Druga część zimowej wędrówki po Beskidzie Śląskim. Czerwonym szlakiem schodzimy ze Stożka Wielkiego w kierunku Kyrkawicy. Przez obumarłe drzewa pojawia się rozległa panorama Beskidu Śląsko-Morawskiego w Czechach z dobrze widoczną Łysą Górą. Z Krykawicy wchodzimy na Kiczory, drugi co do wysokości szczyt w Paśmie Czantorii. Ze szczytu schodzimy na Przełęcz Łączecko po drodze podziwiając dalekie widoki na Tatry i Beskid Żywiecki. Z przełęczy niebieskim szlakiem dochodzimy do Osiedla Mrożków, z którego lokalnymi drogami wracamy do Wisły na parking przy ulicy Turystycznej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Stożka Wielkiego i wejście na Kiczory Polska
🏞️ Trasa: Schronisko PTTK na Stożku (957 m n.p.m.; 49.604259, 18.823211) – Kyrkawica (973 m n.p.m.; 49.596797, 18.826687) – Kiczory (990 m n.p.m.; 49.595318, 18.839080) – Przełęcz Łączecko (774 m n.p.m.; 49.600454, 18.860150) – Wisła, parking przy ul. Turystycznej (774 m n.p.m.; 49.612094, 18.851273)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, niebieski szlak, droga oznaczona na mapie
📏 Długość: około 6,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 106 m
↘️ Suma zejść: 474 m

00:01:55 Schronisko PTTK na Stożku
00:12:34 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i niebieskiego szlaku
00:16:37 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i niebieskiego szlaku
00:18:01 Kyrkawica
00:26:12 Skały
00:42:27 Kiczory
00:44:23 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
01:17:16 Przełęcz Łączecko
01:18:17 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:18:30 Kapliczka
01:37:36 Osiedle Mrożków
01:41:14 Zejście ze szlaku
01:48:28 Potok
01:57:41 Potok
02:01:18 Wisła, parking przy ul. Turystycznej

Beskid Śląski (Slezské Beskydy) – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Graniczy z Beskidem Śląsko-Morawskim na zachodzie, Beskidem Żywieckim na południowym wschodzie, Kotliną Żywiecką na wschodzie, Beskidem Małym na północnym wschodzie i Pogórzem Śląskim na północy.
Beskid Śląski zbudowany jest z masywnych piaskowców godulskich i istebniańskich. W części południowej góry zbudowane są z fliszu magurskiego. Występują tu złoża mineralne: piaskowce, wapienie i kruszywa naturalne. Występują tu stosunkowo licznie i miejscami dość rozbudowane wychodnie skalnych, a także największa na terenie polskich Beskidów koncentracja jaskiń, wśród których znajdują się m.in. dwie największe jaskinie polskiego fliszu karpackiego Jaskinia Wiślańska oraz Jaskinia Miecharska.
Beskid Śląski składa się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich, rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii, natomiast na wschodzie Pasmo Baraniej Góry, zwane też czasem Pasmem Wiślańskim.
Na stokach Baraniej Góry znajdują się tereny źródliskowe Wisły.

Kiczory (Kyčera) – szczyt o wysokości 990 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim. Znajduje się w Paśmie Czantorii i jest po Wielkiej Czantorii (995 m n.p.m.) drugim co do wysokości szczytem tego pasma. Zbudowany jest z gruboziarnistego piaskowca tzw. istebniańskiego, o brunatnym zabarwieniu, zawierającego dużą ilość ziaren kwarcu, ortoklazu, a także żyły syderytu (ubogiej rudy żelaza). Po zachodzniej stronie szczytu znajdują się wychodnie tego piaskowca w formie stopni, ambon a nawet grzybów skalnych.
Szczyt porośnięty jest w większości lasem, z punktu widokowego po zachodniej stronie roztacza się widok na Beskid Śląski a z samego wierchołka w miescach przerzedzonego lasu pojawiają się widoki na czeski Beskid Śląsko-Morawski oraz na Tatry. Na południowym stoku, po czeskiej stronie znajduje się rezerwat przyrody Plenisko.

Kyrkawica (Krkavice) – niewybitny szczyt o wysokości 973 m n.p.m. w głównym grzbiecie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim. Znajduje się pomiędzy Wielkim Stożkiem a Kiczorami, w miejscu, w którym grzbiet ten zmienia nagle kierunek z równoleżnikowego na południkowy. W kierunku zachodnim odchodzi od niego boczne ramię Groniczka (832 m n.p.m.), obniżające się nad Jabłonków w dolinie Olzy. Na grzbiecie w rejonie Kyrkawicy znajdują się interesująco uformowane wychodnie skalne z gruboziarnistego piaskowca istebniańskiego. Szczyt jest całkowicie porośnięty lasem.

