Wiosenna wędrówka na Śnieżnik, najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika. Wyruszamy z parkingu w Kamienicy i żółtym szlakiem prowadzącym wzdłuż malowniczo meandrującej Kamienicy, przez rzadki dolnoreglowy las świerkowy dochodzimy do przełęczy Głęboka Jama. Na przełęczy zmieniamy szlak na zielony i kierując się na zachód, wzdłuż granicy polsko-czeskiej dochodzimy do Przełęczy Stříbrnická, gdzie zielony szlak krzyżuje się z czeskim czerwonym szlakiem. Dalej zielonym szlakiem przechodzimy przez mało wyraźny szczyt Sadzonki, mijamy torfowisko o tej samej nazwie i dość intensywnym podejściem wspinamy się na szczyt. Powyżej górnej granicy lasu odsłaniają się fantastyczne widoki na pobliskie szczyty Masywu Śnieżnika a także na Góry Bialskie, Jaseniki, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie a w oddali także Karkonosze. Na szczycie znajduje się wybudowana w 2022 roku wieża widokowa.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Śnieżnik z Kamienicy, Polska
🏞️ Trasa: Kamienica, parking (701 m n.p.m.; 50.224957, 16.883497) – Przełęcz Głęboka Jama (955 m n.p.m.; 50.199600, 16.881882) – Przełęcz Stříbrnická (1214 m n.p.m.; 50.198278, 16.862629) – Sadzonki (1230 m n.p.m.; 50.201373, 16.861605) – Śnieżnik (1426 m n.p.m.; 50.207450, 16.847315)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 6,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 734 m
↘️ Suma zejść: 5 m

00:00:22 Kamienica, parking
00:02:19 Kamienica
00:07:00 Kamienica
00:10:11 Kamienica
00:12:17 Kamienica
00:14:31 Kamienica
00:18:12 Kamienica
00:22:11 Kamienica
00:25:29 Kamienica
00:35:23 Kamienica
00:41:00 Kamienica
00:50:46 Przełęcz Głęboka Jama
00:51:06 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
01:24:40 Przełęcz Stříbrnická
01:25:14 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:27:02 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:32:19 Sadzonki
01:43:48 Rezerwat przyrody Śnieżnik Kłodzki
02:08:04 Śnieżnik

