Wirtualna wędrówka po najbardziej wysuniętych na północ rubieżach Beskidu Wyspowego. Z parkingu w Krzesławicach wchodzimy najpierw na Diabelski Kamień, pomnik przyrody pod którym znajduje się dawna pustelnia. Następnie czarnym i niebieskim szlakiem podchodzimy na Cublą Górę, skąd przez bezlistne jeszcze drzewa przebijają się atrakcyjne widoki. Ze szczytu wracamy na niebieski szlak i kierujemy się na północ. Dochodzimy na widokową polanę, skąd roztacza się piękny widok na Beskid Makowski i Beskid Wyspowy. Podchodzimy na górę Grodzisko, na szczycie której znajdują się pozostałości grodu z czasów kultury łużyckiej. Z Grodziska wędrujemy dalej na północ, schodzimy ze szlaku i leśną ścieżką wchodzimy na Borek, najdalej na północ wysunięty szczyt Beskidu Wyspowego. Schodzimy do doliny Stradomki w miejscowości Poznachowice Górne.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Cublą Górę i Grodzisko z Krzesławic, Polska
🏞️ Trasa: Krzesławice, parking (309 m n.p.m.; 49.802811, 20.171370) – Diabelski Kamień (338 m n.p.m.; 49.802673, 20.169327) – Skrzyżowanie szlaków pod Cublą Górą (496 m n.p.m.; 49.805075, 20.152747) – Cubla Góra (565 m n.p.m.; 49.800395, 20.153453) – Skrzyżowanie szlaków pod Cublą Górą (496 m n.p.m.; 49.805075, 20.152747) – Skrzyżowanie szlaków pod Grodziskiem (507 m n.p.m.; 49.813884, 20.152922) – Grodzisko (618 m n.p.m.; 49.816437, 20.145938) – Przełęcz pomiędzy Grodziskiem a Borkiem (552 m n.p.m.; 49.818365, 20.146839) – Borek (562 m n.p.m.; 49.821068, 20.148684 ) – Przełęcz pomiędzy Grodziskiem a Borkiem (552 m n.p.m.; 49.818365, 20.146839) – Skrzyżowanie szlaków pod Grodziskiem (507 m n.p.m.; 49.813884, 20.152922) – Dolina Stradomki, Poznachowice Górne (296 m n.p.m.; 49.817219, 20.168902)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, niebieski szlak, ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 8,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 434 m
↘️ Suma zejść: 446 m

00:00:22 Krzesławice, parking
00:03:24 Pustelnia
00:03:55 Diabelski Kamień
00:38:14 Skrzyżowanie czarnego i niebieskiego szlaku pod Cublą Górą
00:44:47 Zejście ze szlaku
00:47:43 Cubla Góra
00:51:52 Powrót na niebieski szlak
00:56:18 Skrzyżowanie czarnego i niebieskiego szlaku pod Cublą Górą
01:12:47 Skrzyżowanie czarnego i niebieskiego szlaku pod Grodziskiem
01:28:59 Grodzisko
01:37:33 Przełęcz pomiędzy Grodziskiem a Borkiem
01:37:58 Zejście ze szlaku
01:44:11 Borek
01:52:27 Przełęcz pomiędzy Grodziskiem a Borkiem
01:52:47 Niezalecana droga! Ścieżka nie istnieje chociaż oznaczona jest na mapie.
02:06:28 Powrót na niebieski szlak
02:12:18 Skrzyżowanie czarnego i niebieskiego szlaku pod Grodziskiem
02:35:38 Dolina Stradomki, Poznachowice Górne

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.

Cubla Góra – szczyt o wysokości 565 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Położony jest w grzbiecie łączącym Ciecień i Grodzisko. Wierzchołek jest porośnięty lasem, w prześwitach między drzewami pojawiają się widoki na wschodnią i zachodnią stronę. Stoki zachodnie należą do miejscowości Wiśniowa i opadają do doliny Krzyworzeki, wschodnie opadają do doliny Stradomki w miejscowości Pogorzany. Niebieski szlak turystyczny omija wierzchołek Cublej Góry, aby dojść na szczyt należy zejść ze szlaku na leśną ścieżkę.

Diabelski Kamień (Diabelski Kamień koło Szczyrzyca) – potężny głaz zbudowany z piaskowca ciężkowickiego położony u wschodnich podnóży góry Grodzisko w Beskidzie Wyspowym. Jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Po wschodniej stronie kamienia znajduje się pustelnia, w której do 1992 r. mieszkał na stałe pustelnik z Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. Pustelnia ma wymiary ok. 2 m × 2,5 m. Obok jego pustelni stoi niewielka kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i szopka dla kóz.

Grodzisko – szczyt o wysokości 618 m n.p.m. w północnej części Beskidu Wyspowego. Znajduje się w Paśmie Cietnia pomiędzy Cublą Górą a Borkiem. Zachodnie stoki opadają do doliny Krzyworzeki, wschodnie do doliny Stradomki. Zalesiony wierzchołek Grodziska jest dość stromy i ma charakter cypla. Znajdują się na nim pozostałości grodziska z czasów kultury łużyckiej. Znaleziono tu broń, narzędzia, i naczynia gliniane pochodzące z V w p.n.e. W czasach pierwszych Piastów wzniesiono w tym miejscu zamek szczyrzycki, będący jedną z najpotężniejszych budowli obronnych ówczesnej Ziemi Krakowskiej. Do czasów obecnych pozostały jeszcze wały obronne i fosy.

