Wędrówka zielonym szlakiem z Gołuszkowej Góry, przez Przełęcz Carchel na Żurawnicę, na której grzbiecie znajdują się malownicze Kozie Skały. Najpierw podziwiamy Kozie Skały z góry a następnie z dołu. Widokowo bardzo atrakcyjny szlak.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Żurawnica i Kozie Skały, Polska
🏞️ Trasa: Gołuszkowa Góra (715 m n.p.m.; 49.762019, 19.530457) – Przełęcz Carchel (640 m n.p.m.; 49.761944, 19.531111) – Żurawnica, Kozie Skały (713 m n.p.m.; 49.761384, 19.514090) – Krzeszów Wyrwówka (615 m n.p.m.; 49.758817, 19.503286)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 3,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:55 h
↗️ Suma podejść: 104 m
↘️ Suma zejść: 173 m

Pasma Pewelsko-Krzeczowskie – mezoregion górski powstały wyniku nowej regionalizacji Karpat. W jego skład wchodzą Pasmo Pewelskie i Grupa Żurawnicy.
Gołuszkowa Góra (715 m n.p.m.) – góra w Grupie Żurawnicy w Pasmach Pewelsko-Krzeczowskich. Wznosi się w centralnej części pasma Żurawnicy pomiędzy Żurawnicą a Żmijową. Porośnięty lasem szczyt znajduje się obok zielonego szlaku.
Kozie Skały – skupisko skał na grzbiecie Żurawnicy o długości około 0,5 km. Niektóre z nich mają wysokość kilkunastu metrów, tworzą różnorodne rodzaje formacji skalnych. Stanowią dużą atrakcję turystyczną.
Żurawnica (727 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w Grupie Żurawnicy, w Pasmach Pewelsko-Krzeczowskie. Zbudowany jest z dwóch wierzchołków: zachodni 707 m i wschodni 727 m. Szczyt jest porośnięty lasem a na jego grzbiecie znajdują się Kozie Skały.

00:00:33 Gołuszkowa Góra
00:06:28 Wejście na zielony szlak
00:09:40 Pod Gołuszkową Górą, skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:14:13 Przełęcz Carchel
00:15:23 Kapliczka na Przełęczy Carchel
00:28:21 Kozie Skały
00:32:43 Żurawnica, Kozie Skały – skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:34:38 Kozie Skały
00:40:23 Szczyt Żurawnicy
00:55:59 Punkt widokowy
00:57:26 Krzeszów Wyrwówka – miejsce parkingowe

Film zarejestrowany w dniu 13 grudnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Żurawnica and Goat Rocks, Poland
🏞️ Route: Gołuszkowa Mountain (715 m a.s.l.; 49.762019, 19.530457) – Carchel Pass (640 m a.s.l.; 49.761944, 19.531111) – Żurawnica, Goat Rocks (713 m a.s.l.; 49.761384, 19.514090) – Krzeszów Wyrwówka (615 m a.s.l.; 49.758817, 19.503286)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 3.1 km
⏲️ Walking time: about 0:55 h
↗️ Sum of approaches: 104 m
↘️ Sum down: 173 m

The Pewelsko-Krzeczowskie Ranges – a mountain mesoregion created as a result of the new regionalization of the Carpathians. It includes the Pewelskie Range and the Żurawnica Group.
Gołuszkowa Mountain (715 m a.s.l.) – a mountain in the Żurawnicy Group in the Pewelsko-Krzeczowskie Ranges. It rises in the central part of the Żurawnica range between Żurawnica and Żmijowa. The forest-covered peak is next to the green trail.
Goat Rocks – a group of rocks on the ridge of Żurawnica, about 0.5 km long. Some of them are several meters high, they form various types of rock formations. They are a great tourist attraction.
Żurawnica (727 m a.s.l.) – the highest peak in The Żurawnica Range, in the Pewelsko-Krzeczowskie Ranges. It is built of two peaks: the west is 707 m and the east 727 m. The peak is covered with forest and on its ridge there are Goat Rocks.

00:00:33 Gołuszkowa Mountain
00:06:28 Entrance to the green trail
00:09:40 Under Gołukszowa Mountain, crossroads of red and green trails
00:14:13 Carchel Pass
00:15:23 Chapel on the Carchel Pass
00:28:21 Goat Rocks
00:32:43 Żurawnica, Goat Rocks – crossroads of red and green trails
00:34:38 Goat Rocks
00:40:23 Żurawnica peak
00:55:59 Viewpoint
00:57:26 Krzeszów Wyrwówka – parking space

The film was recorded on December 13, 2020.

Region