Malownicza wędrówka po Pieninach. Z parkingu w miejscowości Jaworki wyruszamy zielonym szlakiem przez przepiękny Wąwóz Homole w kierunku Wysokiej. Po wyjściu z Wąwozu wchodzimy na widokową polanę Pod Wysoką, na której mijamy Jawor Strażaków i niewielkie źródełko w górnej części polany. Następnie po dość stromym i śliskim podejściu wchodzimy na Wysoką, najwyższy szczyt Pienin.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Wysoką przez Wąwóz Homole, Polska
🏞️ Trasa: Parking Pod Homolami (559 m n.p.m.; 49.407134, 20.545571) – Początek Wąwozu Homole (566 m n.p.m.; 49.405821, 20.547159) – Koniec Wąwozu Homole (641 m n.p.m.; 49.399189, 20.550592) – Jawor Strażaków na Polanie Pod Wysoką (833 m n.p.m.; 49.384772, 20.557115) – Polana Pod Wysoką, skrzyżowanie szlaków (946 m n.p.m.; 49.382562, 20.554245) – Wysoka (1050 m n.p.m.; 49.380368, 20.555393)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 3,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 515 m
↘️ Suma zejść: 32 m

00:00:28 Parking Pod Homolami
00:02:40 Początek Wąwozu Homole
00:03:07 Potok Kamionka
00:20:05 Koniec Wąwozu Homole
00:20:34 Polana Dubantowska
00:29:56 Polana Jameriska
00:39:30 Potok Kamionka
00:42:40 Polana pod Wysoką
00:55:20 Jawor Strażaków na Polanie Pod Wysoką
00:59:17 Źródełko
01:06:23 Polana Pod Wysoką, skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:12:02 Skrzyżowanie
01:24:08 Wysoka

Pieniny – pasmo górskie w łańcuchu Karpat, położone w południowej Polsce i północnej Słowacji, będące najwyższą częścią długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy). Najwyższy szczyt – Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m n.p.m.).

Wąwóz Homole to głęboko wcięty, stromościenny wąwóz w Małych Pieninach na obszarze wsi Jaworki. Jego wąskim dnem płynie potok Kamionka. Potok tworzy liczne kaskady, a płynie nim krystalicznie czysta woda. Otoczony jest wapiennymi skałami, na których rosną rzadkie gatunki roślin. Od 1963 r. Wąwóz Homole jest rezerwatem przyrody, zalicza się do najpiękniejszych wąwozów w Polsce.

Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pienin, położony na granicy polsko-słowackiej należący do Małych Pienin. Od wschodniej i południowo-wschodniej strony szczytu opadają strome urwiska skalne o wysokości 5–20 m, w kierunku zachodnim na jego grani występuje kilka skalistych garbów oraz wystające skałki: Szurdakowa Skała i Fidrykowa Skała. Cała góra porośnięta jest lasem, jedynie z samego wierzchołku roztaczają się wspaniałe widoki na Tatry, Babią Górę, Pasmo Radziejowej, Magurę Spiską, Góry Lewockie i Pieniny.

Film zarejestrowany w dniu 25 września 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Wysoka through the Homole Gorge, Poland
🏞️ Route: Parking at the Homole Gorge (559 m a.s.l.; 49.407134, 20.545571) – The beginning of the Homole Gorge (566 m a.s.l.; 49.405821, 20.547159) – The end of the Homole Gorge (641 m a.s.l.; 49.399189, 20.550592) – The Firefighters’ Sycamore on the Pod Wysoką Glade (833 m a.s.l.; 49.384772, 20.557115) – Pod Wysoką Glade, a crossroads of trails (946 m a.s.l.; 49.382562, 20.554245) – Wysoka Mountain (1050 m a.s.l.; 49.380368, 20.555393)
🆔 Trail designation: green trail, blue trail
📏 Length: about 3.6 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 515 m
↘️ Sum down: 32 m

00:00:28 Parking at the Homole Gorge
00:02:40 The beginning of the Homole Gorge
00:03:07 Kamionka Stream
00:20:05 The end of the Homole Gorge
00:20:34 Dubantowska Glade
00:29:56 Jameriska Glade
00:39:30 Kamionka Stream
00:42:40 Pod Wysoką Glade
00:55:20 The Firefighters’ Sycamore on the Pod Wysoką Glade
00:59:17 Spring
01:06:23 Pod Wysoką Glade, a crossroads of the green and the blue trails
01:12:02 Crossroads
01:24:08 Wysoka Mountain

The Pieniny Mountains – a mountain range in the Carpathian range, located in southern Poland and northern Slovakia, being the highest part of a long, separated belt of limestone rocks (Pieniny Rock Belt). The highest peak – Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m a.s.l.)

The Homole Gorge is a deeply indented, steep-walled gorge in the Mały Pieniny Mountains in the area of the Jaworki village. The Kamionka stream flows along its narrow bottom. The stream creates numerous cascades and crystal clear water flows through it. It is surrounded by limestone rocks on which rare plant species grow. Since 1963, the Homole Gorge has been a nature reserve and is one of the most beautiful gorges in Poland.

Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m a.s.l.) – the highest peak of the Pieniny Mountains, located on the Polish-Slovak border, belonging to the Small Pieniny Mountains. From the eastern and south-eastern sides of the summit, steep rock cliffs 5–20 m high descend to the west, on its ridge there are several rocky humps and protruding rocks: Szurdakowa Skała and Fidrykowa Skała. The whole mountain is covered with forest, only from the very top there are wonderful views of the Tatras, Babia Góra, the Radziejowa Range, Magura Spiska, the Lewockie Mountains and the Pieniny Mountains.

The film was recorded on September 25, 2021.

Region