Druhá časť jarnej túry na Oravskej Magure. Z Kubínskej Hoľa sa vydáme po červenom chodníku na zalesnený vrchol Minčol. Potom zídeme zjazdovkou do Dolného Kubína a kocháme sa fantastickými výhľadmi na Chočské vrchy, Nízke Tatry a Západné Tatry.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup z Minčola do Dolného Kubína – Koliesko, Slovensko
🏞️ Trasa: Kubínska Hoľa (1346 m n.m.; 49.271961, 19.262114) – Sedlo Kubínska Hoľa (1310 m n.m.; 49.271961, 19.262114) – Crossing at Minčol (1325 m n.m.; 49.271917, 19.256586) – Minčol Mountain (1394 m n.m.; 49.271777, 19.248503) – Prechod pri Minčole (1325 m n.m.; 49.271917, 19.256586) – Chata TRAFO (1025 m n.m.; 49.260849, 19.260321) – Dolný Kubín – Koliesko, parkovisko (780 m n.m.; 49.251714, 19.267849)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník, modrý chodník
📏 Dĺžka: približne 5,5 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:00 h
↗️ Suma prístupov: 53 m
↘️ Zostup: 617 m

00:00:22 Kubínska Hoľa
00:09:23 Sedlo Kubínska Hoľa
00:09:53 Križovatka červenej a žltej značky
00:17:56 Prechod pri Minčole
00:30:45 Minčol
00:41:34 Prechod pri Minčole
00:51:05 Zídenie z trasy
01:04:44 Chata TRAFO
01:24:05 Dolný Kubín – Koliesko, parkovisko

Oravská Magura – pohorie vo Vonkajších Západných Karpatoch. Nachádza sa v severnej časti Slovenska, v historickom regióne Orava. Pohorie je súčasťou Stredných Beskýd. Najvyšším vrchom pohoria je Minčol, 1394 m n. m.
Pohorie sa nachádza medzi riekami Orava a jej prítokom Zázrivka a riekou Biela Orava na severe. Tiahne sa od juhozápadu k severovýchodu pásom širokým 5-10 km a dlhým 36 km. Rieka Biela Orava ich oddeľuje od Żywiec-Oravských Beskýd a Orava od Chočských vrchov a Skorusinských vrchov. Magura Oravská na juhozápade hraničí s Malou Fatrou a oddeľuje ju dolina potoka Zázrivka.
Oravská Magura sa delí na tri menšie celky:

  • centrálna časť s pohorím Minčol (1394 m n.m.) a Kubínska hoľa (1346 m n.m.), známa ako Kubínska Hoľa;
  • severná časť s vrchom Paráč (1325 m n.m.) a Príslopec (1258 m n. m.), známy ako pohorie Paráč;
  • východná časť s Budínom (1222 m n.m.) a Magurkou (1107 m n.m.), známymi ako Budínske pohorie (Budínska Magura).

Minčol (1394 n.m.) – najvyšší vrch Oravskej Magury vo Vonkajších Západných Karpatoch na Slovensku. V juhozápadnej časti týchto hôr sa týči Minčol, ktorý označuje západný koniec nábrežia Kubínska Hoľa. Od samotného masívu Kubínska Hoľa ju na východe oddeľuje priesmyk Kubínska Hoľa (1310 m n.m.).
Vrch Minčol, podobne ako celá hrebeňová časť Kubińskej Haly, sa vyznačuje drsnými klimatickými podmienkami. V zime je tu veľa snehových zrážok a vysokorýchlostné severné vetry.
Vrchol pohoria je pokrytý riedkym smrekovým lesom, v ktorom dominujú smreky popretkávané krovinatými formami jarabiny. Smreky tu rastú vo voľne roztrúsených skupinách, sú nízke, zvyčajne poranené gresmi a žilnatinami. Na východnej strane vrcholu sa mierne zvažuje široká čistinka s početnými čučoriedkami.

Video natočené 10. mája 2022.

🇬🇧
The second part of the spring hike in the Orava Magura. From Kubínska Hoľa Mountain we go along the red trail to the forested peak of Minčol. Then we go down the ski slope to Dolný Kubín admiring the fantastic views of the Choč Mountains, Low Tatra Mountains and Western Tatra Mountains.

🚶 Virtual hike: Descent from Mincol to Dolný Kubín – Koliesko, Slovakia
🏞️ Route: Kubínska Hoľa Mountain (1346 m a.s.l.; 49.271961, 19.262114) – Kubínska Hoľa Pass (1310 m a.s.l.; 49.271961, 19.262114) – Crossing at Minčol (1325 m a.s.l.; 49.271917, 19.256586) – Minčol Mountain (1394 m a.s.l.; 49.271777, 19.248503) – Crossing at Minčol (1325 m a.s.l.; 49.271917, 19.256586) – Chata TRAFO (1025 m a.s.l.; 49.260849, 19.260321) – Dolný Kubín – Koliesko, parking (780 m a.s.l.; 49.251714, 19.267849)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail, paths marked on the map
📏 Length: about 5.5 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 53 m
↘️ Sum down: 617 m

00:00:22 Kubínska Hoľa Mountain
00:09:23 Kubínska Hoľa Pass
00:09:53 Crossing of the red and the yellow trails
00:17:56 Crossing at Minčol
00:30:45 Minčol Mountain
00:41:34 Crossing at Minčol
00:51:05 Going off the trail
01:04:44 Chata TRAFO
01:24:05 Dolný Kubín – Koliesko, parking

Orava Magura (Slovak: Oravská Magura) – a mountain range in the Outer Western Carpathians. It is located in the northern part of Slovakia, in the historical region of Orava. The range is part of the Central Beskids (Slovak: Stredné Beskydy). The highest peak of the range is Minčol, 1394 m a.s.l.
The range is located between the rivers Orava and its tributary Zázrivka, and the Biela Orava River in the north. It stretches from the south-west to the north-east with a strip 5-10 km wide and 36 km long. Biela Orava River separates them from the Żywiec-Orava Beskid Mountains, and Orava from the Choč Mountains and the Skorusina Mountains. In the south-west, Magura Oravska borders Mala Fatra Mountains and is separated by the valley of the Zázrivka stream.
Orava Magura is divided into three smaller units:

  • the central part with Minčol Mountain (1394 m a.s.l.) and Kubínska Hoľa Mountain (1346 m a.s.l.), known as the Kubínska Hoľa range;
  • the northern part with Paráč Mountain (1325 m a.s.l.) and Príslopec (1258 m a.s.l.), known as the Paráč range;
  • the eastern part with Budín (1222 m a.s.l.) and Magurka (1107 m a.s.l.), known as the Budín range (Budínska Magura).

Minčol (1394 a.s.l.) – the highest peak of the Orava Magura Mountains in the Outer Western Carpathians in Slovakia. Minčol rises in the southwestern part of these mountains, marking the western end of the Kubínska Hoľa embankment. It is separated from the actual massif of Kubínska Hoľa in the east by the Kubínska Hoľa Pass (1310 m a.s.l.).
The peak of Minčol, like the entire ridge part of Kubińska Hala, is characterized by harsh climatic conditions. In winter, there is a lot of snowfall and high-speed northern winds.
The top of the mountain is covered with a sparse spruce forest, dominated by spruces interspersed with bushy forms of rowan. Spruces grow here in loosely scattered groups, they are low, usually injured by gres and veins. On the eastern side of the peak, a wide clearing with numerous blueberries slopes gently.

The film was recorded on May 10, 2022.

Region