Spacer po obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości Bukowno. Szlak Diablej Góry prowadzi po rekultywowanych terenach dawnej kopalni piasku. Okrężny szlak łączy malowniczą Dolinę Sztoły oraz wzgórza Diabla Góra i Góra Stoskowa. Wzgórza porasta 250-letni bukowy las a pod szczytem Diablej Góry znajduje się jaskinia.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Diablej Góry w Bukownie, Polska
🏞️ Trasa: Bukowno, ul. Spacerowa/Leśny Dwór (307 m n.p.m.; 50.2593617, 19.4762736) – Diabla Góra (383 m n.p.m.; 50.2413739, 19.4618192) – Bukowno, ul. Spacerowa/Leśny Dwór (307 m n.p.m.; 50.2593617, 19.4762736)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak edukacyjny, zielony szlak edukacyjny
📏 Długość: około 6,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:10 h
↗️ Suma podejść: 213 m
↘️ Suma zejść: 213 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.
Diabla Góra (383 m n.p.m.) to wzniesienie w pobliżu Bukowna porośnięte 250-letnim lasem bukowym. Zbocza góry tworzą triasowe wapienie, które są starsze o około 100 mln lat od większości tych znajdujących się na Jurze. W pobliżu szczytu znajduje się jaskinia triasowa.

00:00:29 Rzeka Baba
00:00:46 Bukowno, ul. Spacerowa
00:01:44 Rzeka Sztoła
00:11:43 Bukowno, ul. Mostowa
00:39:17 Góra Stoskowa
00:45:52 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku edukacyjnego
00:50:40 Diabla Góra
00:55:38 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku edukacyjnego
01:01:23 Bukowno, ul. Ogrodowa
01:20:24 Skrzyżowanie niebieskiego i czerwonego szlaku edukacyjnego
01:37:07 Skrzyżowanie niebieskiego i czerwonego szlaku edukacyjnego
01:38:26 Rzeka Sztoła
01:41:59 Bukowno, ul. Spacerowa

Film zarejestrowany w dniu 31 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: The Diabla Hill Trail in Bukowno, Poland
🏞️ Route: Bukowno, Spacerowa street/Leśny Dwór (307 m a.s.l.; 50.2593617, 19.4762736) – Diabla Hill (383 m a.s.l.; 50.2413739, 19.4618192) – Bukowno, Spacerowa street/Leśny Dwór (307 m a.s.l.; 50.2593617, 19.4762736)
🆔 Trail designation: blue educational trail, green educational trail
📏 Length: about 6.8 km
⏲️ Walking time: about 2:10 h
↗️ Sum of approaches: 213 m
↘️ Sum down: 213 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.
Diabla Hill (383 m a.s.l.) is a hill near Bukowno, covered with a 250-year-old beech forest. The slopes of the mountain are formed by Triassic limestones that are about 100 million years older than most of those found in the Jura. There is a Triassic cave near the top.

00:00:29 Baba river
00:00:46 Bukowno, Spacerowa street
00:01:44 Sztoła river
00:11:43 Bukowno, Mostowa street
00:39:17 Stoskowa Hill
00:45:52 Crossroads of blue and green educational trails
00:50:40 Diabla Hill
00:55:38 Crossroads of blue and green educational trails
01:01:23 Bukowno, Ogrodowa street
01:20:24 Crossroads of blue and red educational trails
01:37:07 Crossroads of blue and red educational trails
01:38:26 Sztoła river
01:41:59 Bukowno, Spacerowa street

The film was recorded on January 31, 2021.

Region