Jarná túra na Oravskej Magure. Z parkoviska v Dolnom Kubíne - Veľkom Bysterci sa po vedľajších cestách na východ dostaneme na žltú značku, po ktorej sa dostaneme na priesmyk Kubínska Hoľa. Cestou míňame Chatu Na Kubínskej Holi a malý vodopád na horskom potoku. Na priesmyku Kubínska Hoľa sa pokocháme rozľahlými výhľadmi a potom po červenej na vrchol. Atrakciou túry sú rozľahlé čistinky porastené krokusmi.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Kubínsku hoľu z Dolného Kubína – Veľkého Bysterca, Slovensko
🏞️ Trasa: Dolný Kubín – Veľký Bysterec, parking (717 m n.m.; 49.247481, 19.272353) – Ulica Pltisko, žltý chodník (644 m n.m.; 49.248699, 19.284149) – Bucľov (897 m n.m.; 49.263565, 19.284013) – Kamenný závoz (980 m n.m.; 49.263565, 19.284013) – Chata Na Kubínskej Holi (1096 m n.m.; 49.267786, 19.267467) – Sedlo Kubínska Hoľa (1310 m n.m.; 49.271961, 19.262114) – Kubínska Hoľa (1346 m n.m.; 49.271961, 19.262114)
🆔 Označenie chodníka: žltý chodník (Pozor, žltý chodník je zle značený!), červený chodník
📏 Dĺžka: približne 6,0 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:00 h
↗️ Suma prístupov: 690 m
↘️ Zostup: 63 m

00:00:22 Dolný Kubín – Veľký Bysterec, parkovisko
00:13:43 Ulica Pltisko, žltá značka
00:47:54 Bucľov
00:56:45 Kamenný závoz
01:11:27 Krokusy
01:12:17 Krokusy
01:14:23 Krokusy
01:15:15 Krokusy
01:16:07 Chata Na Kubínskej Holi
01:16:32 Križovanie chodníkov
01:24:35 Križovanie chodníkov
01:33:41 Vodopád
01:35:31 Potok
01:38:30 Potok
01:39:46 Krokusy
01:42:05 Sedlo Kubínska Hoľa
01:42:36 Križovanie chodníkov
01:54:49 Kubínska hoľa

Oravská Magura – pohorie vo Vonkajších Západných Karpatoch. Nachádza sa v severnej časti Slovenska, v historickom regióne Orava. Pohorie je súčasťou Stredných Beskýd. Najvyšším vrchom pohoria je Minčol, 1394 m n. m.
Pohorie sa nachádza medzi riekami Orava a jej prítokom Zázrivka a riekou Biela Orava na severe. Tiahne sa od juhozápadu k severovýchodu pásom širokým 5-10 km a dlhým 36 km. Rieka Biela Orava ich oddeľuje od Żywiec-Oravských Beskýd a Orava od Chočských vrchov a Skorusinských vrchov. Magura Oravská na juhozápade hraničí s Malou Fatrou a oddeľuje ju dolina potoka Zázrivka.
Oravská Magura sa delí na tri menšie celky:

  • centrálna časť s pohorím Minčol (1394 m n.m.) a Kubínska hoľa (1346 m n.m.), známa ako Kubínska Hoľa;
  • severná časť s vrchom Paráč (1325 m n.m.) a Príslopec (1258 m n.m.), známy ako pohorie Paráč;
  • východná časť s Budínom (1222 m n.m.) a Magurkou (1107 m n.m.), známymi ako Budínske pohorie (Budínska Magura).

Kubínska hoľa (1346 m n.m.) – vrch v pohorí Oravská Magura. Leží nad mestom Dolný Kubín, asi 6 km severne. Nachádza sa v centrálnej časti pohoria Oravská Magura, v geomorfologickom podcelku Kubínska hoľa.
Kubínska hoľa je súčasťou mohutného hrebeňa, ktorý sa tiahne od priesmyku Príslop juhozápadným smerom k pohoriu Minčol. S ním tvoria atraktívnu turistickú lokalitu s lyžiarskym strediskom SKI PARK Kubínska hoľa a blízkou chatou Kubínska hoľa. Severným smerom pohorie Príslopec (1258 m n.m.) a Držatín (1 136 m n.m.), východne Čierny vrch (1 319 m n.m.) a Mokradská hoľa (1224 m n.m.), južné Trniny a 793 m n.m. Dominantu pohoria Minčol (1394 m n.m.) oddeľuje plytký priesmyk. Severozápadné svahy odvodňujú prítoky Hruštínky do Bielej Oravy, juhovýchodné svahy odvodňujú prítoky Oravy.

Video natočené 10. mája 2022.

