Wirtualna wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Wyruszamy z Tokarni czarnym szlakiem początkowo wchodząc na Urbanią Górę, na której zboczu znajduje się wspaniała Kalwaria Tokarska, zespół kilkunastu rzeźb plenerowych autorstwa Józefa Wrony. Na szczyt Urbaniej Góry wchodzimy nieoznakowaną na mapie leśną ścieżką. Po powrocie na czarny szlak mijamy widokową polanę i dość stromym podejściem wchodzimy na szczyt Golec. Następnie już nieco łagodniejszym podejściem zdobywamy Zębolową, najwyższy szczyt masywu Zębolowej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Zębolową z Tokarni, Polska
🏞️ Trasa: Tokarnia, parking (409 m n.p.m.; 49.730451, 19.876038) – Kalwaria Tokarska (456 m n.p.m.; 49.720446, 19.873012) – Urbania Góra (674 m n.p.m.; 49.722371, 19.888274) – Golec (763 m n.p.m.; 49.716024, 19.897098) – Zębolowa (859 m n.p.m.; 49.709482, 19.908257)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, żółty szlak szlak, ścieżki nieoznaczone na mapie
📏 Długość: około 6,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 527 m
↘️ Suma zejść: 80 m

00:00:24 Tokarnia, parking
00:01:20 Krzczonówka
00:15:26 Kapliczka Chrzest Pana Jezusa
00:15:40 Kapliczka „Kapliczka Wróć, Synu wróć”
00:15:57 Kapliczka 10 Przykazań
00:16:36 Kalwaria Tokarska
00:17:25 Figura św. Franciszka z Asyżu (1995), patron Kalwarii Tokarskiej
00:18:07 Scena ze śpiącymi apostołami (2000)
00:18:37 Modlitwa w Ogrójcu (1999) – pamiątka wizyty Jana Pawła II w Polsce
00:19:49 Kapliczka
00:20:20 Źródełko
00:20:33 Płaskorzeźba NMP na drzewie
00:21:27 Figura św. Floriana
00:22:04 Kapliczka „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”
00:23:08 Figura Kardynała Stefana Wyszyńskiego
00:24:36 Anioł Stróż (1984)
00:25:38 Grota Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (1982)
00:26:33 Kapliczka słupowa św. Rodziny (1994)
00:28:36 Piwnica Biczowania (1983)
00:30:52 Chrystus Frasobliwy, tzw. Kopiec (1982)
00:31:22 Figura Matki Bolesnej
00:32:47 Figura Matki Boskiej
00:33:29 Figura Jezusa Pojmanego
00:36:52 Prymat św. Piotra z Chrystusem, tzw. Staw (1986)
00:39:31 Figura MB Fatimskiej (1992)
00:40:42 Zejście z czarnego szlaku
00:42:31 Figura św. Anny
00:45:25 Pieta (2003)
00:49:30 Kaplica Trzeciego Upadku (1998)
00:50:48 Grób Pana Jezusa
00:53:15 Figura Chrystusa Ukrzyżowanego (1985)
01:03:23 Urbania Góra
01:13:29 Powrót na czarny szlak
01:35:28 Golec
01:55:37 Skrzyżowane czarnego i żółtego szlaku
01:58:33 Zejście z żółtego szlaku
02:00:00 Zębolowa

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.

Kalwaria Tokarska – zespół 14 rzeźb plenerowych, znajdujący się na północnych zboczach Urbaniej Góry w masywie Zębalowej w Beskidzie Wyspowym nad wsią Tokarnia. Rzeźby powstały w latach 1982-2003 i są dziełem miejscowego rzeźbiarza Józefa Wrony. Patronem Kalwarii jest św. Franciszek z Asyżu. Do jej powstania przyczynił się proboszcz z Tokarni, ks. Jan Mach, natomiast całość poświęcona została w uroczystość Bożego Ciała w 1995 przez biskupa krakowskiego Stanisława Smoleńskiego.

Urbania Góra – szczyt o wysokości 674 m n.p.m w masywie Zębolowej, w Beskidzie Wyspowym. Szczyt jest porośnięty lasem. Na jego zachodnim stoku, nad wsią Tokarnia znajduje się, powstała w latach 1982–2000, składająca się z 14 stacji, Kalwaria Tokarska. Natomiast na stokach: północnym i wschodnim, zachowały się ślady rowów strzeleckich, wybudowanych w 1944 roku przez miejscową ludność pod kierownictwem inżynierów z Organizacji Todta.

Golec – szczyt o wysokości 763 m n.p.m w masywie Zębolowej, w Beskidzie Wyspowym. Szczyt jest całkowicie porośnięty lasem, obok niego poprowadzony jest żółty szlak turystyczny.