Borek – najdalej na północ wysunięty szczyt Beskidu Wyspowego o wysokości 562 m n.p.m. Znajduje się w Paśmie Cietnia i od sąsiedniego Grodziska oddzielony jest niewielką przełęczą. Zachodnie stoki opadają do doliny Krzyworzeki, wschodnie do doliny Stradomki, od północnej strony grzbiet Borka opada na Pogórze Wiśnickie. Borek jest całkowicie porośnięty lasem, w prześwitach między drzewami pojawiają się ciekawe widoki na północno-zachodnią stronę.

Film zarejestrowany w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Cubla and Grodzisko mountains from Krzesławice, Poland
🏞️ Route: Krzesławice, parking (309 m a.s.l.; 49.802811, 20.171370) – Diabelski Kamień (338 m a.s.l.; 49.802673, 20.169327) – Crossing at Cubla Mountain (496 m a.s.l.; 49.805075, 20.152747) – Cubla Mountain (565 m a.s.l.; 49.800395, 20.153453) – Crossing at Cubla Mountain (496 m a.s.l.; 49.805075, 20.152747) – Crossing at Grodzisko Mountain (507 m a.s.l.; 49.813884, 20.152922) – Grodzisko Mountain (618 m a.s.l.; 49.816437, 20.145938) – Pass between Grodzisko and Borek mountains (552 m a.s.l.; 49.818365, 20.146839) – Borek Mountain (562 m a.s.l.; 49.821068, 20.148684 ) – Pass between Grodzisko and Borek mountains (552 m a.s.l.; 49.818365, 20.146839) – Crossing at Grodzisko Mountain (507 m a.s.l.; 49.813884, 20.152922) – Stradomka Valley, Poznachowice Górne (296 m a.s.l.; 49.817219, 20.168902)
🆔 Trail designation: black trail, blue trail, paths marked on the map
📏 Length: about 8.2 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 434 m
↘️ Sum down: 446 m

00:00:22 Krzesławice, parking
00:03:24 Hermitage
00:03:55 Diabelski Kamień
00:38:14 Crossing of the blue and the black trails at Cubla Mountain
00:44:47 Going off the trail
00:47:43 Cubla Mountain
00:51:52 Return to the blue trail
00:56:18 Crossing of the blue and the black trails at Cubla Mountain
01:12:47 Crossing of the blue and the black trails at Grodzisko Mountain
01:28:59 Grodzisko Mountain
01:37:33 Pass between Grodzisko and Borek mountains
01:37:58 Going off the trail
01:44:11 Borek Mountain
01:52:27 Pass between Grodzisko and Borek mountains
01:52:47 Not recommended way! The path does not exist, although it is marked on the map.
02:06:28 Return to the blue trail
02:12:18 Crossing of the blue and the black trails at Grodzisko Mountain
02:35:38 Stradomka Valley, Poznachowice Górne

Wyspowy Beskid – part of the Western Beskids located between the Raba valley and the Sądecka Basin. It is characterized by the presence of isolated, single peaks, from which it got its name.

Cubla Mountain – a peak with a height of 565 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is situated in the ridge connecting Cięcień and Grodzisko mountains. The top is covered with forest, in the clearances between the trees there are views to the east and west sides. The western slopes belong to the village of Wiśniowa and fall down to the Krzyworzeka valley, while the eastern slopes fall to the Stradomka valley in the village of Pogorzany. The blue tourist trail bypasses the summit of Cubla Mountain, to reach the summit you have to leave the trail and go to the forest path.

Diabelski Kamień (Diabelski Kamień near Szczyrzyc) – a huge boulder made of Ciężkowice sandstone located at the eastern foot of the Grodzisko mountain in the Wyspowy Beskid. It is a monument of inanimate nature. On the eastern side of the stone, there is a hermitage in which a hermit from the Cistercian Monastery in Szczyrzyc lived until 1992. The hermitage measures approx. 2 m × 2.5 m. Next to his hermitage there is a small chapel dedicated to Our Lady of the Immaculate Conception and a nativity scene for goats.

Grodzisko Mountain – a peak 618 m a.s.l. in the northern part of the Wyspowy Beskid. It is located in the Cięcień Range between Cubla Góra and Borek. The western slopes descend to the Krzyworzeka valley, and the eastern slopes to the Stradomka valley. The forested top of Grodzisko Mountain is quite steep and has the character of a headland. There are remains of a settlement from the times of the Lusatian culture. Weapons, tools and clay vessels from the 5th century BC were found here. In the times of the first Piasts, the Szczyrzyc Castle was erected here, one of the most powerful defensive structures of the then Kraków Land. There are also ramparts and moats to the present day.

Borek Mountain – the northernmost peak of the Beskid Wyspowy with a height of 562 m a.s.l. It is located in the Cięcień Range and is separated from the neighboring Grodzisk by a small pass. The western slopes descend to the Krzyworzeka valley, the eastern slopes to the Stradomka valley, from the northern side the ridge of Borek Mounain descends to the Wiśnickie Foothills. Borek is completely covered with forest, there are interesting views to the north-west in the clearances between the trees.

The film was recorded on April 7, 2022.

Region