Widokowa wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Mszany Dolnej podchodzimy zielonym szlakiem na Lubogoszcz. Startujemy na Rynku w Mszanie, następnie szlak prowadzi przez widokowe osiedla Gruszówka i Podlesie. Jeszcze przed wejściem do lasu podziwiamy piękną panoramę Beskidu Wyspowego i Gorców a w oddali widać także Tatry Zachodnie. Dalej szlak prowadzi leśną drogą na szczyt porośnięty lasem. Od wschodniej strony szczytu dzięki wiatrołomom pojawiły się punkty widokowe, z których pięknie widać Śnieżnicę, Łopień, Ćwilin, Mogielicę i inne szczyty Beskidu Wyspowego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Lubogoszcz z Mszany Dolnej, Polska
🏞️ Trasa: Mszana Dolna, Rynek (416 m n.p.m.; 49.678084, 20.082015) – Gruszówka (478 m n.p.m.; 49.685255, 20.086291) – Podlesie (528 m n.p.m.; 49.691218, 20.093372) – Lubogoszcz (968 m n.p.m.; 49.712673, 20.099098)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 5,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 557 m
↘️ Suma zejść: 4 m

00:00:22 Mszana Dolna, Rynek
00:12:32 Gruszówka
00:25:54 Podlesie
01:24:22 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:27:08 Lubogoszcz

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Odosobnione góry Beskidu Wyspowego zbudowane są z piaskowców magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej. Tworzą charakterystyczne wyspy – stąd pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Lubogoszcz – szczyt o wysokości 968 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Od zachodu sąsiaduje ze Szczeblem, od północy z Wierzbanowską Górą, od wschodu ze Śnieżnicą i od południa z Czarnym Działem. Posiada trzy wierzchołki: Zapadliska (808 m), Lubogoszcz Zachodni (953 m) i Lubogoszcz (968 m).
Zbudowany jest z fliszu karpackiego. Procesy osuwiskowe utworzyły niszę wodną osuwiskową zwaną Żabim Okiem oraz wychodnie skalne na wschodnich zboczach.
Powyżej wysokości 500–550 m n.p.m. Lubogoszcz jest całkowicie zalesiony. Porasta go las mieszany a nasiona rosnących tu drzew iglastych uważane są za cenny materiał do nasadzeń. Widoki na sąsiednie szczyty roztaczają się jedynie z dolnych części stoków oraz z wiatrołomów po wschodniej stronie szczytu.

Film zarejestrowany w dniu 3 czerwca 2023 roku.

🇬🇧
Scenic hike in the Wyspowy Beskid. From Mszana Dolna we ascend the green trail to Lubogoszcz Mountain. We start at the Market Square in Mszana, then the trail leads through the scenic housing estates of Gruszówka and Podlesie. Even before entering the forest, we admire the beautiful panorama of the Beskid Wyspowy and Gorce Mountains, and in the distance you can also see the Western Tatras. Next, the trail leads along a forest road to the top covered with forest. From the eastern side of the peak, thanks to windbreaks, viewpoints have appeared, from which Śnieżnica, Łopień, Ćwilin, Mogielica and other peaks of the Beskid Wyspowy can be seen beautifully.

🚶 Virtual hike: Ascent to Lubogoszcz Mountain from Mszana Dolna, Poland
🏞️ Route: Market square in Mszana Dolna (416 m a.s.l.; 49.678084, 20.082015) – Gruszówka (478 m a.s.l.; 49.685255, 20.086291) – Podlesie (528 m a.s.l.; 49.691218, 20.093372) – Lubogoszcz Mountain (968 m a.s.l.; 49.712673, 20.099098)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 5.1 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 557 m
↘️ Sum down: 4 m

00:00:22 Market square in Mszana Dolna
00:12:32 Gruszówka
00:25:54 Podlesie
01:24:22 Crossing of the green and the red trails
01:27:08 Lubogoszcz Mountain

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Lubogoszcz – a peak with a height of 968 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is adjacent to Szczebel from the west, Wierzbanowska Góra from the north, Śnieżnica from the east and Czarny Dział from the south. It has three peaks: Zapadliska (808 m), Lubogoszcz Zachodni (953 m) and Lubogoszcz (968 m).
It is made of Carpathian flysch. Landslide processes created a landslide water niche called Żabi Oko and rock outcrops on the eastern slopes.
Above 500-550 m a.s.l. Lubogoszcz is completely forested. It is covered by a mixed forest and the seeds of coniferous trees growing here are considered a valuable planting material. The views of the neighboring peaks extend only from the lower parts of the slopes and from the windbreaks on the eastern side of the peak.

The film was recorded on June 3, 2023.

Region