are many deciduous trees, mainly oaks and beeches reaching the very forestless peak. Old sycamores grow locally, especially in Ślęża, a pine and oak forest on Radunia, and in Wieżyca – lime trees and rowans, wild service trees, as well as a fragment of an old beech forest. In the lower parts, there are sporadic oak-hornbeam forests of various species, while along the streams there are clumps of alders and ashes, forming riparian communities and unique swamp and peat bog complexes.

Ślęża – the highest peak of the Ślęża Massif and the entire Sudety Foothills, 718 m a.s.l. The relative height is over 500 m. Ślęża is built mainly of granite and gabro. Gabra form the peak of Ślęża and its southern and eastern slopes, serpentines are exposed on Radunia and the hills to the east and west of it, while amphibolites are known from Wieżyca and Gozdnica – small peaks in the northern part of the Ślęża Massif near Sobótka.
Ślęża is covered with a mixed forest with a predominance of spruce. The peak is forestless, with the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, the PTTK Tourist House in Ślęża, the Ślęża Radio and Television Broadcasting Center and the observation tower at the very top.

The film was recorded on November 6, 2022.

Region