Masyw Śnieżnika (czes. Králický Sněžník) – drugie co do wysokości pasmo górskie w polskich Sudetach, położone po obu stronach polsko-czeskiej granicy, na południowy wschód od Kłodzka. Masyw Śnieżnika położony jest w Sudetach Wschodnich i stanowi najwyższą część Ziemi Kłodzkiej. Najwyższym szczytem jest Śnieżnik (1426 m n.p.m.).
Od zachodu Masyw ograniczony jest rowem Górnej Nysy i Przełęczą Międzyleską od Gór Bystrzyckich. Od północy i północnego wschodu Biała Lądecka oddziela Masyw Śnieżnika od Gór Złotych, a od wschodu Morawka od Gór Bialskich. Po czeskiej stronie pasmo graniczy z Hanušovicką vrchoviną.
Masyw ma postać rozległego rozrogu o rozpiętości południkowej ok. 20, a równoleżnikowej ok. 30 km. Jego punktem zwornikowym jest centralnie usytuowany Śnieżnik, od którego odchodzi sześć obszernych, spłaszczonych ramion, oddzielonych wyraźnie zarysowanymi, głębokimi dolinami erozyjnymi. Na południowy zachód ciągnie się najwyższy z grzbietów ze szczytami: Mały Śnieżnik (1326 m), Puchacz (1175 m) i Trójmorski Wierch (1145 m). Południowy grzbiet Sušiny i Podbělki, położony w całości w Czechach, jest to najdłuższe ramię w masywie i jednocześnie historyczna granica między Czechami a Morawami. Na wschód odchodzi krótki grzbiet kończący się na Przełęczy Płoszczyna (czeskie Kladské sedlo), za którą ciągną się już Góry Bialskie. Kolejny krótki grzbiet, w całości położony na terenie Polski, biegnie w kierunku północnym i kulminuje w Stromej (1167 m). Najbardziej rozgałęziony, jest najdłuższy grzbiet północno-zachodni Czarnej Góry. Od niej grzbiet opada do Przełęczy Puchaczówka i dalej ciągnie się jako Krowiarki do doliny Nysy Kłodzkiej w okolicach Krosnowic i Żelazna. Najkrótsze ramię to zachiodni grzbiet Średniaka (1210 m).
Zbudowany jest w większości z gnejsów (gnejsy śnieżnickie i gnejsy gierałtowskie) i łupków łyszczykowych serii strońskiej. Powstały z osadów dna morskiego, jakie istniało tutaj w górnym proterozoiku i kambrze, a więc ok. 650-550 milionów lat temu. Dzisiejszy ich obraz jest wynikiem późniejszych wielokrotnych przeobrażeń i kolejnych fałdowań. W Krowiarkach i okolicach Kletna występują zmetamorfizowane skały węglanowe – soczewy marmurów kalcytowych i dolomitowych. Wśród łupków łyszczykowych występują ponadto wkładki łupków łyszczykowych z granatami, łupków grafitowych, kwarcytów, amfibolitów i łupków amfibolitowych i in., natomiast wśród gnejsów – eklogitów.
Świat roślinny i zwierzęcy Śnieżnika jest najbogatszy w całych Sudetach, ponieważ przebiegają tam granice zasięgów występowania wielu gatunków – sudeckich, karpackich, alpejskich, a nawet śródziemnomorskich. Wyraźnie zaznaczony jest piętrowy układ roślinności: do 500 m n.p.m. – użytki rolne, zazwyczaj łąki; 500–1000 m n.p.m. – regiel dolny w postaci borów świerkowych lub lasów mieszanych świerkowo-bukowych; 1000–1250 m n.p.m. – regiel górny – bór świerkowy, w runie występują borówki czernica i brusznica, powyżej 1250 m n.p.m. – łąki górskie. Te ostatnie występują praktycznie tylko na szczycie Śnieżnika. Posiadają największą wartość przyrodniczą. Występują tu licznie gatunki roślin rzadkich i chronionych oraz sztucznie wprowadzona kosodrzewina. W szczelinach skalnych spotkać można jedyny w Polsce świecący mech – świetlik.
Świat zwierzęcy również obfituje w cenne gatunki: cietrzewie, głuszce, siwerniaki. Wśród płazów występują salamandra plamista i traszka górska, wśród gadów zaskroniec i żmija zygzakowata. Liczne są gryzonie: koszatki leśne, popielice, orzesznice, kuny leśne, gronostaje. Obecne są tu również borsuki, a nadto endemiczne gatunki chrząszczy, błonkówek, muchówek i pajęczaków. Od końca XIX w. w rejonie Średniaka żyją kozice, które przywędrowały z Czech. Ich stado jest jedynym w Polsce poza Tatrami.

Śnieżnik (czes. Králický Sněžník) – najwyższy szczyt w Masywie Śnieżnika o wysokości 1426 m n.p.m. Jest jedyną górą w Masywie Śnieżnika, która wyrasta ponad górną granicę lasu.
Śnieżnik zbudowany jest w części wschodniej z gnejsów słojowo-oczkowych, zaś w zachodniej z łupków metamorficznych (w tym też obszarze można znaleźć granaty najczęściej umieszczone w łupkach). Na północnym skraju występują także wapienie krystaliczne. Na stokach Śnieżnika występują rumowiska skalne, powstałe w czasie plejstocenu w klimacie peryglacjalnym. Z tego samego okresu pochodzi nisza niwalna w południowym zboczu. W zagłębieniu tym, ok. 200 m od szczytu, bierze początek Morawa, jedna z większych rzek Czech i największa rzeka Moraw.
Na Śnieżniku wyraźnie zaznaczony jest piętrowy układ roślinności: do 500 m n.p.m. – użytki rolne, zazwyczaj łąki; 500–1000 m n.p.m. – regiel dolny w postaci borów świerkowych lub lasów mieszanych świerkowo-bukowych; 1000–1250 m n.p.m. – regiel górny – bór świerkowy; powyżej 1250 m n.p.m. – łąki górskie.
Świat zwierzęcy obfituje w cenne gatunki: muflony (sztucznie wprowadzony), cietrzewie, głuszce. Wśród płazów występują salamandra plamista i traszka górska, wśród gadów zaskroniec i żmija zygzakowata. Obecne są tu również endemiczne gatunki chrząszczy, błonkówek, muchówek i pajęczaków.
Ze szczytu Śnieżnika roztaczają się rozległe i dalekie widoki. Dobrze widoczne są pobliskie pasma górskie: Góry Bialskie, Jaseniki, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie a w oddali także Karkonosze. Przy dobrej widoczności możliwa jest obserwacja alpejskich szczytów w Austrii.

