Letnia wędrówka po Wyspie Chrząszczewskiej położonej na cieśninie Dziwna. Zaczynamy w miejscowości Chrząszczewo, skąd czarnym szlakiem kierujemy się na północ. Dochodzimy do Głazu Królewskiego znajdującego się nad Zalewem Kamińskim. Następnie wzdłuż wybrzeża wyspy wędrujemy widokową trasą do miejscowości Buniewice. Wracamy do Chrząszczewa od zachodniej strony nadal podążając czarnym szlakiem.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Wyspie Chrząszczewskiej, Polska
🏞️ Trasa: Chrząszczewo, granica (3 m n.p.m.; 53.957752, 14.741056) – Chrząszczewo, centrum (8 m n.p.m.; 53.957193, 14.738313) – Chrząszczewko (1 m n.p.m.; 53.972218, 14.742429) – Głaz Królewski (2 m n.p.m.; 53.979916, 14.721285) – Buniewice (3 m n.p.m.; 53.972722, 14.721924) – Chrząszczewo, centrum (8 m n.p.m.; 53.957193, 14.738313)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak
📏 Długość: około 8,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 27 m
↘️ Suma zejść: 15 m

00:00:22 Chrząszczewo, granica
00:02:12 Chrząszczewo, centrum
00:21:48 Chrząszczewko
00:44:33 Głaz Królewski
01:18:15 Buniewice
01:50:03 Chrząszczewo, centrum

Wybrzeże Trzebiatowskie – mezoregion fizycznogeograficzny Pobrzeża Szczecińskiego, obejmujący pas wybrzeża nad Zatoką Pomorską o długości 60 km od cieśniny Dziwny po Kołobrzeg. Od południa przylega do Równiny Gryfickiej, a od wschodu graniczy z Wybrzeżem Słowińskim. Na zachód znajduje się mezoregion wysp Uznam i Wolin.
Wybrzeże obejmuje obszar o powierzchni ok. 290 km², a długość linii brzegowej wynosi ok. 60 km. Wzdłuż brzegu nad Dziwną oraz od ujścia Regi po ujście Parsęty w Kołobrzegu ciągnie się pas wydm nadmorskich.
Środkową część Wybrzeża Trzebiatowskiego charakteryzują kępy morenowe, które są podcinane przez fale. Przykładem silnej abrazji są ruiny kościoła w Trzęsaczu z przełomu XIV/XV wieku, gdzie nad urwiskiem nadmorskim zachował się tylko fragment południowej ściany świątyni. W wyniku działań abrazyjnych w ciągu 500 lat nastąpiło przesunięcie linii brzegowej o tysiąc kilkaset metrów, czyli odległości w jakiej został zbudowany kościół od brzegu.
W rejonie od Rewala po zachodni fragment Niechorza znajduje się wysoczyzna moreny dennej. Od południa wysoczyzna ograniczona jest fragmentem marginalnej doliny rzeki Świniec. W obrębie rewalskiej kępy wysoczyznowej wysokości bezwzględne mają średnio 10–15 m n.p.m., a sięgają do 22 m n.p.m. (wzniesienie, na którym posadowiono latarnię w Niechorzu). Wysoczyzna jest zbudowana z glin zwałowych i piasków lodowcowych, tworzących płaską powierzchnię moreny dennej.

Wyspa Chrząszczewska – wyspa w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim w gminie Kamień Pomorski. Neleży do mezoregionu fizycznogeograficznego Wybrzeże Trzebiatowskie. Wyspa leży na Dzwinie i ma powierzcznię ok. 10 km². Od północy wyspę ogranicza Zalew Kamieński, od wschodu zatoka Promna, od południa Zatoka Cicha, natomiast od zachodu i południowego zachodu – Dziwna.
Na Wyspie Chrząszczewskiej znajdują są trzy wsie – Chrząszczewo, Chrząszczewko i Buniewice. W zachodniej części wyspy, przy wsi Buniewice znajduje się wzniesienie Wyżawa (26,6 m n.p.m.). Teren wyspy został objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków „Zalew Kamieński i Dziwna” oraz specjalnym obszarem ochrony siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński”.
Na północ od miejscowości Buniewice znajduje się wielki kamień zwany Głazem Królewskim lub Czarcim Kamieniem, pozostałość wielkiego głazu narzutowego, częściowo zużytego jako materiał do budowy dróg. Głaz ma 20 m obwodu – tylko na ok. 3 metry wystaje ponad powierzchnię wody. To na nim miał według legendy Bolesław III Krzywousty odbierać defiladę floty pomorskiej w 1121 r.