🇬🇧
Spring hike in the Orava Magura. From the parking lot in Dolný Kubín – Veľký Bysterec, we follow the side roads to the east to reach the yellow trail, along which we reach the Kubínska Hoľa Pass. On the way, we pass the Chata Na Kubínskej Holi Mountain Shelter and a small waterfall on a mountain stream. At the Kubínska Hoľa Pass, we admire the vast views and then follow the red trail to the top. The attraction of the hike are the vast clearings overgrown with crocuses.

🚶 Virtual hike: Ascent to Kubínska hoľa Mountain from Dolný Kubín – Veľký Bysterec, Slovakia
🏞️ Route: Dolný Kubín – Veľký Bysterec, parking (717 m a.s.l.; 49.247481, 19.272353) – Pltisko Street, yellow trail (644 m a.s.l.; 49.248699, 19.284149) – Bucľov signpost (897 m a.s.l.; 49.263565, 19.284013) – Kamenný závoz, crossing of trails (980 m a.s.l.; 49.263565, 19.284013) – Chata Na Kubínskej Holi Mountain Shelter (1096 m a.s.l.; 49.267786, 19.267467) – Kubínska Hoľa Pass (1310 m a.s.l.; 49.271961, 19.262114) – Kubínska Hoľa Mountain (1346 m a.s.l.; 49.271961, 19.262114)
🆔 Trail designation: yellow trail (Attention, the yellow trail is poorly marked!), red trail
📏 Length: about 6.0 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 690 m
↘️ Sum down: 63 m

00:00:22 Dolný Kubín – Veľký Bysterec, parking
00:13:43 Pltisko Street, yellow trail
00:47:54 Bucľov signpost
00:56:45 Kamenný závoz, crossing of the yellow and the blue trails
01:11:27 Crocuses
01:12:17 Crocuses
01:14:23 Crocuses
01:15:15 Crocuses
01:16:07 Chata Na Kubínskej Holi Mountain Shelter
01:16:32 Crossing of the yellow, the blue and the green trails
01:24:35 Crossing of the yellow and the blue trails
01:33:41 Waterfall
01:35:31 Stream
01:38:30 Stream
01:39:46 Crocuses
01:42:05 Kubínska Hoľa Pass
01:42:36 Crossing of the yellow and the red trails
01:54:49 Kubínska Hoľa Mountain

Orava Magura (Slovak: Oravská Magura) – a mountain range in the Outer Western Carpathians. It is located in the northern part of Slovakia, in the historical region of Orava. The range is part of the Central Beskids (Slovak: Stredné Beskydy). The highest peak of the range is Minčol, 1394 m a.s.l.
The range is located between the rivers Orava and its tributary Zázrivka, and the Biela Orava River in the north. It stretches from the south-west to the north-east with a strip 5-10 km wide and 36 km long. Biela Orava River separates them from the Żywiec-Orava Beskid Mountains, and Orava from the Choč Mountains and the Skorusina Mountains. In the south-west, Magura Oravska borders Mala Fatra Mountains and is separated by the valley of the Zázrivka stream.
Orava Magura is divided into three smaller units:

  • the central part with Minčol Mountain (1394 m a.s.l.) and Kubínska Hoľa Mountain (1346 m a.s.l.), known as the Kubínska Hoľa range;
  • the northern part with Paráč Mountain (1325 m a.s.l.) and Príslopec (1258 m a.s.l.), known as the Paráč range;
  • the eastern part with Budín (1222 m a.s.l.) and Magurka (1107 m a.s.l.), known as the Budín range (Budínska Magura).

Kubínska hoľa (1346 m a.s.l.) – the peak in the Orava Magura Mountains (Slovak: Oravská Magura). It lies above the town of Dolný Kubín, about 6 km to the north. It is located in the central part of the Orava Magura Mountain, in the geomorphological subunit Kubínska hoľa range.
Kubínska hoľa is part of a massive ridge that stretches from the Príslop Pass in a south-westerly direction to Minčol Mounain. With it, they form an attractive tourist location with the SKI PARK Kubínska hoľa ski resort and the nearby Kubínska hoľa cottage. In the northern direction are Príslopec Mounain (1258 m a.s.l.) and Držatín Mountain (1136 m a.s.l.), eastern Čierny vrch Mountain(1319 m m a.s.l.) and Mokradská hoľa Mountain (1224 m a.s.l.), southern Trniny Mountain (793 m a.s.l.) and the dominant Minčol Mountain (1394 m a.s.l.) is separated by a shallow pass. [2] The north-western slopes are drained by the Hruštínka River tributaries to the Biela Orava River, the south-eastern slopes are drained by the Orava River tributaries.

The film was recorded on May 10, 2022.

Region