Sadzonki – szczyt o wysokości 1230 m n.p.m. znajdujący się w Masywie Śnieżnika, który jest dość słabo zaznaczonym wzniesieniem wschodniego grzbietu Śnieżnika. Wznosi się powyżej Piernikarskiej Grzędy rozdzielającej Głęboką Jamę i Lej Średni i przechodzi dalej w łukowato wygięty Dziczy Grzbiet.

Film zarejestrowany w dniu 1 maja 2023 roku.

🇬🇧
A spring hike to Śnieżnik, the highest peak of the Śnieżnik Massif. We set out from the car park in Kamienica and follow the yellow trail leading along the picturesquely meandering Kamienica, through a rare lower montane spruce forest to the Głęboka Jama pass. At the pass, we change the trail to the green one and head west, along the Polish-Czech border, we reach the Stříbrnická Pass, where the green trail intersects with the Czech red trail. Further on, along the green trail, we go through the indistinct peak of Sadzonka, pass the peat bog of the same name and climb quite intensively to the top. Above the upper limit of the forest there are fantastic views of the nearby peaks of the Śnieżnik Massif as well as the Bialskie Mountains, Jaseniki, Bystrzyckie Mountains, Orlickie Mountains and in the distance also the Karkonosze Mountains. At the top there is an observation tower built in 2022.

🚶 Virtual hike: Ascent to Śnieżnik Mountain from Kamienica, Poland
🏞️ Route: Kamienica, parking (701 m a.s.l.; 50.224957, 16.883497) – Głęboka Jama Pass (955 m a.s.l.; 50.199600, 16.881882) – Stříbrnická Pass (1214 m a.s.l.; 50.198278, 16.862629) – Sadzonki Mountain (1230 m a.s.l.; 50.201373, 16.861605) – Śnieżnik Mountain (1426 m a.s.l.; 50.207450, 16.847315)
🆔 Trail designation: yellow trail, green trail
📏 Length: about 6.3 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 734 m
↘️ Sum down: 5 m

00:00:22 Kamienica, parking
00:02:19 Kamienica River
00:07:00 Kamienica River
00:10:11 Kamienica River
00:12:17 Kamienica River
00:14:31 Kamienica River
00:18:12 Kamienica River
00:22:11 Kamienica River
00:25:29 Kamienica River
00:35:23 Kamienica River
00:41:00 Kamienica River
00:50:46 Głęboka Jama Pass
00:51:06 Crossing of the yellow and the green trails
01:24:40 Stříbrnická Pass
01:25:14 Crossing of the green and the red trails
01:27:02 Crossing of the green and the red trails
01:32:19 Sadzonki Mountain
01:43:48 Śnieżnik Kłodzki Nature Reserve
02:08:04 Śnieżnik Mountain

