Druga część malowniczej wędrówki po Pieninach. Schodzimy z Wysokiej na Przełęcz Kapralowa Wysoka i za nią podchodzimy na niewielką grań bez nazwy. Z grani schodzimy na Przełęcz Stachurówki, z której podchodzimy na mało znany szczyt Borsuczyny. Następnie podchodzimy na Durbaszkę, widokowy szczyt, z którego wspaniale widać panoramę Beskidu Sądeckiego z Pasmem Radziejowej. Z Durbaszki schodzimy widokowymi polanami do Jaworek na Parking Pod Homolami.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Wysokiej przez Durbaszkę do miejscowości Jaworki, Polska
🏞️ Trasa: Wysoka (1050 m n.p.m.; 49.380368, 20.555393) – Przełęcz Kapralowa Wysoka (925 m n.p.m.; 49.383693, 20.549841) – Przełęcz Stachurówki (921 m n.p.m.; 49.384597, 20.547701) – Borsuczyny (939 m n.p.m.; 49.385544, 20.546461) – Durbaszka (934 m n.p.m.; 49.386937, 20.536586) – Schronisko pod Durbaszką (848 m n.p.m.; 49.390600, 20.536205) – Parking Pod Homolami (559 m n.p.m.; 49.407134, 20.545571)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, droga bez szlaku
📏 Długość: około 4,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 54 m
↘️ Suma zejść: 529 m

00:00:28 Wysoka
00:19:48 Przełęcz Kapralowa Wysoka
00:22:13 Grań bez nawy
00:25:50 Przełęcz Stachurówki
00:28:42 Borsuczyny
00:39:55 Durbaszka
00:41:29 Zejście ze szlaku
00:47:08 Schronisko pod Durbaszką
01:15:25 Parking Pod Homolami

Pieniny – pasmo górskie w łańcuchu Karpat, położone w południowej Polsce i północnej Słowacji, będące najwyższą częścią długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy). Najwyższy szczyt – Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m n.p.m.).

Durbaszka (934 m n.p.m.) – szczyt w Małych Pieninach położony w ich głównym grzbiecie, na granicy słowacko-polskiej. Od południowej, słowackiej strony jest całkowicie porośnięty lasem. Na grzbiecie po północnej, polskiej stronie znajdują się wielkie połoniny opadające do doliny Grajcarka. Pod szczytem na wysokości 835 m n.p.m. znajduje się schronisko pod Durbaszką.

Borsuczyny (939 m n.p.m.) – szczyt w Małych Pieninach o stromych i skalistych zboczach, porośnięty lasem świerkowym. W kierunku Wysokiej znajduje się przełęcz Stachurówki, za nią krótka grań i druga przełęcz Kapralowa Wysoka. Przez szczyt i przełęcze przebiega granica słowacko-polska.

Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pienin, położony na granicy polsko-słowackiej należący do Małych Pienin. Od wschodniej i południowo-wschodniej strony szczytu opadają strome urwiska skalne o wysokości 5–20 m, w kierunku zachodnim na jego grani występuje kilka skalistych garbów oraz wystające skałki: Szurdakowa Skała i Fidrykowa Skała. Cała góra porośnięta jest lasem, jedynie z samego wierzchołku roztaczają się wspaniałe widoki na Tatry, Babią Górę, Pasmo Radziejowej, Magurę Spiską, Góry Lewockie i Pieniny.

Film zarejestrowany w dniu 25 września 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Wysoka through the Homole Gorge, Poland
🏞️ Route: Wysoka Mountain (1050 m a.s.l.; 49.380368, 20.555393) – Kapralowa Wysoka Pass (925 m a.s.l.; 49.383693, 20.549841) – Stachurówki Pass (921 m a.s.l.; 49.384597, 20.547701) – Borsuczyny Mountain (939 m a.s.l.; 49.385544, 20.546461) – Durbaszka Mountain (934 m a.s.l.; 49.386937, 20.536586) – Durbaszka Mountain Shelter (848 m a.s.l.; 49.390600, 20.536205) – Parking at the Homole Gorge (559 m a.s.l.; 49.407134, 20.545571)
🆔 Trail designation: blue trail, road without trail
📏 Length: about 4.9 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 54 m
↘️ Sum down: 529 m

00:00:28 Wysoka Mountain
00:19:48 Kapralowa Wysoka Pass
00:22:13 A ridge without a name
00:25:50 Stachurówki Pass
00:28:42 Borsuczyny Mountain
00:39:55 Durbaszka Mountain
00:41:29 Going off the trail
00:47:08 Durbaszka Mountain Shelter
01:15:25 Parking at the Homole Gorge

The Pieniny Mountains – a mountain range in the Carpathian range, located in southern Poland and northern Slovakia, being the highest part of a long, separated belt of limestone rocks (Pieniny Rock Belt). The highest peak – Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m a.s.l.)

Durbaszka (934 m a.s.l.) – the peak in the Little Pieniny Mountains located in their main ridge, on the Slovak-Polish border. On the southern, Slovak side, it is completely covered with forest. On the ridge on the northern, Polish side, there are large meadows descending into the Grajcarek valley. Under the peak at an altitude of 835 m above sea level there is a hostel near Durbaszka.

Borsuczyny (939 m a.s.l.) – a peak in the Little Pieniny Mountains with steep and rocky slopes, covered with a spruce forest. In the direction of Wysoka there is the Stachurówka Pass, behind it a short ridge and the second Kapralowa Wysoka Pass. The Slovak-Polish border runs through the summit and the passes.

Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m a.s.l.) – the highest peak of the Pieniny Mountains, located on the Polish-Slovak border, belonging to the Small Pieniny Mountains. From the eastern and south-eastern sides of the summit, steep rock cliffs 5–20 m high descend to the west, on its ridge there are several rocky humps and protruding rocks: Szurdakowa Skała and Fidrykowa Skała. The whole mountain is covered with forest, only from the very top there are wonderful views of the Tatras, Babia Góra, the Radziejowa Range, Magura Spiska, the Lewockie Mountains and the Pieniny Mountains.

The film was recorded on September 25, 2021.

Region