Zębolowa (Zębalowa) – rozległy szczyt o wysokości 859 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Jest najwyższym szczytem w Masywie Zębolowej, leżącego w północno-zachodniej części Beskidu Wyspowego. Masyw tworzy wyraźną „wyspę”, otoczoną niemal całkowicie dolinami trzech rzek: Krzczonówki, Raby i Smugawki. Porośnięty jest w większości przez las, jedynie podnóża zajęte są pod pola uprawne i zabudowania. W skład masywu Zębolowej wchodzą również m.in.: Leśniakówka (702 m), Cymbałowa (823 m), Urbania Góra (674 m), Pawlikowa (596 m), Cyrla (666 m), Surgowa (562 m), Chobocia Góra (579 m), Hola (666 m).

Film zarejestrowany w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Zębolowa Mountain from Tokarnia, Poland
🏞️ Route: Tokarnia, parking (409 m a.s.l.; 49.730451, 19.876038) – Tokarnia Calvary (456 m a.s.l.; 49.720446, 19.873012) – Urbania Mountain (674 m a.s.l.; 49.722371, 19.888274) – Golec Mountain (763 m a.s.l.; 49.716024, 19.897098) – Zębolowa Mountain (859 m a.s.l.; 49.709482, 19.908257)
🆔 Trail designation: black trail, yellow trail, paths unmarked on the map
📏 Length: about 6.6 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 527 m
↘️ Sum down: 80 m

00:00:24 Tokarnia, parking
00:01:20 Krzczonówka River
00:15:26 Chapel of the Baptism of Lord Jesus
00:15:40 Chapel „Come back, Son, come back”
00:15:57 Chapel of the 10 Commandments
00:16:36 Tokarnia Calvary
00:17:25 The figure of St. Francis of Assisi (1995), patron of Tokarnia Calvary
00:18:07 Scene with sleeping apostles (2000)
00:18:37 Prayer in the Garden of Gethsemane (1999) – a memento of John Paul II’s visit to Poland
00:19:49 Chapel
00:20:20 Spring
00:20:33 Bas-relief of the Virgin Mary on a tree
00:21:27 The figure of St. Florian
00:22:04 Chapel „Let the children come to me”
00:23:08 Figure of Cardinal Stefan Wyszyński
00:24:36 Guardian Angel (1984)
00:25:38 Grotto of Our Lady of the Immaculate Conception (1982)
00:26:33 Pillar chapel of the Holy Family (1994)
00:28:36 The Cellar of the Flagellation (1983)
00:30:52 Pensive Christ, the so-called The Mound (1982)
00:31:22 Figure of the Sorrowful Mother
00:32:47 Figure of the Virgin Mary
00:33:29 Figure of Jesus Captured
00:36:52 The primacy of St. Peter with Christ, the so-called Pond (1986)
00:39:31 Figure of Our Lady of Fatima (1992)
00:40:42 Going off the black trail
00:42:31 Figure of St. Anna
00:45:25 Pieta (2003)
00:49:30 Chapel of the Third Fall (1998)
00:50:48 The Tomb of Jesus
00:53:15 Figure of Christ Crucified (1985)
01:03:23 Urbania Mountain
01:13:29 Return to the black trail
01:35:28 Golec Mountain
01:55:37 Crossing of the black and the yellow trails
01:58:33 Going off the yellow trail
02:00:00 Zębolowa Mountain

Wyspowy Beskid – part of the Western Beskids located between the Raba valley and the Sądecka Basin. It is characterized by the presence of isolated, single peaks, from which it got its name.

Tokarnia Calvary – a group of 14 outdoor sculptures, located on the northern slopes of Urbania Góra in the Zębalowa massif in the Beskid Wyspowy above the village of Tokarnia. The sculptures were created in the years 1982-2003 and are the work of the local sculptor Józef Wrona. The patron saint of Calvary is St. Francis of Assisi. The parish priest from Tokarnia, Fr. Jan Mach, while the whole was consecrated on the solemnity of Corpus Christi in 1995 by the bishop of Krakow, Stanisław Smoleński.

Urbania Mountain – a peak 674 m a.s.l. in the Zębolowa massif, in the Wyspowy Beskid. The top is covered with forest. On its western slope, above the village of Tokarnia, there is Tokarnia Calvary, which was built in the years 1982–2000 and consists of 14 stations. On the northern and eastern slopes, however, there are traces of shooting ditches, built in 1944 by the local population under the direction of engineers from the Todt Organization.

Golec Mountain – a peak with a height of 763 m a.s.l. in the Zębolowa massif, in the Wyspowy Beskid. The peak is completely covered with forest, and there is a black hiking trail next to it.

Zębolowa (Zębalowa) Mountain – a vast peak with a height of 859 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is the highest peak in the Zębolowa Massif, located in the north-western part of the Wyspowy Beskid. The massif forms a distinct „island”, surrounded almost entirely by the valleys of three rivers: Krzczonówka, Raba and Smugawka. It is mostly covered by forest, only the foothills are occupied by farmland and buildings. The Zębolowa massif also includes: Leśniakówka (702 m), Cymbałowa (823 m), Urbania Góra (674 m), Pawlikowa (596 m), Cyrla (666 m), Surgowa (562 m), Chobocia Góra (579 m), Hola (666 m).

The film was recorded on April 13, 2022.

Region