Śnieżnik Massif (Czech: Králický Sněžník) – the second highest mountain range in the Polish Sudetes, located on both sides of the Polish-Czech border, south-east of Kłodzko. The Śnieżnik Massif is located in the Eastern Sudetes and is the highest part of the Kłodzko Land. The highest peak is Śnieżnik (1426 m a.s.l.).
From the west, the Massif is limited by the Upper Nysa ditch and the Międzyleska Pass from the Bystrzyckie Mountains. From the north and north-east, Biała Lądecka separates the Śnieżnik Massif from the Golden Mountains, and from the east Morawka from the Bialskie Mountains. On the Czech side, the range borders on Hanušovická vrchovina.
The massif has the form of a vast ravine with a meridional span of about 20 km and a latitudinal span of about 30 km. Its keystone is the centrally located Śnieżnik, from which six broad, flattened arms extend, separated by clearly outlined, deep erosion valleys. To the south-west, there is the highest ridge with peaks: Mały Śnieżnik (1326 m), Puchacz (1175 m) and Trójmorski Wierch (1145 m). The southern ridge of Sušina and Podbělka, located entirely in the Czech Republic, is the longest arm in the massif and at the same time the historical border between Bohemia and Moravia. To the east, there is a short ridge ending at the Płoszczyna Pass (Czech Kladské sedlo), behind which the Bialskie Mountains stretch. Another short ridge, entirely located in Poland, runs northwards and culminates in Stroma (1167 m). The most branched is the longest north-western ridge of Czarna Góra. From there, the ridge descends to the Puchaczówka Pass and continues as Krowiarki to the Nysa Kłodzka valley near Krosnowice and Żelazno. The shortest arm is the western ridge of Średniak (1210 m).
It is mostly made of gneisses (Śnieżnik gneisses and Gierałtów gneisses) and mica schists of the Stroń series. They were formed from sediments of the seabed that existed here in the upper Proterozoic and Cambrian periods, i.e. about 650-550 million years ago. Their present image is the result of subsequent multiple transformations and subsequent foldings. In Krowiarki and the vicinity of Kletno, there are metamorphosed carbonate rocks – lenses of calcite and dolomite marbles. Among the mica slates there are also inserts of mica slates with garnets, graphite slates, quartzites, amphibolites and amphibolite slates, and others, while gneiss – eclogites.
The plant and animal world of Śnieżnik is the richest in the whole Sudetes, because there are borders of the ranges of many species – Sudeten, Carpathian, Alpine and even Mediterranean. The layered arrangement of vegetation is clearly marked: up to 500 m above sea level. – agricultural land, usually meadows; 500–1000 m above sea level – lower montane zone in the form of spruce forests or mixed spruce and beech forests; 1000–1250 m above sea level – upper montane zone – spruce forest, blueberry and cowberry occur in the undergrowth, above 1250 m above sea level – mountain meadows. The latter occur practically only on the top of Śnieżnik. They have the greatest natural value. There are numerous species of rare and protected plants and artificially introduced mountain pine. In the crevices of the rocks you can meet the only glowing moss in Poland – the firefly.
The animal world also abounds in valuable species: grouse, capercaillie, gray grouse. Amphibians include fire salamander and alpine newt, reptiles include grass snake and adder. There are numerous rodents: forest dormouse, dormouse, dormouse, pine martens, stoats. There are also badgers and endemic species of beetles, wasps, flies and arachnids. Since the end of the 19th century, chamois, which came from the Czech Republic, live in the area of Średniak. Their herd is the only one in Poland outside the Tatra Mountains.

Śnieżnik Mountain (Czech: Králický Sněžník) – the highest peak in the Śnieżnik Massif, 1426 m a.s.l. It is the only mountain in the Śnieżnik Massif that grows above the upper limit of the forest.
Śnieżnik is built in the eastern part of ring-eye gneisses, and in the western part of metamorphic slates (in this area you can also find garnets most often placed in slates). There are also crystalline limestones on the northern edge. On the slopes of Śnieżnik there are rock rubble, formed during the Pleistocene in the periglacial climate. The nival niche in the southern slope dates from the same period. In this hollow, about 200 m from the peak, the Morava River, one of the largest rivers in Bohemia and the largest river in Moravia, begins.
On Śnieżnik, a multi-storey arrangement of vegetation is clearly marked: up to 500 m above sea level. – agricultural land, usually meadows; 500–1000 m above sea level – lower montane zone in the form of spruce forests or mixed spruce and beech forests; 1000–1250 m above sea level – upper montane forest – spruce forest; over 1250 m above sea level – mountain meadows.
The animal world abounds in valuable species: mouflons (artificially introduced), black grouse, capercaillie. Amphibians include fire salamander and alpine newt, reptiles include grass snake and adder. There are also endemic species of beetles, wasps, flies and arachnids.
From the top of Śnieżnik there are wide and distant views. The nearby mountain ranges are clearly visible: the Bialskie Mountains, Jaseniki, the Bystrzyckie Mountains, the Orlickie Mountains and in the distance also the Karkonosze Mountains. With good visibility, it is possible to observe the Alpine peaks in Austria.

Sadzonki Mountain – a peak with a height of 1230 m a.s.l. located in the Śnieżnik Massif, which is a rather poorly marked elevation of the eastern ridge of Śnieżnik. It rises above the Gingerbread Roost separating the Deep Pit and Middle Funnel and continues into the arching Wild Ridge.

The film was recorded on May 1, 2023.

Region