Film zarejestrowany w dniu 15 lutego 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the winter hike in the Silesian Beskids. Following the red trail, we descend from Stożek Wielki towards Kyrkawica. Through the dead trees, a vast panorama of the Silesian-Moravian Beskids in the Czech Republic with the well-visible Łysa Góra appears. From Krykawica we ascend Kiczory, the second highest peak in the Czantoria Range. From the top, we descend to the Łączecko Pass, admiring the distant views of the Tatra Mountains and the Żywiec Beskid Mountains on the way. From the pass, following the blue trail, we reach the Mrożków housing estate, from which we return to Wisła via local roads to the parking lot at Turystyczna Street.

🚶 Virtual hike: Descent from Stożek Wielki and ascent to Kiczory, Poland
🏞️ Route: PTTK Mountain Shelter on Stożek (957 m a.s.l.; 49.604259, 18.823211) – Kyrkawica Mountain (973 m a.s.l.; 49.596797, 18.826687) – Kiczory Mountain (990 m a.s.l.; 49.595318, 18.839080) – Łączecko Pass (774 m a.s.l.; 49.600454, 18.860150) – Wisła, parking parking lot at Turystyczna Street (774 m a.s.l.; 49.612094, 18.851273)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail, road marked on the map
📏 Length: about 6.4 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 106 m
↘️ Sum down: 474 m

00:01:55 PTTK Mountain Shelter on Stożek
00:12:34 Crossing of the red, green and the blue trails
00:16:37 Crossing of the red, green and the blue trails
00:18:01 Kyrkawica Mountain
00:26:12 Rocks
00:42:27 Kiczory Mountain
00:44:23 Crossing of the red and the green trails
01:17:16 Łączecko Pass
01:18:17 Crossing of the red trail and the blue trail
01:18:30 Chapel
01:37:36 Mrożków Estate
01:41:14 Going off the trail
01:48:28 Stream
01:57:41 Stream
02:01:18 Wisła, parking parking lot at Turystyczna Street

Silesian Beskid Mountains (Slezské Beskydy) – a mountain range, which is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l). It borders the Silesian-Moravian Beskids to the west, the Żywiec Beskid Mountains to the southeast, the Żywiec Valley to the east, the Mały Beskid Mountains to the northeast and the Silesian Foothills to the north.
The Silesian Beskid Mountains are built of massive Godul and Istebna sandstones. In the southern part, the mountains are made of Magura flysch. There are mineral deposits here: sandstones, limestones and natural aggregates. There are relatively numerous and in some places quite extensive rock outcrops, as well as the largest concentration of caves in the Polish Beskids, among which there are, among others, the two largest caves of the Polish Carpathian flysch, Jaskinia Wiślańska and Jaskinia Miecharska.
The Silesian Beskid Mountains consist of two meridional mountain ranges, separated by the valley of the Vistula River. In the west there is the Czantoria Range, while in the east there is the Barania Góra Range, sometimes also called the Vistula Range.
On the slopes of Barania Góra there are spring areas of the Vistula.

Kiczory (Kyčera) – a peak with a height of 990 m a.s.l. in the Silesian Beskids Mountains. It is located in the Czantoria Range and is, after Wielka Czantoria (995 m a.s.l.), the second highest peak of this range. It is built of coarse-grained sandstone, the so-called Istebnian, brown in color, containing a large amount of quartz grains, orthoclase, as well as veins of siderite (poor iron ore). On the western side of the peak there are outcrops of this sandstone in the form of steps, pulpits and even rock mushrooms.
The peak is mostly covered with forest, from the vantage point on the western side there is a view of the Silesian Beskids, and from the very top, in places of thinned forest, there are views of the Czech Silesian-Moravian Beskids and the Tatra Mountains. On the southern slope, on the Czech side, there is the Plenisko nature reserve.

Kyrkawica (Krkavice) – an outstanding peak with a height of 973 m a.s.l. in the main ridge of the Czantoria Range in the Silesian Beskids. It is located between Wielki Stożek and Kiczory, in a place where this ridge suddenly changes its direction from latitudinal to meridional. To the west, a side arm of Groniczek (832 m m a.s.l.) extends from it, descending over Jabłonków in the Olza valley. On the ridge in the area of Kyrkawica there are interestingly formed rock outcrops made of coarse-grained Istebna sandstone. The peak is completely covered with forest.

The film was recorded on February 15, 2023.

Region