Film zarejestrowany w dniu 19 sierpnia 2022 roku.

🇬🇧
Summer hiking on the Chrząszczewo Island located on the Dziwna strait. We start in the village of Chrząszczewo, from where we follow the black trail to the north. We come to Royal Boulder located on the Kamiński Reservoir. Then, along the coast of the island, we take a scenic route to the village of Buniewice. We return to Chrząszczewo from the west, still following the black trail.

🚶 Virtual hike: A walk around Chrząszczewo Island, Poland
🏞️ Route: Chrząszczewo, border (3 m a.s.l.; 53.957752, 14.741056) – Chrząszczewo, center (8 m a.s.l.; 53.957193, 14.738313) – Chrząszczewko (1 m a.s.l.; 53.972218, 14.742429) – Royal Boulder (2 m a.s.l.; 53.979916, 14.721285) – Buniewice (3 m a.s.l.; 53.972722, 14.721924) – Chrząszczewo, center (8 m a.s.l.; 53.957193, 14.738313)
🆔 Trail designation: black trail
📏 Length: about 8.5 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 27 m
↘️ Sum down: 15 m

00:00:22 Chrząszczewo, border
00:02:12 Chrząszczewo, center
00:21:48 Chrząszczewko
00:44:33 Royal Boulder
01:18:15 Buniewice
01:50:03 Chrząszczewo, center

Trzebiatów Coast – a physical and geographic mesoregion of the Szczecin Coast, covering a 60 km long coastal strip on the Pomeranian Bay from the Dziwna Strait to Kołobrzeg. From the south it adjoins the Gryficka Plain, and from the east it borders with the Słowiński Coast. To the west is the mesoregion of the islands of Usedom and Wolin.
The coast covers an area of ​​approx. 290 km², and the length of the coastline is approx. 60 km. Along the shore on the Dziwna and from the mouth of the Rega to the mouth of the Parsęta in Kołobrzeg, there is a strip of coastal dunes.
The central part of the Trzebiatów Coast is characterized by moraine clumps that are undercut by waves. An example of strong abrasion are the ruins of the church in Trzęsacz from the turn of the 14th / 15th century, where only a fragment of the southern wall of the temple has been preserved on the coastal cliff. As a result of abrasive actions, within 500 years the shoreline was shifted by a thousand and several hundred meters, i.e. the distance at which the church was built from the shore.
In the area from Rewal to the western part of Niechorze there is a plateau of a ground moraine. From the south, the plateau is limited by a fragment of the marginal valley of the Świniec River. Within the Rewal plateau clump, the absolute heights are on average 10-15 m a.s.l., and reach up to 22 m a.s.l. (the hill on which the lighthouse was erected in Niechorze). The upland is made up of tills and glacial sands, forming the flat surface of the bottom moraine.

Chrząszczewo Island – an island in north-western Poland, in the West Pomeranian Voivodeship in the commune of Kamień Pomorski. It lies in the physical and geographic mesoregion Trzebiatowskie Coast. The island is located on the Dzwina River and has an area of ​​approx. 10 km². From the north, the island is bordered by Zalew Kamieński, from the east by Promna Bay, from the south by Cicha Bay, and from the west and south-west by Dziwna.
There are three villages on Chrząszczewo Island – Chrząszczewo, Chrząszczewko and Buniewice. In the western part of the island, near the village of Buniewice, there is the Wyżawa hill (26.6 m a.s.l.). The area of ​​the island is included in the special bird protection area „Zalew Kamieński and Dziwna” and the special protection area of ​​habitats „Ujście Odry and Zalew Szczeciński”.
North of Buniewice there is a large stone called the Royal Boulder or Devil’s Stone, the remains of a large erratic boulder, partly used up as road construction material. The boulder is 20 meters in circumference – only about 3 meters it protrudes above the water surface. It was here that, according to legend, Bolesław III the Wrymouth was to receive the parade of the Pomeranian fleet in 1121.

The film was recorded on August 19, 2022.

Region